20%

Better You Bergamottolja Eterisk

Olja, 10 ml

Kampanjpris

Online:87,20 krGäller t.o.m. 18 april
Ord. pris online: 109 kr
Pris i apotek: 109 kr
Snabba leveranser
Finns i webblager.

Ekologisk eterisk Bergamottolja (Citrus Aurantium var. Bergamia) har en söt, fruktig, pigg och svagt söt doft. Bergamottolja är antiseptisk och kan användas utspädd med tex Ricinolja för att motverka akne. Oljan har även uppiggande egenskaper och kan verka positivt vid nedstämdhet, ångest, stress och sömnbesvär. Kallpressad från skal. Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning. Förvaring: Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön. Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret) tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; uppsök läkare. VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Jämförpris 10,90 kr/ML

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 109 kr

EAN: 07350062781007

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar