Quilla simplex Oral Lösning

Maltitol, oral lösning, 300 ml

98:90

Tillfälligt slut. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en liknande vara.
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från Quilla SimplexAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Används vid tillfällig hosta med segt slem som blir mer tunnflytande och lättare att hosta upp. Smak av anis och lakrits. Från 1 år. Rådfråga läkare vid barn under 2 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 329:67/L

EAN: 07046260543461

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Quilla simplex

Oral lösning
ammoniumklorid, kvillaja-extrakt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Quilla simplex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Quilla simplex
3. Hur du använder Quilla simplex
5. Hur Quilla simplex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Quilla simplex är och vad det används för

Tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Quilla simplex anses ha slemlösande och hostbefrämjande effekt.

2. Vad du behöver veta innan du använder Quilla simplex

Använd inte Quilla simplex

Använd inte Quilla simplex

  • Om du är allergisk mot ammoniumklorid, kvillaja-extrakt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Quilla simplex innehåller etanol, se Etanol i detta avsnitt för detaljer. Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Det är okänt om Quilla simplex går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Quilla simplex påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

Quilla simplex innehåller hjälpämnen

maltitol (E 965), etanol, metylparahydroxybensoat (E 218), propylparahydroxybensoat (E 216)

Maltitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Quilla Simplex innehåller maltitol som kan ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde 2,3kcal/g maltitol.

Etanol

Detta läkemedel innehåller 720 mg alkohol (etanol) per 15 ml dos. Mängden i 15 ml av detta läkemedel motsvarar 18 ml öl, eller 7,5 ml vin.

Mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga effekter hos vuxna och ungdomar och dess effekt hos barn är troligtvis inte märkbar. Den kan ha viss effekt hos yngre barn, t.ex. sömnighet.

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Metyl- och propylparahydroxibensoat

Quilla Simplex innehåller metyl- och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Quilla simplex

Doseringsanvisning

Vuxna och barn över 12 år:

10-15 ml 3 gånger dagligen.

Barn: 1-3 år:

5 ml 3 gånger dagligen.

Barn: 3-7 år:

5 ml 4-5 gånger dagligen.

Barn: 7-12år:

10 ml 3-4 gånger dagligen.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Om du använt för stor mängd av Quilla simplex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Quilla simplex

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska hudreaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Quilla simplex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: Ammoniumklorid 30 mg/ml, kvillaja-extrakt 5 mg/ml.

Övriga hjälpämnen är: Maltitol (E 965) 400 mg/ml, etanol (96 %) 50 mg/ml (alkoholhalt motsvarande 6 % (v/v)), sackarinnatrium (E 954), arom (ammoniumglycyrrhizinat, vaniljarom, anisolja), metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), karmellosnatrium, natriumhydroxid, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oral lösning (smak av anis och lakrits)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

Unimedic AB

Box 91

SE-864 21 MatforsÖvriga informationskällor

2021-01-28

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar