Mommox

Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos Mometason 3 x 140 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

86:06

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046263948324

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Mommox

50 mikrogram/dos nässpray, suspension
mometasonfuroat
bensalkoniumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mommox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox
3. Hur du använder Mommox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mommox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mommox är och vad det används för

V ad är Mommox?

Mommox nässpray innehåller mometasonfuroat, en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.

V ad används  Mommox f ör?

Hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

Mommox används för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit)

och perenn rinit hos vuxna och barn 3 år och äldre.

Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Mommox minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.

Näspolyper

Mommox används för behandling av näspolyper hos vuxna 18 år och äldre.

Näspolyper är små utväxter på slemhinnan inuti näsan och brukar påverka båda näsborrarna. Mommox minskar inflammation i näsan vilket gör att polyperna gradvis krymper och minskar därmed en täppt känsla i näsa, vilket kan påverka andningen genom näsan.

Mometasonfuroat som finns i Mommox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox

Använd inte Mommox

 • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Mommox vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.

 • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mommox

 • om du har eller någon gång har haft tuberkulos.

 • om du har någon annan infektion.

 • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion.

 • om du har cystisk fibros.

Tala med din läkare, under tiden du använder Mommox

 • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner.

 • om du får en infektion i näsa eller hals.

 • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.

 • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Mommox.

Barn

Vid långvarig behandling med höga doser av nässprayer som innehåller kortikosteroider kan vissa biverkningar uppträda såsom att barn växer långsammare.

Det rekommenderas att regelbundet kontrollera längden hos barn som under lång tid behandlas med nässprayer som innehåller kortikosteroider. Tala med läkare om förändringar uppstår.

Andra läkemedel och Mommox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mommox och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Mommox. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Mommox hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen känd information om effekten av Mommox påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mommox innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.


3. Hur du använder Mommox

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än din läkare ordinerat.

Behandling av hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

Användning hos vuxna och barn 12 år och äldre

Rekommenderad dos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

 • När symtomen är under kontroll (symtomfri) kan din läkare råda dig att minska dosen.

 • Om du inte börjar känna dig bättre ska du uppsöka din läkare som kan rekommendera dig att öka dosen till den maximala dagliga dosen, som är fyra sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

A nvändning hos barn i åldern 3  till 11 år

Rekommenderad dos är en sprayning i vardera näsborre en gång dagligen.

Hos en del patienter kan Mommox börja lindra symtomen 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du eller ditt barn har svåra besvär av hösnuva, bör behandlingen eventuellt inledas några dagar innan pollensäsongen startar. I slutet av pollensäsongen borde dina hösnuvesymptom bli bättre och då behövs kanske inte behandlingen längre.

Näspolyper

A nvändning hos vuxna 18 år och äldre

Rekommenderad startdos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.

 • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor kan dosen ökas till två sprayningar i vardera näsborre två gånger dagligen. När symtomen är under kontroll kan din läkare råda dig att minska din dos.

 • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor med två dagliga sprayningar bör du kontakta din läkare.

H ur du förbereder   din nässpray för användning

Din Mommox nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen.

Skaka flaskan före varje gång du ska använda den.

Stick inte in en nål eller något annat vasst föremål i munstycket.

Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

1. Skaka flaskan väl.

2. Ta av plastskyddet.

3. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan (Figur 1). Gör inte hål i pipen.

4. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

1

Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Så här använder du din nässpray

1. Skaka flaskan väl och ta av plastskyddet (Figur 2).

2

2. Snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.

3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren. Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.

4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna (Figur 3).

3

5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren.

Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.

Hur du rengör din nässpray

 • Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt.

 • Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt.

 • Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.

 • F örsök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.

 • Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats.

 • Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet.

 • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.

Om du har använt för stor mängd av Mommox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.

Om du har glömt att använda Mommox

Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Mommox

Hos vissa patienter kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Sluta inte med behandlingen även om du känner dig bättre, om inte din läkare sagt detta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 

Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mommox och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag

 • väsande andning eller andningssvårigheter.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

Andra biverkningar

De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Mommox eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • nysningar

 • näsblödning [näsblödning var mycket vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) hos personer som behandlats för näspolyper och fått Mommox, två sprayningar i vardera näsborre två gånger dagligen]

 • näs- eller halsirritation

 • sår i näsan

 • luftvägsinfektion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar

 • dimsyn

 • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna

 • förändring av smak och lukt

 • svårighet att andas och/eller väsande andning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Mommox ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Läkemedel i öppnad förpackning ska användas inom 2 månader. Öppna endast en flaska åt gången.

 • Får ej frysas.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat).

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är en vit, homogen suspension förpackad i en vit plastflaska med en spraypump och packad i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

1x10 g (60 spraydoser)

1x17 g (120 spraydoser)

1x18 g (140 spraydoser)

2x18 g (140 spraydoser)

3x18 g (140 spraydoser)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

eller

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-20