Pyrvin 100 mg

Filmdragerad tablett, 6 st

97:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Pyrvin är ett receptfritt läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask som engångsdos. När behandlingen upprepas efter två veckor dödas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Behandla hela familjen samtidigt. Behandlingen upprepas efter två veckor.

EAN: 6432100056757

Kategorier:

Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med vätska. Om tabletterna delas kan de färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tabletten t.ex. om doseringen för små barn kräver detta. Pyrvin färgar avföringen röd. Vanligt tvättmedel tar i regel bort missfärgningen.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pyrvin

100 mg Filmdragerade tabletter
pyrvinembonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pyrvin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pyrvin
3. Hur du använder Pyrvin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pyrvin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pyrvin är och vad det används för

Pyrvin är ett läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask redan som engångsdos.

Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pyrvin

Använd inte Pyrvin

- om du är allergisk mot pyrvinembonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

För att behandlingen skall lyckas är det viktigt att händerna hålls rena, också under naglarna, och att även i övrigt omsorgsfullt sköta hygienen.

Andra läkemedel och Pyrvin

Man känner inte till att Pyrvin skulle ha några samverkningar med andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Pyrvin är sannolikt inte skadligt för fostret eller dibarnet. Det rekommenderas i alla fall att användning av Pyrvin-tabletter ska för säkerhets skull undvikas under graviditeten.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pyrvin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.


3. Hur du använder Pyrvin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pyrvin-tabletterna tas som en engångsdos. Antalet beror på kroppsvikten, en tablett per 10–15 kg kroppsvikt (se tabellen nedan). Det har inte visats att effekten av Pyrvin skulle vara bättre vid en dos som överskrider 6 tabletter.

Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar samtidigt. Behandlingen upprepas efter två veckor.

Vikt

Engångsdos

ca 10-15 kg

1 tablett

ca 15-30 kg

2 tabletter

ca 30-45 kg

3 tabletter

ca 45-60 kg

4 tabletter

ca 60-70 kg

5 tabletter

över 70 kg

6 tabletter

Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten).

Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tabletten om doseringen (t.ex. för små barn) så kräver.

Om du använt för stor mängd av Pyrvin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av Pyrvin förorsakar i allmänhet illamående, kräkningar eller diarré. Som första hjälp kan medicinskt kol ges. Vid allvarliga fall av överdosering bör läkare eller hälsostation kontaktas.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Pyrvin förorsakar sällan biverkningar. Illamående, kräkningar eller kramper i tarmen kan förekomma. Allergi mot Pyrvin är mycket sällsynt. Pyrvin färgar avföringen röd. Från kläderna lossnar färgen i allmänhet med vanligt tvättmedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Pyrvin ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara burken i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är pyrvinembonat, varav det finns 100 mg i en tablett.

- Övriga hjälpämnen är majsstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos och makrogol 300.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Röd, rund, konvex, filmdragerad tablett, diameter cirka 9 mm.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

eller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare: Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.comÖvriga informationskällor

2021-06-23

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar