Allmän integritetspolicy

Information om Kronans Apoteks personuppgiftsbehandling

Sammanfattning

Kronans Apotek AB (nedan kallat ”Kronans Apotek” eller ”vi/oss”) är en apotekskedja som bedriver handel med apoteksvaror både i fysiska butiker och på internet via vår e-handelsplattform. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig så behandlar vi personuppgifter om dig. Exempel på uppgifter vi behandlar är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress och användarinformation. I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du:

 • besöker vår hemsida;
 • använder Kronans Apoteks app;
 • handlar i vår e-shop; eller
 • deltar i våra tävlingar på sociala medier eller på vår hemsida

  Kronans Apotek är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext.

  Varifrån vi samlar in uppgifter

  Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor. Vi samlar in uppgifter från:

  Dig själv

  Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med registrering av konto eller ifyllande av enkäter, deltagande i tävlingar eller vid köp via e-handeln eller andra digitala kanaler. Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, adress, email, personnummer, tävlingsbidrag, chatt och köphistorik.

  Vi avidentifierar (anonymiserar) de uppgifter vi samlar in via cookies så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie Policy.

  Tredje parter vid e-handel

  Vid köp av receptbelagda varor, samlar vi in uppgifter från tredje parter såsom från E-hälsomyndigheten för köp av receptbelagda varor via e-handelsplattformen. Exempel på information som vi samlar in från tredje parter är information om föreskrivna recept, adress och kontaktuppgifter med stöd av Apoteksdatalagen.

  Tredje parter vid tävlingar

  I vissa tävlingar använder vi oss av sociala medieplattformar, såsom fototävlingar på Instagram. Tävlingarna är och kommer vara arrangerade av Kronans Apotek och vi sparar inga bidrag eller direkta personuppgifter utan att först inhämtat ditt medgivande. Bidrag kan komma att publiceras på kronansapotek.se/tavlingar.

  Syfte med behandling av personuppgifter och vilka kategorier av uppgifter som behandlas

  Hantering av hemsidan

  Kronans Apotek behandlar dina personuppgifter för monitorering och utveckling av webbplatsen.

  Dessa personuppgifter behandlas med stöd av den lagliga grunden att de är nödvändiga för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att hantera och förbättra vår hemsida och ditt intresse av att kunna använda vår hemsida effektivt.

  I detta syfte behandlar vi besökshistorik och användardata från vår hemsida genom insamling och användning av cookies.

  Kommunikation och erbjudanden

  Kronans Apotek behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera och lämna information till dig och för att kunna marknadsföra erbjudanden från oss.

  Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att kommunicera och lämna information och erbjudanden till dig samt ditt intresse av att kunna ta emot sådan information.

  I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer)
 • Köphistorik

  Genomförande av köp

  Kronans Apoteks behandlar dina personuppgifter för att administrera och fullfölja dina köp via vår e-handelsplattform och digitala kanaler. Detta inkluderar att kontrollera E-hälsomyndighetens databas vid köp av receptbelagda varor.

  Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att fullgöra Kronans Apoteks avtal med dig samt, vad gäller receptuppgifter, på grunden av att det är ett lagkrav.

  I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Adressuppgifter (t.ex. adress, postnummer och telefonnummer)
 • Hälsouppgifter i vissa fall (receptinformation från E-hälsomyndighetens databas)
 • Orderhistorik

  Genomförande av tävlingar

  Kronans Apoteks behandlar dina personuppgifter för att genomföra tävlingar på Kronans Apoteks hemsida och på sociala medier. Detta inkluderar att presentera namn på tävlingsvinnaren, samt i vissa fall vinnarens tävlingsbidrag i form av fotografier eller bilder, på vår hemsida.

  Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose Kronans Apoteks berättigade intresse av att genomföra dessa tävlingar på ett transparent och öppet sätt samt ditt intresse av att Kronans Apoteks tävlingar ska vara öppna och transparenta.

  I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer)
 • Tävlingsbidrag (t.ex. svar på frågor eller bilder)

  Vi kan komma att bevara dessa uppgifter upp till 12 månader för tävlingens genomförande och för att följa upp och utvärdera samt planering av framtida event.

  Utveckling av verksamheten

  Vi kan komma att behandla uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet med stöd av apoteksdatalagen eller med stöd av en intresseavvägning.

  Om vi behandlar personuppgifter för detta syfte med stöd av en intresseavvägning är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att tillgodose Kronan Apoteks berättigade intresse av att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet.

  Överföring av personuppgifter

  Överföring till tjänsteleverantörer

  Vi kan komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa kategorier av mottagare är:

 • Distributörer
 • Logistikföretag
 • Tryckerier
 • IT-leverantörer

  Överföring till följd av lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen

  Vi delar nödvändig information med eHälsomyndigheten för att kunna expediera receptbelagda läkemedel.

  Vi kan lämna nödvändiga uppgifter och information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Den lagliga grunden för sådan överföring är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

  Kameraövervakning

  På vissa apotek använder vi kameraövervakning för din och vår säkerhets skull och det kan innebära behandling av dina personuppgifter i video- och bildformat.

  Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott.

  Uppgifterna bevaras under en period om max två månader räknat från tidpunkten för inspelningen.

  Lagring av dina personuppgifter

  De personuppgifter vi samlar in om dig lagras endast så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen för behandlingen som framgår ovan, till exempel för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller så länge lagstadgade krav kräver det. Nedan följer kriterier för att fastställa bevarande tid:

 • Så länge vi har en pågående relation med dig (t.ex. genomförande av köp, vid kommunikation och erbjudanden, tävlingssammanhang)
 • Så länge som det krävs enligt rättsliga förpliktelser (t.ex. skatte- och redovisningsförpliktelser)

  För uppgifter kring ditt kundklubbsmedlemskap se vidare i villkor för Kronans Apoteks Kundklubb.

  Vi behandlar bara dina personuppgifter inom EU/EES.

  Dina rättigheter

  Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

  Tillgång (registerutdrag)

  Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och att begära tillgång till personuppgifterna.

  Rättelse

  Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

  Återkallande av samtycke

  Du har rätt att återkalla samtycken som du lämnat när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.
  Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

  Radering

  Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

  Begränsning av behandling

  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

  Dataportabilitet

  Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

  Invändning mot behandling

  Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på våra berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

  Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

  Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi inte skicka några erbjudanden till dig.

  Ändringar i våra rutiner för personuppgiftsbehandling

  Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. I samband med att vi ändrar rutinerna kommer vi informera dig om detta som senast 30 dagar innan de nya rutinerna börjar gälla.

  Kontaktuppgifter

  Våra kontaktuppgifter

  Kronans Apotek AB
  Organisationsnummer: 556787-2048
  Adress: Box 30094, 104 25 Stockholm
  Telefon kundservice: 0771-612 612

  www.kronansapotek.se finns möjlighet att chatta direkt med kundservice och även ett frågeformulär, ange “personuppgifter” i ämnesfältet om dina frågor rör detta.

  Kontaktuppgifter avseende allmänna frågor om personuppgiftsbehandling

  Telefon: 0771-612 612
  E-post: gdpr@kronansapotek.se

  För mail direkt till dataskyddsombudet, ange ”Till dataskyddsombudet” i ämnesfältet eller se www.kronansapotek.se för direkta kontaktuppgifter.

  Receptexpediering

  Hos ehälsomyndigheten kan du läsa mer om behandling av personuppgifter
  https://www.ehalsomyndigheten.se/behandling-av-personuppgifter/

  För det fall du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos Datainspektionen.

Senast uppdaterad 2019-12-20