Better You Geraniumolja Eterisk

Olja, 10 ml

Pris online149 krI apotek: 149 kr
Snabba leveranser
Finns i webblager.

Ekologisk Geraniumolja (Pelargonium Gravelolens) har en söt doft med inslag av ros och citron. Geraniumolja är en olja som passar de flesta hudtyper då den reglerar både torr och fet hud.Fungerar balanserande och kan därför användas vid de flesta hudbesvär som akne och eksem.Även användbar vid småsår, brännsår och blåmärken.Framställd genom destillering av blommor. Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.Förvaring: Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön.Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; uppsök läkare.VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; uppsök läkare.VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Jämförpris 13,90 kr/ML

EAN: 07350062781076

Upptäck flera produkter inom

Populärt just nu

Våra egna vardagshjältar