Better You Jasminolja Eterisk

Olja, 5 ml

Pris online237 krI apotek: 249 kr
Snabba leveranser
Finns i webblager.

Ekologisk Jasminolja (Jasminum Grandiflorum) har en ljuv, blommig doft. Används ofta till aromaterapi eller i parfymer, hud- och hårprodukter. Jasminoljan är lugnande och inflammationshämmande och passar att blanda ut med tex Riccinolja för torr, fet och irriterad hud och är även bra vid hudbristningar.Extraherad från blommor med hjälp av alkohol. Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning. Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; uppsök läkare.VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; uppsök läkare.

Jämförpris 47,80 kr/ML

EAN: 07350062781083

Upptäck flera produkter inom

Populärt just nu

Våra egna vardagshjältar