Skyrizi

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 75 mg 2 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

30733:-

Köp via recept

EAN: 8054083019369

Källa: Fass.se

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


Bipacksedel: Information till användaren

Skyrizi

75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
risankizumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Skyrizi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi
3. Hur du använder Skyrizi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Skyrizi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Skyrizi är och vad det används för

Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab.

Skyrizi används för att behandla vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis.

Hur Skyrizi fungera r

Detta läkemedel fungerar genom att hämma ett protein i kroppen som kallas IL-23, som orsakar inflammation. Läkemedlet minskar inflammationen. Läkemedlet minskar även psoriasissymtom som sveda, klåda, smärta, rodnad och fjällning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi

Använd inte Skyrizi

 • om du är allergisk mot risankizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har en infektion som din läkare anser är betydelsefull, till exempel aktiv tuberkulos

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan och under tiden du använder Skyrizi:

 • om du har en pågående infektion eller om du har en infektion som är återkommande.

 • om du har tuberkulos (TB).

 • om du nyligen har fått eller ska få en vaccination (immunisering). Du bör inte få vissa typer av vaccin medan du använder Skyrizi.

Det är viktigt att dokumentera Skyrizis tillverkningssatsnummer.

Varje gång du får en ny förpackning med Skyrizi ska du anteckna datum och tillverkningssatsnummer (som står på förpackningen efter ”Lot”) och förvara denna information på en säker plats.

Allergiska reaktioner

Tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du upptäcker tecken på en allergisk reaktion medan du tar Skyrizi såsom:

 • svårigheter att andas eller svälja

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals

 • kraftig hudklåda, med röda utslag eller upphöjda knölar

Barn och ungdomar

Skyrizi rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Skyrizi

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:

 • om du nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

 • om du nyligen har fått eller ska få en vaccination. Du bör inte ges vissa typer av vacciner medan du använder Skyrizi.

Om du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska före och under användning av Skyrizi.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Det är på grund av att det inte är känt hur detta läkemedel påverkar barnet.

Om du är en kvinna som kan bli gravid, ska du använda preventivmedel medan du använder detta läkemedel och i minst 21 veckor efter din sista dos av Skyrizi.

Om du ammar eller planerar att börja amma, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Skyrizi påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

Skyrizi innehåller hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 68 mg sorbitol per 150 mg dos.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 150 mg dos, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Skyrizi

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel ges som 2 injektioner under huden (så kallade ”subkutana injektioner”).

Hur mycket Skyrizi som ska användas

Dosen är 150 mg och ges som två 75 mg-injektioner.


Hur mycket?

När?

Första dosen

150 mg (två 75 mg-injektioner)

Enligt din läkares ordination

Andra dosen

150 mg (två 75 mg-injektioner)

4 veckor efter den första dosen

Underhållsdoser

150 mg (två 75 mg-injektioner)

Var 12:e vecka med början efter den andra dosen

Tillsammans med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer du att få vara med och bestämma när du är redo att börja injicera läkemedlet själv. Injicera inte dig själv med detta läkemedel om du inte har fått utbildning av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. En vårdgivare kan också ge dig dina injektioner efter att ha fått utbildning.

Läs avsnitt 7 ”Instruktioner för användning” i slutet av denna information innan du injicerar Skyrizi själv.

Om du använt för stor mängd av Skyrizi

Tala med läkaren om du använt mer Skyrizi än du borde eller om dosen har givits tidigare än ordinerat.

Om du har glömt att använda Skyrizi

Om du glömmer bort att använda Skyrizi ska du injicera en dos så snart du kommer ihåg detta. Tala med läkaren om du är osäker på vad du ska göra.

Om du slutar att använda Skyrizi

Sluta inte använda Skyrizi utan att först tala med läkaren. Om du slutar med behandlingen kan dina symtom komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Tala med läkare eller sök vård omedelbart om du har symtom på en allvarlig infektion såsom:

 • feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

 • trötthetskänsla eller andnöd, hosta som inte försvinner

 • varm, röd och smärtande hud, eller ett smärtande hudutslag med blåsor

Läkaren kommer därefter att avgöra om du kan fortsätta att använda Skyrizi.

Andra biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av följande biverkningar

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • övre luftvägsinfektioner med symtom såsom halsont och täppt näsa

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • trötthetskänsla

 • svampinfektion i huden

 • reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad eller smärta)

 • klåda

 • huvudvärk

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • små upphöjda bulor på huden

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Skyrizi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på sprutans etikett och på ytterförpackningen efter ”EXP”.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är risankizumab. Varje förfylld spruta innehåller 75 mg risankizumab i 0,83 ml lösning.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumsuccinathexahydrat, bärnstenssyra, sorbitol, polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Skyrizi är en klar och färglös till lätt gulaktig vätska i en förfylld spruta med stickskydd. Lösningen kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar.

Varje förpackning innehåller 2 förfyllda sprutor och 2 spritsuddar

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Tyskland

Tillverkare

AbbVie S.r.l.

04011 Campoverde di Aprilia

(Latina)

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att scanna QR-koden nedan eller på ytterförpackningen med en smartphone. Samma information är också tillgänglig på följande URL: www.skyrizi.eu

För att lyssna på eller begära en kopia av denna information i förstorad text eller få texten uppläst vänligen kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Denna bipacksedel ändrades senast

21 maj 2021


7. Instruktioner för användning

Vänligen läs hela avsnitt 7 innan du använder Skyrizi

Skyrizi spruta

Viktig information att känna till innan du injicerar Skyrizi

 • Du ska få utbildning i hur man injicerar Skyrizi innan du ger dig själv en injektion. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp

 • Skriv in datumen i din kalender så att du vet när du ska injicera Skyrizi nästa gång

 • Förvara Skyrizi i originalförpackningen för att skydda läkemedlet från ljus tills det är dags att använda den

 • Injicera inte om vätskan är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar. Vätskan ska vara klar till lätt gulaktig och kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar

 • Skaka inte sprutan

 • Vänta med att ta av nålskyddet tills precis före injektionen

Återlämna läkemedlet till apoteket

 • om utgångsdatumet (EXP) har passerat

 • om vätskan någonsin har varit fryst (även om den tinats)

 • om sprutan har tappats eller skadats

 • om sprutans skyddsförpackning är trasigt eller saknas

För en behagligare injektion: Ta ut förpackningen ur kylskåpet och förvara den i rumstemperatur, ej i direkt solljus, i 15 till 30 minuter innan du injicerar.

 • Skyrizi ska inte värmas på något annat sätt (till exempel i mikrovågsugn eller i varmt vatten)

 • Förvara sprutorna i förpackningen tills du är redo att injicera.

Följ stegen nedan varje gång du använder Skyrizi

STEG 1

Steg 1

Placera följande föremål på en ren, plan yta:

 • 2 förfyllda sprutor och 2 spritsuddar (finns i förpackningen)

 • 2 bomullstussar eller kompresser (följer inte med i förpackningen)

 • Speciell avfallsbehållare (följer inte med i förpackningen)

Tvätta och torka dina händer.


Börja med en spruta för den första injektionen.


För full dos krävs 2 injektioner. Efter att du tagit den första injektionen ska du ta den andra.

STEG 2

Områden för injiceringSteg 2

Områden för injicering

Välj mellan dessa 3 områden för injektionen:

 • vänstra lårets framsida

 • högra lårets framsida

 • din mage (buken) minst 5 cm från din navel

Den andra sprutan ska du injicera minst 3 cm ifrån den första injektionen. Injicera inte på samma ställe.


Före varje injektion, torka av injektionsstället med en spritsudd i en cirkelrörelse.

 • Rör eller blås inte på injektionsstället efter att det har rengjorts. Låt huden torka innan injektionen

 • Injicera inte genom kläder

 • Injicera inte i hud som är öm, har blåmärken, är röd, hård, ärrad eller har bristningar

 • Injicera inte i områden med psoriasis

STEG 3

Steg 3 Kontrollera vätskan

Håll sprutan så att nålskyddet pekar nedåt, som visas på bilden.


Kontrollera vätskan i sprutan.

 • Det är normalt att se bubblor i fönstret

 • Vätskan ska vara klar till lätt gulaktig och kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar

 • Använd inte om vätskan är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar

STEG 4

Steg 4

Att ta bort nålskyddet:

 • Håll sprutan i en hand mellan fingergreppet och nålskyddet

 • Dra försiktigt nålskyddet rakt ut med den andra handen

 • Håll eller dra inte i kolven när du tar bort nålskyddet

 • Du kanske ser en droppe vätska längst ut på nålen. Det är normalt

 • Släng bort nålskyddet

 • Vidrör inte nålen med dina fingrar och låt inte nålen vidröra någonting

STEG 5

Steg 5

Håll sprutkroppen på den förfyllda sprutan i ena handen mellan tummen och pekfingret, så som du skulle hålla i en penna.


Nyp försiktigt tag i området med rengjord hud med din andra hand och håll stadigt.


För in nålen hela vägen in i huden med en 45 graders vinkel med en snabb, kort rörelse. Håll sprutan stadigt i samma vinkel.

STEG 6

Steg 6 Stickskydd

Tryck långsamt in kolven hela vägen tills all vätska har injicerats.


Dra ut nålen ur huden samtidigt som du håller kvar sprutan i samma vinkel.


Ta långsamt bort din tumme från kolven. Nålen kommer då att vara täckt av stickskyddet.

 • Stickskyddet aktiveras inte förrän all vätska injicerats

 • Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tror att du inte har fått en full dos

Tryck en bomullstuss eller kompress mot stället där du har injicerat och håll så i 10 sekunder.


Gnugga inte på huden där du har injicerat. En lätt blödning kan uppstå vid injektionsstället. Det är normalt.

STEG 7

Steg 7 2 injektioner krävs

För full dos ska två injektioner tas, den ena efter den andra.

 • Upprepa steg 2 till 6 med den andra sprutan

 • Injicera den andra sprutan direkt efter den första injektionen men minst 3 cm från den första injektionen

STEG 8

Steg 8

Kasta använda sprutor i en speciell avfallsbehållare direkt efter användning.

 • Kasta inte använda sprutor i hushållssoporna

 • Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer att berätta för dig hur du gör för att återlämna den speciella avfallsbehållaren när den är full.