Apofri Glukosamin 625 mg

Glukosamin, kapsel, 60 st

Välvald

119:50

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Glukosamin används för att lindra smärta och öka rörlighet vid lätt till måttlig ledförslitning (artros). Ska inte användas av personer med allergi mot skaldjur. Från 18 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Symtomlindring vid lätt till måttlig artros i knäleden

Jämförpris 1:99/ST

EAN: 07046261776745

Den aktiva substansen är glukosamin. Varje kapsel innehåller 625 mg glukosamin (motsvarar 750 mg gluosaminhydroklorid). - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat. Kapselsammansättning: gelatin, röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172).

Dosering är 2 kapslar en gång per dag. Svälj de hårda kapslarna tillsammans med lite vatten. Tugga inte sönder kapslarna. Glukosamin Apofri ska inte användas för behandling av akut smärta. Symtomlindring (särskilt smärtlindring) kan eventuellt uppkomma först efter flera veckors behandling och ibland längre tid. Glukosamin Apofri bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glukosamin Apofri

625 mg kapslar, hårda
glukosamin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 1 månad.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glukosamin Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glukosamin Apofri
3. Hur du använder Glukosamin Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glukosamin Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glukosamin Apofri är och vad det används för

Glukosamin som finns i Glukosamin Apofri är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Glukosamin Apofri tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel. Glukosamin Apofri innehåller den aktiva substansen glukosamin. Glukosamin Apofri används för att lindra symptom vid mild till måttlig artros i knäleden.

Glukosamin som finns i Glukosamin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Glukosamin Apofri

Använd inte Glukosamin Apofri

- om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot skaldjur, eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Apofri:

- om du har nedsatt glukostolerans. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen med Glukosamin Apofri.

- om du har en känd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, eftersom förhöjda kolesterolvärden har setts i några fall där patienter behandlats med glukosamin.

- om du har astma. När du påbörjar behandlingen med glukosamin ska du vara medveten om att dina astmasymtom kan komma att förvärras.

- om du har problem med dina njurar eller lever, eftersom inga studier med glukosamin har utförts på denna patientgrupp och inga dosrekommendationer kan ges.

Andra läkemedel och Glukosamin Apofri

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Försiktighet bör iaktas om Glukosamin Apofri måste kombineras med andra läkemedel, särskilt med:

- Vissa typer av läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol och fluindion). Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas när de används tillsammans med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när glukosaminbehandling inleds eller avslutas.

- Tetracykliner (antibiotika som används mot infekttioner).

Glukosamin Apofri med mat, dryck och alkohol

Glukosamin Apofri kan tas med mat och dryck, före, under eller efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Glukosamin Apofri ska inte tas under graviditet.

Glukosamin Apofri ska inte tas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga undersökningar har gjorts gällande effekten på bilkörning eller användning av maskiner. Om du känner dig yr eller blir dåsig av kapslarna så bör du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Glukosamin Apofri

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonalom du är osäker.

Dosering är 2 kapslar en gång per dag.

Svälj de hårda kapslarna tillsammans med lite vatten. Tugga inte sönder kapslarna.

Glukosamin Apofri ska inte användas för behandling av akut smärta. Symtomlindring (särskilt smärtlindring) kan eventuellt uppkomma först efter flera veckors behandling och ibland längre tid. Glukosamin Apofri bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

Användning för barn och ungdomar

Glukosamin Apofri ska inte användas av personer som är under 18 år.

Om du använt för stor mängd av Glukosamin Apofri

Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, desorientering, ledvärk, illamående, kräkningar eller diarré. Överdosering behöver inte alltid ge några symtom. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Glukosamin Apofri

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om det snart är dags för din nästa dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt ta Glukosamin Apofri enligt angiven dosering.

Om du slutar att använda Glukosamin Apofri

Fortsätt ta detta läkemedel tills dess att din läkare säger att du ska sluta. Avsluta inte behandlingen när du känner dig bättre. Om du slutar ta detta läkemedel kan dina symtom återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Dessa är vanligtvis milda och övergående.

Allvarlig biverkning

Avbryt behandlingen med Glukosamin Apofri och kontakta omedelbart läkare eller åk till närmaste sjukhus om du får något av följande symtom, eftersom det kan tyda på att du har fått en allvarlig allergisk reaktion av detta läkemedel:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja och att andas

  • hudutslag eller nässelfeber

Andra biverkningar:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Huvudvärk, trötthet, illamående, buksmärta, matsmältningsbesvär, diarré, förstoppning.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, klåda, rodnad.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Kräkningar, nässelutslag, yrsel, svullna fötter eller anklar, angioödem. Försämring av befintlig astma, försämrad kontroll av blodsocker hos patienter med diabetes.

Förhöjda kolesterolvärden har också rapporterats. Det är inte möjligt att avgöra om dessa reaktioner hade direkt samband med glukosamin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glukosamin Apofri ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd Glukosamin Apofri före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är glukosamin. Varje kapsel innehåller 625 mg glukosamin (motsvarar 750 mg gluosaminhydroklorid).

- Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat.

Kapselsammansättning: gelatin, röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glukosamin Apofri är brunfärgade, hårda gelatinkapslar.

Glukosamin Apofri är förpackade i en pappkartong som innehåller 10 och 60 kapslar i blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

J.URIACH&Cía, S.A. Av. Camí Reial 51-57

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-05-15


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar