Cilaxoral

Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml Natriumpikosulfat 30 milliliter

33:-

Ord. butikspris 44:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Mot tillfällig förstoppning. Påskyndar tarmens rörelser och binder vatten vilket underlättar tarmtömning. Från 12 år. Kan användas under högst 7 dagar. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 1496:67/L

EAN: 07319900004746

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cilaxoral

7,5 mg/ml orala droppar, lösning
natriumpikosulfat
sorbitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 1 vecka.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cilaxoral är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral
3. Hur du använder Cilaxoral
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cilaxoral ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cilaxoral är och vad det används för

Det aktiva ämnet i Cilaxoral, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Samtidigt stannar vatten kvar i tjocktarmen. Detta medför att avföringen får en mjukare konsistens och tarmtömningen underlättas.

Cilaxoral används vid tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral

Använd inte Cilaxoral

  • vid svåra magsmärtor

  • vid stopp i tarmarna

  • vid allvarlig uttorkning (vätskebrist)

  • om du är allergisk mot natriumpikosulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Långvarigt bruk kan leda till störd vätske- och elektrolytbalans och brist på kalium i blodet. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas av läkare.

Barn

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

Cilaxoral med mat och dryck

Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel eftersom erfarenheten från gravida kvinnor är begränsad.

Amning

Natriumpikosulfat passerar inte över i modersmjölk. Cilaxoral kan därför användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Cilaxoral har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Cilaxoral innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Cilaxoral

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Vuxna börjar lämpligen med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk.

Ta inte mer än 20 droppar per dygn.

Cilaxoral används dagligen i högst en vecka. Därefter kan du eventuellt övergå till varannandags-medicinering. Efter ytterligare en vecka kan var tredje-dagsmedicinering prövas och efter ytterligare en vecka avslutas behandlingen.

10 droppar Cilaxoral motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.

Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.

Användning för barn

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Cilaxoral

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cilaxoral ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat. 1 ml orala droppar, lösning innehåller 7,5 mg natriumpikosulfat

  • Övriga innehållsämnen är natriumbensoat (E211), sorbitol 70% (E420, sötningsmedel), natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten

Neutral smak

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös till svagt gulbrun lösning.

Förpackning: Droppflaska à 30 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn

Sverige

Tillverkare

Merckle GmbH

P.O. Box 1161

89135 Blaubeuren

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-01