D-vitamin Olja ACO 80 IE/droppe

Kolekalciferol, orala droppar, 25 ml

56:-

Ord. butikspris 73:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Ett särskilt behov av profylaktisk behandling(mot D-vitaminbrist) upp till 5 års ålder kan ses hos barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel, barn med mörk hudfärg och barn som inte sommartid vistas tillräckligt utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben.

Jämförpris 2956:-/L

EAN: 07046261129497

Solrosolja, Kolekalciferol, Citronsyra.

Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen. Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen. Se bipacksedel för vidare information.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

D-vitamin Olja ACO

80 IE/droppe, orala droppar, lösning
kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. D-vitamin Olja ACO måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD D-VITAMIN OLJA ACO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO
3. HUR DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR D-VITAMIN OLJA ACO SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD D-VITAMIN OLJA ACO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

D-vitamin Olja ACO är en D-vitamin lösning som ges för att förebygga D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk. D-vitaminbrist hos barn kan leda till mjukt och missformat skelett (rakit).

D-vitamin Olja ACO rekommenderas för barn upp till 2 års ålder. Vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder och det gäller:

 • barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel

 • barn med mörk hudfärg

 • barn som sommartid inte vistas tillräckligt mycket utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben

2. INNAN DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO

Använd inte D-vitamin Olja ACO

 • om ditt barn är allergisk (överkänslig) mot något innehållsämne i D-vitamin Olja ACO.

 • om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om överdosering sker under en lång tid.


3. HUR DU ANVÄNDER D-VITAMIN OLJA ACO

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen

Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen

(se ”1. Vad D-vitamin Olja ACO är och vad det används för”).


5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D.

Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen.

Om ditt barn har fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta D-vitamin Olja ACO

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda D-vitamin Olja ACO

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Ytterst få biverkningar, som t ex magknip, har rapporterats för denna produkt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR D-VITAMIN OLJA ACO SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Oöppnad flaska användes före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska bör förbrukas inom 6 månader.
Förvaras vid högst 25oC.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kolekalciferol (Vitamin D3).

  1 ml D-vitamin Olja ACO innehåller: 59,5 mikrogram kolekalciferol motsvarande 2380 IE vitamin D3. 1 ml D-vitamin Olja ACO motsvarar 30 droppar. 

 • Övrigt innehållsämne är solrosolja. 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

D-vitamin Olja ACO är en klar, färglös till svagt gul lösning.

Förpackningsstorlek: 750 droppar (25 ml), brun glasflaska med vit droppinsats och vitt skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

Medgenix Benelux NV

Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem

Belgien


Denna bipacksedel godkändes senast den

2017-09-07