Canesten

Vaginaltablett 500 mg 1 styck

Välvald

87:-

Ord. butikspris 95:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från CanestenAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Engångsbehandling mot svampinfektioner i slidan. Symtomen kan vara klåda, en brännande känsla och vit till gul flytning. Kontakta läkare om du inte haft liknande symtom tidigare. Från 15 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Lokal behandling mot svamp i underlivet. Över 15 år.Detta är en 1-dags behandling som fungerar precis vid infektionsstället. Den behandlar svampinfektionen i underlivet inifrån och lindrar klåda och irritation.Den medföljande införingshylsa kan användas för att underlätta införandet, men under graviditet ska vaginaltabletten föras in med fingrarna. Har du besvär på de yttre könsdelarna kan du behöva komplettera med svampdödande kräm. Innehåller mjölksyra som bidrar till att upprätthålla och stabilisera slidans normala miljö.Kontakta läkare om det är din första underlivsinfektion, du är gravid, ammar eller om dina symtom blir värre eller om du inte blivit bättre efter 7 dagar.Ta för vana att alltid läsa bipacksedeln innan du börjar behandlingen.

EAN: 07046265356172

Vaginaltablett: Det aktiva innehållsämnet är klotrimazol. 1 st vaginaltablett innehåller 500 mg klotrimazol. Övriga innehållsämnen är kalciumlaktatpentahydrat, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, mjölksyra.

Lokal behandling mot svamp i underlivet. Över 15 år. Detta är en 1-dags behandling som fungerar precis vid infektionsstället. Den behandlar svampinfektionen i underlivet inifrån och lindrar klåda och irritation.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Canesten

100 mg, 500 mg vaginaltablett
klotrimazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Canesten är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
3. Hur du använder Canesten
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Canesten ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Canesten är och vad det används för

Canesten innehåller det svampdödande medlet klotrimazol som har effekt mot flera olika typer av mikroorganismer, som t ex dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.

Vuxna och ungdomar över 15 år: för behandling av svampinfektioner i slidan. Infektionen är vanligtvis orsakad av Candida (jästsvampar). Symtomen kan vara klåda, en brännande känsla och vit till gul flytning.

Klotrimazol som finns i Canesten kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

Använd inte Canesten

 • om du är allergisk mot klotrimazol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare

 • om det är första gången du fått en infektion i underlivet

 • om du haft återkommande infektioner inom två månader, för att utesluta andra bakomliggande sjukdomar som i sin tur orsakar svampinfektioner

 • om du är mellan 12-15 år eller är i klimakteriet, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år

 • om du har något av följande symtom, då de kan vara orsakade av annan sjukdom än svampinfektioner:

  • om du har illaluktande flytning

  • om du har feber (38 ºC eller mer)

  • om du har smärta i nedre delen av buken

  • om du har ryggont

  • om du har en vaginal blödning

  • om du är illamående

  • om du har värk i axlar

Tamponger, sliddusch, spermiedödande medel eller andra vaginala produkter ska inte användas under behandling med Canesten.

Vaginalt samlag bör undvikas vid en infektion och vid användning av Canesten, eftersom infektionen kan överföras till din partner, och eftersom behandlingen med Canesten vid infektioner i underlivet kan minska effekten och säkerheten hos produkter som kondom och pessar. Effektivitetsminskningen är tillfällig och kvarstår bara så länge som behandlingen pågår.

Sexuell partner bör behandlas endast om symtom (t ex rodnad eller inflammation) visar sig och först efter samråd med läkare.

Sväljes ej. Tvätta händerna efter varje behandling.

Andra läkemedel och Canesten

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Ta kontakt med läkare om du använder takrolimus eller sirolimus (läkemedel som verkar dämpande på immunsförsvaret). Samtidig användning med Canesten kan öka verkningen av takrolimus och sirolimus och läkaren vill därför följa behandlingen extra noga.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet, speciellt under den första trimestern och endast enligt läkares ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.

Om du använder Canesten när du är gravid bör du undvika att använda införingshylsan/applikatorn eftersom den kan irritera livmoderhalsen. Under graviditet är därför vaginaltabletter att föredra framför vaginalkräm, eftersom vaginaltabletterna kan föras in med fingrarna (utan att använda införingshylsa/applikator).

Amning: Canesten ska användas med försiktighet under amning och endast enligt läkares ordination, eftersom det har visat sig i djurstudier att klotrimazol överförs i bröstmjölk.

Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Canesten

Använd alltid Canesten exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering:
De angripna områdena innefattar vanligtvis både slidan och de yttre könsorganen. Svampinfektion i slidan kan behandlas med Canesten vaginaltabletter. Svampinfektion av de yttre könsorganen kan behandlas med Canesten 10 mg/g kräm eller Canesten 10 mg/g vaginalkräm.

Använd inte applikatorn om du är gravid, se avsnitt 2 ” Graviditet, amning och fertilitet”.

Av praktiska skäl ska behandling inte ske under menstruation.

Behandlingen ska fullföljas även om symtomen försvunnit.

Kontakta läkare om dina symtom blir värre eller om du inte blivit bättre efter 7 dagar.

Sexuell partner bör endast behandlas om symtom (t.ex. klåda och rodnad) visar sig och först efter samråd med läkare.

Behandling av svampinfektion i slidan:

Vuxna och ungdomar över 15 år:

Canesten 100 mg vaginaltabletter:

1 vaginaltablett förs in i slidan varje kväll 6 dagar i följd.

Vaginaltabletten ska införas i slidan så djupt som möjligt eftersom det krävs en viss fuktighet för att vaginaltabletten ska lösas upp. Behandlingen bör ske på kvällen strax före sänggåendet och utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben.

Canesten 500 mg vaginaltabletter:

1 vaginaltablett förs in i slidan som engångsdos på kvällen. Vaginaltabletten ska införas i slidan så djupt som möjligt eftersom det krävs en viss fuktighet för att vaginaltabletten ska lösas upp. Behandlingen bör ske på kvällen strax före sänggåendet och utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben.

Canesten vaginaltabletter och kräm är luktlösa och missfärgar inte underkläderna.

Bruksanvisning

Vaginaltabletter med applikator, 100 mg och 500 mg:

 1. Tryck lätt på applikatorns mynning (B) så att vaginaltabletten passar. Spetsen på vaginaltabletten placeras utåt.

 2. För in applikatorn (B) så djupt som möjligt upp i slidan. Detta görs bäst om man ligger på rygg med lätt uppdragna ben.

 3. För in kolven (A) i hela dess längd. Dra sedan ut applikatorn med kolven intryckt.

 4. Endast vaginaltabletter 100 mg: Dra ut kolven (A) ur applikatorn efter användning. Tvätta delarna i varmt (ej kokande) tvålvatten, skölj i rinnande vatten och torka omsorgsfullt.

vaginaltabl

Applicering av vaginaltabletter utan att använda applikator:
Applicera vaginaltabletten i slidan med fingrarna.

Om du använt för stor mängd av Canesten

Om du får i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Canesten

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
Hudreaktioner som klåda, utslag, sveda, irritation eller obehag.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)
Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Magont, smärta i bäckenet, ödem, hudrodnad (erytem), fjällande hud på/runt könsorganen eller vaginal blödning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Canesten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

100 mg eller 500 mg vaginaltabletter:

 • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 vaginaltablett innehåller 100 mg eller 500 mg klotrimazol.

 • Övriga innehållsämnen är kalciumlaktatpentahydrat, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, mjölksyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Canesten 100 mg vaginaltablett: Vita, märkta med P3 och Bayer

Canesten 500 mg vaginaltablett: Vita, märkta med MU och Bayer

Förpackningsstorlekar

Canesten 100 mg vaginaltablett: 6 vaginaltabletter i blister med polyetylenapplikator

Canesten 500 mg vaginaltablett: 1 vaginaltablett i blister med polyetylenapplikator

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännandet för försäljning:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel: 08-580 223 00

Tillverkare:

Bayer AG
D-51368 Leverkusen

eller

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-11


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar