Aciklovir Apofri 50 mg/g

Aciklovir, stift, 3 g

Välvald

115:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

För behandling av munsår

EAN: 7046261614726

-Den aktiva substansen är aciklovir. Ett gram kutant stift innehåller 50 mg aciklovir. - Övriga innehållsämnen är ricinolja, hårdfett, karnauba-vax, vitt vax, oktyldodekanol, butylhydroxi-toluen, vaniljarom.

Vuxna och ungdomar över 12 år: Innan du applicerar stiftet kan du värma det, t ex i handen eller i fickan. Då blir stiftet mjukare och lättare att applicera. Stiftet stryks på munsåret 5 gånger dagligen ungefär var fjärde timme under den vakna delen av dygnet. För att få tillräcklig mängd av det aktiva innehållsämnet aciclovir, ska stiftet vid varje tillfälle strykas 5 gånger över hela munsåret, inklusive kanterna. Behandlingen bör fortsätta i minst fem dagar. Om du inte ser att Aciklovir Apofri ger effekt inom 5 dagar kan behandlingen fortsätta i upp till 7 dagar. Kontakta läkare om besvären förvärras eller om munsåret är kvar 5 dagar efter avslutad behandling. Applicera inte stiftet direkt före måltid, eftersom det då lätt kan slickas av.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Aciklovir Apofri

50 mg/g kutant stift
aciklovir
butylhydroxitoluen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Aciklovir Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Aciklovir Apofri
3. Hur du använder Aciklovir Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aciklovir Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Aciklovir Apofri är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i detta läkemedel är aciklovir, vilket tillhör gruppen antivirala medel. Aciklovir Apofri används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus hos vuxna och ungdomar över 12 år. Viruset orsakar blåsor eller sår, framför allt på läpparna, men också i andra delar av ansiktet. Virusinfektionen kan bryta ut när kroppens immunförsvar är försämrat, t ex vid förkylning eller annan infektion. Stark sol, stress eller menstruation kan också framkalla symtomen. Aciklovir hämmar virusets förmåga att föröka sig vilket gör att infektionen avstannar och går tillbaka.

Aciklovir som finns i Aciklovir Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Aciklovir Apofri

Använd inte Aciklovir Apofri

  • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aciklovir Apofri.

  • om du har mycket ökad infektionskänslighet t ex på grund av att du har AIDS eller har genomgått benmärgstransplantation, bör du endast använda Aciklovir Apofri på läkares rekommendation.

Aciklovir Apofri är endast avsedd att användas på huden på läppar eller i ansiktet. Använd inte krämen mot andra hudinfektioner som t.ex. genital herpes. Undvik att få stiftet i munnen, i ögonen och på andra slemhinnor, då det kan ge irritation.

Barn och ungdomar

Aciklovir Apofri ska ej användas till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Aciklovir Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Rådfråga läkare innan du använder Aciklovir Apofri om du är gravid.

Amning

Vid lokal användning av Aciklovir Apofri tas mycket lite aciklovir upp i kroppen. Aciklovir Apofri påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Aciklovir Apofri innehåller butylhydroxitoluen

Butylhydroxitoluen kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Aciklovir Apofri

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingen ska påbörjas så snart de första tecknen på munsår uppkommer. Infektionen brukar ge sig till känna genom att det sticker, svider eller kliar. Du kan påbörja behandlingen även om det har bildats blåsor.

Vuxna och ungdomar över 12 år:

Innan du applicerar stiftet kan du värma det, t ex i handen eller i fickan. Då blir stiftet mjukare och lättare att applicera. Stiftet stryks på munsåret 5 gånger dagligen ungefär var fjärde timme under den vakna delen av dygnet. För att få tillräcklig mängd av det aktiva innehållsämnet aciclovir, ska stiftet vid varje tillfälle strykas 5 gånger över hela munsåret, inklusive kanterna.

Behandlingen bör fortsätta i minst fem dagar. Om du inte ser att Aciklovir Apofri ger effekt inom 5 dagar kan behandlingen fortsätta i upp till 7 dagar. Kontakta läkare om besvären förvärras eller om munsåret är kvar 5 dagar efter avslutad behandling.

Applicera inte stiftet direkt före måltid, eftersom det då lätt kan slickas av.

För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller till ögonen, bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det. Stiftet ska endast användas av en och samma person, och inte delas med andra. Stiftet kan användas vid nästkommande munsårsutbrott, så länge det inträffar före utgångsdatum.

Om du använt för stor mängd av Aciklovir Apofri

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd stift på flera ställen på huden, eller om du har svalt en mindre mängd stift efter applicering.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Aciklovir Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem). Detta är en mycket sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Övriga biverkningar:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): En brännande, stickande känsla på applikationsstället, en mild uttorkning eller flagning av huden. Klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Hudrodnad (erytem). Kontakteksem (kontaktdermatit) på applikationsstället. 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Aciklovir Apofri ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aciklovir. Ett gram kutant stift innehåller 50 mg aciklovir.

  • Övriga innehållsämnen är ricinolja, hårdfett, karnaubavax, vitt vaselin, vitt vax, oktyldodekanol, butylhydroxitoluen, vaniljarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aciklovir Apofri är ett vitt till svagt gult, runt stift.

Förpackning med stiftbehållare med lock och skruvanordning. Behållaren innehåller 3 g kutant stift.

Förpackningsstorlekar: 3 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Apofri AB
Box 120
182 12 Danderyd

Tillverkare

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srl
Via Vicenza 67
36015 Schio (Vicenza)
Italien


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-06-25


Välvald

Receptfria läkemedel med symbolen Välvald är från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Mer om guiden Välvald