Pevaryl Depot 150 mg + 1%

Ekonazolnitrat, kräm, 1 st

127:-

Ord. butikspris 139:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Kombinationsförpackning med vagitorier och kräm mot svampinfektion i underlivet. Till kvinnor som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som nu fått samma symtom. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Mot svampinfektion i underlivet. Lindrar klåda och irritation. Kombinationsförpackning med både vagitorier och kräm. Vagitorium används som engångsdos. Smörj med krämen utvändigt 2-3 gånger per dag tills besvären är borta och ytterligare 3 dagar.

EAN: 07046263745046

Pevaryl Depot 150 mg vagitorium: Den aktiva substansen är ekonazolnitrat. Övriga innehållsämne är polygel, kiseldioxid, hårdfett, stearylheptanoat.Pevaryl 1 % kräm: Den aktiva substansen är ekonazoln

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pevaryl Depot kombinationsförpackning

Pevaryl Depot 150 mg vagitorium, Pevaryl 1 % kräm.
ekonazolnitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pevaryl Depot kombinationsförpackning är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning
3. Hur du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pevaryl Depot kombinationsförpackning ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pevaryl Depot kombinationsförpackning är och vad det används för

Pevaryl Depot kombinationsförpackning används vid behandling av svampinfektioner i slidan.

Vid egenvård av svampinfektioner får Pevaryl Depot kombinationsförpackning säljas receptfritt till kvinnor, som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som nu fått samma symtom.

Ekonazolnitrat som finns i Pevaryl Depot kombinationsförpackning kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning

Använd inte Pevaryl Depot kombinationsförpackning

Om du är allergisk mot ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Pevaryl Depot innehåller en oljebaserad komponent som kan påverka och minska latex-pessarers och -kondomers effektivitet. Därför ska Pevaryl Depot inte användas tillsammans med pessar eller latexkondomer.

Pevaryl Depot kan inaktivera spermiedödande medel, rådfråga därför läkare vid användning av spermiedödande medel.

Pevaryl Depot ska inte användas tillsammans med annan behandling i eller på könsorganen.

Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.

Sluta att använda Pevaryl Depot och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Tag kontakt med läkare om:

 • ingen förbättring sker eller om symtomen förvärras inom 3 dagar efter påbörjad behandling,

 • symtomen inte fullständigt försvunnit inom 7 dagar efter påbörjad behandling,

 • symtomen återkommer mer än 2 gånger inom 6 månader.

Andra läkemedel och Pevaryl Depot kombinationsförpackning

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Pevaryl Depot används samtidigt med vissa andra läkemedel.

Du bör därför inte använda Pevaryl Depot samtidigt med följande läkemedel utan att först rådfråga läkare eller apotekspersonal:

 • blodförtunnande läkemedel (warfarin, acenokumarol).

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet

Pevaryl Depot ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl Depot kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.

Amning

Okänt om Pevaryl Depot eller Pevaryl kräm går över i modersmjölk. Rådgör med din läkare innan du använder Pevaryl Depot under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Pevaryl Depot eller Pevaryl kräm har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Pevaryl Depot kombinationsförpackning innehåller bensoesyra och butylhydroxyanisol

Detta läkemedel innehåller 2 mg/g bensoesyra. Bensoesyra kan orsaka lokal irritation. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

Detta läkemedel innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Pevaryl Depot kombinationsförpackning

Använd alltid Pevaryl kombinationsförpackning exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vanlig dos vid infektioner i slidan:

150 mg vagitorium: För in vagitoriet djupt i slidan (med den spetsiga delen först) vid sänggåendet.

Vagitoriemassan i Pevaryl Depot bildar efter smältning en gelstruktur, ur vilken det aktiva ämnet frigörs.

Gravida kvinnor ska tvätta sina händer noggrant innan användning av vagitorierna (se avsnitt om Graviditet ovan för ytterligare rekommendationer, inklusive restriktioner i användning under graviditet).

1 % kräm: Samtidigt denna kväll smörjs krämen in runt slidöppningen och/eller blygdläpparna. Därefter smörjs krämen in på detta sätt 2-3 gånger dagligen. Behandlingen ska pågå tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.

Eventuell partnerbehandling:

Tvätta ollon och förhud med ljummet vatten och smörj in Pevaryl kräm 2 gånger dagligen. Behandlingen ska pågå tills besvären försvunnit samt ytterligare 3 dagar.

Pevaryl färgar inte kläder och kan avtvättas med tvål och vatten.

Om du använt för stor mängd av Pevaryl Depot kombinationsförpackning

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du använt för stor mängd Pevaryl kan du få samma biverkningar som nämns i avsnitt 4. Om du fått Pevaryl i ögonen ska du tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsöka läkare om symtomen inte går över.

Om du har glömt att använda Pevaryl Depot kombinationsförpackning

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksöterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pevaryl kombinationsförpackning orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Klåda, sveda.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Utslag, sveda i hud och slemhinna på applikationsstället.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem). Överkänslighet, nässelutslag, kontakteksem, hudavflagning. Lokala reaktioner i hud och slemhinna på applikationsstället såsom smärta, irritation och svullnad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Pevaryl Depot kombinationsförpackning ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut tuben väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Pevaryl Depot 150 mg vagitorium:

 • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

 • Övriga innehållsämne är polygel, kiseldioxid, hårdfett, stearylheptanoat.

Pevaryl 1 % kräm:

 • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

 • Övriga innehållsämnen är bensoesyra (E 210), butylhydroxianisol, Pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerid, flytande paraffin, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pevaryl Depot 150 mg vagitoriumär gulvitt med svag lukt.

Pevaryl 1 % kräm är vit med svag lukt.

Kombinationsförpackningen innehåller 1 Pevaryl Depot 150 mg vagitorium samt en tub 15 g Pevaryl 1 % kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tel: 08-12135200

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz de Baixo, 2730–055 Barcarena, Portugal.


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-07


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar