Panodil 500 mg

Paracetamol, pulver, 12 st

47:-

Ord. butikspris 51:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från PanodilAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för mycket allvarlig leverskada.

Receptfritt läkemedel. Pulver som löses i varmt vatten mot smärta och feber. Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår. Smak av svart vinbär och mentol. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Panodil innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Panodil lindrar feber vid forkylningssjukdomar. Panodil används dessutom mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor). Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

EAN: 07046260313019

SV: Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg Övriga innehållsämnen är sackaros 2 g, aspartam 50 mg, vinsyra, trinatriumcitrat (vattenfri), mentol, svart vinbärsmak, rött färgämne (E110, E122, E151).

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Panodil

500 mg pulver till oral lösning, dospåse
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL
3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panodil innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

Panodil används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

Paracetamol som finns i Panodil pulver till oral lösning, kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL

Använd inte Panodil

 • om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil:

 • försiktighet vid leversjukdom

 • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

Använd inte Panodil utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Ta aldrig mer Panodil än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en lever- eller njursjukdom.

Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Innehåller azofärgämnen. Kan ge allergiska reaktioner.

Detta läkemedel innehåller 118 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 6% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Andra läkemedel och Panodil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Panodil kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

 • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

 • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 dospåsar Panodil (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

 • probenecid (medel mot gikt).

 • vissa medel mot epilepsi:

  • fenytoin

  • fenobarbital

  • karbamazepin

 • rifampicin (medel mot tuberkulos).

 • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

 • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil användas samtidigt.)

 • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Panodil användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panodil påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Panodil

Detta läkemedel innehåller:

 • Sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

 • Innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

 • E110 (para-orange), E122 (azorubin) och E151 (briljantsvart). Kan ge allergiska reaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL

Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

Använd alltid Panodil exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 dospåsar var 4-6 timme, högst 8 dospåsar per dygn.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

Panodil ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

Pulvret löses i en stor kopp kokande vatten. Lösningen har en mörk röd färg och smak av svart vinbär och mentol. Vätskan dricks när den har nått lämplig temperatur.

Om du har tagit för stor mängd av Panodil

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Panodil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

 • Angioödem: Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigeter

 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil. Kontakta snarast läkare.

 • Leverpåverkan

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

 • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

 • Njurbiverkningar.

 • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

 • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

 • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte produkten om dospåsen inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg

Övriga innehållsämnen är sackaros 2 g, aspartam 50 mg, vinsyra, trinatriumcitrat (vattenfri), mentol, svart vinbärsmak, rött färgämne (E110, E122, E151).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Smak av svart vinbär, mentol

Dospåsar: 12 st

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare:

SmithKline Beecham S.A., Alcala De Henares Madrid, Spanien

Wrafton Laboratories Limited, Braunton Devon EX33 2DL, Storbritannien

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, B-9810, Belgien


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-01-13

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar