Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck kallas hypertoni på latin och räknas till en av våra folksjukdomar. Hypertoni är en välbekant riskfaktor som ligger bakom de omkring 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter som sker varje år i Sverige.

Förhöjt blodtryck brukar definieras enligt följande:

Mild blodtrycksförhöjning: 140-159/90-99 mmHg

Måttlig blodtrycksförhöjning: 160-179/100-109 mmHg

Kraftig blodtrycksförhöjning >180/>110 mmHg

Isolerad systolisk hypertoni: >140/< 90 mmHg

Hypertoni delas in i två olika typer, primär och sekundär hypertoni.

Primär hypertoni

Hos de allra flesta, omkring 95 procent, som lider av förhöjt blodtryck kan man inte finna någon enskild orsak. Den typen kallas essentiell eller primär hypertoni. Primär hypertoni smyger sig på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Oftast upptäcks den först vid hälsokontroll.

Sekundär hypertoni

Ungefär 5 procent får högt blodtryck till följd av andra sjukdomar, så kallad sekundär hypertoni. Den här formen av hypertoni är ett symptom som visar att något inte står rätt till i kroppen, exempelvis på grund av hormonrubbningar eller sjukdom i njurarna. Vissa läkemedel, till exempel kortison eller p-piller, kan orsaka sekundär hypertoni. När grundsjukdomen är botad eller biverkningen av läkemedlet är borta brukar också blodtrycket normaliseras.

Är det farligt att ha högt blodtryck?

De tillfälliga blodtrycksstegringar som sker vid fysisk ansträngning eller rädsla är inte skadliga. De tillhör de naturliga reaktionerna i kroppen och är nödvändiga för att vi ska klara av olika situationer vi ställs inför.

Det höga blodtrycket blir farligt när det inte normaliseras, när det inte får vila. Ett högt okontrollerat blodtryck ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, diabetes, åderförfettning, hjärtförstoring, hjärtsvikt, njursjukdom, försämrad blodcirkulation i benen och demens.

Hjärtats pumparbete försvåras av det höga blodtrycket. Den ökade belastningen gör att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa ut blodet i kroppen vilket på sikt kan leda till hjärtförstoring och med tiden till hjärtsvikt, en åkomma som är mycket svår att bota.

Vad är normalt blodtryck?

Vad om är ett normalt blodtryck varierar beroende på ålder och allmäntillstånd. För en ung vuxen person är ett blodtryck kring 120/80 normalt. Med åldern ökar vanligtvis blodtrycket något. En vanlig riktlinje är att trycket är normalt när det är 100 + ålder. För en fyrtioåring skulle till exempel 100+40= 140 mmHg vara normalt.