Nyodex 75 mg/ml

Joderad povidon, jodlösning, 120 ml

52:-

Ord. butikspris 85:90

Tillfälligt slut. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en liknande vara.
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från NyodexAktuella erbjudanden
Vissa utvärtes läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Jodlösning som gurglas för lokal behandling av förkylningssymptom i munhåla och svalg. Effekt på bakterier, virus och svamp. Skall spädas före anvädning. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Nyodex används för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg. Nyodex innehåller povidonjod, som har avdödande effekt på bakterier, virus och svamp som finns i munhålan.

EAN: 07046260261594

Den aktiva substansen är joderad povidon. Övriga innehållsämnen är: Renat vatten, Etanol (96 %), Glycerol, Vattenfri dinatriumfosfat, Metylsalicylat, Sackarinnatrium, Vattenfri citronsyra, Natriumhydroxid, Mentol

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Endast för lokal behandling i munhåla och svalg. Nyodex ska spädas före användning. Vuxna och barn över 12 år: Blanda 1 del Nyodex (ca 5 ml eller 1 tesked) med 4 delar vatten. Gurgla eller skölj 3-4 gånger per dag (helst efter måltid) i minst 30 sekunder upp till 2 minuter. Ska inte sväljas. Behandlingen ska inte pågå mer än 14 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nyodex

75 mg/ml koncentrat till gurgelvatten
povidon, joderad

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nyodex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nyodex
3. Hur du använder Nyodex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nyodex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nyodex är och vad det används för

Nyodex används för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg.

Nyodex innehåller povidonjod, som har avdödande effekt på bakterier, virus och svamp som finns i munhålan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Nyodex

Använd inte Nyodex

 • om du är allergisk mot jod, povidon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har störningar i sköldkörtelfunktionen

 • inom 2 veckor före eller efter:

  • en undersökning av sköldkörteln som kallas radiojodscintigrafi

  • radiojodbehandling mot sköldkörtelcancer

 • till barn yngre än 1 år.

Produkter som innehåller kvicksilver ska inte användas samtidigt som Nyodex eftersom det kan bildas en substans som kan skada huden.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nyodex.

Sluta att använda Nyodex och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd eller svårighet att svälja. Sluta att ta Nyodex om du får hudutslag.

Var försiktig när du gurglar med Nyodex så att du inte råkar få ner läkemedlet i luftvägarna eftersom detta kan orsaka inflammation i lungorna (pneumonit).

Missfärgning kan uppstå om du har tandprotes, tandställning eller liknande. Om möjligt rekommenderas därför borttagande av tandprotes, tandställning eller liknande före behandling med Nyodex.

Användning för barn

Nyodex ska inte användas för barn yngre än 1 år och rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Nyodex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om:

 • du har en inplanerad jodbehandling av sköldkörteln inom 2 veckor (s.k. radiojodbehandling). Se avsnitt ”Använd inte Nyodex”

 • du behandlas med litium, eftersom Nyodex kan påverka litiumbehandlingen.

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ska genomgå en undersökning eller lämna laboratorieprov:

 • Nyodex får inte användas inom 2 veckor före eller efter undersökningar som baseras på kroppen jodupptag. Kroppens upptag av jod från produkter som innehåller povidonjod (såsom Nyodex) kan nämligen påverka dessa undersökningar (scintigrafi av sköldkörteln, bestämning av proteinbundet jod (PBI) och radiojod-diagnostik). Se avsnitt ”Använd inte Nyodex”.

 • Nyodex kan påverka resultaten av vissa laboratorieprov t.ex. mätning av hemoglobin eller glukos i avföring eller urin.

Graviditet, amning och fertilitet

Eftersom Nyodex kan kan påverka barnet ska det inte användas under graviditet eller amning, om inte läkaren beslutar annat.

Körförmåga och användning av maskiner

Nyodex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Nyodex

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkere. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Endast för lokal behandling i munhåla och svalg.


Nyodex ska spädas före användning.

Vuxna och barn över 12 år: Blanda 1 del Nyodex (ca 5 ml eller 1 tesked) med 4 delar vatten. Gurgla eller skölj 3‑4 gånger per dag (helst efter måltid) i minst 30 sekunder upp till 2 minuter. Ska inte sväljas.

Behandlingen ska inte pågå mer än 14 dagar per behandlingstillfälle.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Nyodex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara kan vara nedsatt njurfunktion (minskad urinproduktion), snabba hjärtslag, snabbt blodtrycksfall (s.k. cirkulatorisk kollaps), andningsbesvär, kramper, feber, magbesvär samt påverkan på sköldkörtelfunktionen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta. I mycket sällsynta fall kan Nyodex orsaka allvarliga allergiska reaktioner som anafylaktisk chock och angioödem. Sluta att använda Nyodex och kontakta omedelbart läkare om du får plötslig väsande andning, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, hudutslag eller klåda, i synnerhet om det omfattar hela kroppen.

Hos patienter som använder Nyodex har följande biverkningar rapporterats:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Allergi (överkänslighet)

 • Kontaktdermatit (med symtom som hudrodnad, små blåsor och kliande hud)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Angioödem och anafylaktisk chock (se ovan)

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • Lunginflammation

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Nyodex ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är joderad povidon.

 • Övriga innehållsämnen är: renat vatten, etanol (96 %), glycerol, vattenfri dinatriumfosfat, metylsalicylat, sackarinnatrium, vattenfri citronsyra, natriumhydroxid, mentol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, rödaktig till brun lösning.

Nyodex finns i plastflaskor som innehåller 120 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30 B

412 63 Göteborg

Tillverkare

Fidelio Healthcare Limburg GmbH

Mundipharmastrasse 2

65549 Limburg

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-07-20