Melatan 3 mg

Melatonin, tabletter, 10 st

Välvald

83:-

Ord. butikspris 99:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Melatan innehåller den aktiva substansen melatonin, som tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen. Melatan används vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år. Med jetlag avses de symtom såsom t ex sömnbesvär, som orsakas av tidsskillnaden när man passerar flera tidszoner när man reser öster- eller västerut.

EAN: 7350041581734

Kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är ösäker. Rekommenderad dos är en tablett på 3 mg per dag. Behandling inleds vid ankomst till destinationen och används i högst 4 dagar. Om den rekommenderade dosen på 3 mg inte ger tillräcklig lindring av symtom kan en tablett på 5 mg tas i stället för en tablett på 3 mg. Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig. Dosen ska tas vid läggdags (lokal tid). Intag av mat rekommenderas inte 2 timmar före eller 2 timmar efter planerat intag av melatonin. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten. Melatan 5 mg: Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Melatan

3 mg tabletter
melatonin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Kontakta läkare om symtomen inte blir lindrigare eller om de förvärras.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Melatan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Melatan
3. Hur du tar Melatan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Melatan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Melatan är och vad det används för

Melatan innehåller den aktiva substansen melatonin, som tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen.

Melatonin hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm.

Melatan används vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år. Med jetlag avses de symtom såsom t ex sömnbesvär, som orsakas av tidsskillnaden när man passerar flera tidszoner när man reser öster- eller västerut.

Melatan rekommenderas för vuxna som flyger över minst 5 tidszoner, i synnerhet österut, och särskilt om de har upplevt symtom på jetlag i samband med tidigare resor. Vid behov kan det också användas av resenärer som passerar 2–4 tidszoner.

Detta läkemedel är endast avsett för kortvarigt bruk för behandling av jetlag. Kontakta läkare om du har andra sömnbesvär som inte orsakas av jetlag.

Melatonin som finns i Melatan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Melatan

Ta inte Melatan

- om du är allergisk mot melatonin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare aller apotekspersonal innan du tar Melatan , om du har:

- njursjukdom

- leversjukdom

- autoimmun sjukdom (där kroppen "angripits" av sitt eget immunsystem).

Användning av Melatan rekommenderas inte om du har någon av sjukdomarna ovan.

Rökning kan göra att Melatan får sämre effekt, eftersom innehållsämnena i tobaksrök kan öka nedbrytningen av melatonin i levern.

Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen. Se även avsnittet ”Andra läkemedel och Melatan” för information om samtidig användning med andra läkemedel (inklusive vissa preventivmedel).

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn som är under 18 år, eftersom det inte har testats på barn och dess effekter inte är kända.

Andra läkemedel och Melatan

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Melatan om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (även receptfria sådana). Detta inkluderar följande läkemedel:

 • warfarin (används för att förhindra blodproppar) - INR (koagulationstest) kan behövas för närmare kontroll.

 • fluvoxamin (används för behandling av depression och tvångssyndrom)

 • kinoloner och rifampicin (används vid behandling av bakterieinfektioner)

 • östrogener (används i preventivmedel eller hormonersättningsbehandling)

 • karbamazepin (används vid behandling av epilepsi)

 • 5- eller 8-metoxipsoralener (5- och 8-MOP) (används vid behandling av hudsjukdomar såsom psoriasis)

 • adrenerga agonister/antagonister (såsom vissa typer av läkemedel som används för att kontrollera blodtrycket genom att dra ihop blodkärl, slemhinneavsvällande läkemedel mot nästäppa, blodtryckssänkande läkemedel)

 • opiatagonister/antagonister (såsom läkemedel som används vid behandling av drogberoende)

 • så kallade NSAID-läkemedel som används mot smärta, feber och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)

 • läkemedel mot depression

 • tryptofan (en aminosyra som bl a används i läkemedel som ges till patienter som behöver tillskott av näring

 • bensodiazepiner och sömnmedel av icke-bensodiazepintyp (läkemedel som används för att framkalla sömn såsom zaleplon, zolpidem och zopiklon)

 • tioridazin (för behandling av schizofreni)

 • imipramin (för behandling av depression)

Melatan med mat, dryck och alkohol

Mat kan påverka effektiviteten av Melatan. Detta läkemedel ska inte tas samtidigt som du äter mat. Ät inte mat under 2 timmar före eller 2 timmar efter planerat intag av melatonin.

Drick inte alkohol innan, medan eller efter att du tar Melatan eftersom det minskar effektiviteten av Melatan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Bör inte tas under graviditet och amning. Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen. Se även avsnittet ”Andra läkemedel och Melatan” för information om samtidig användning med andra läkemedel (inklusive vissa preventivmedel).

Körförmåga och användning av maskiner

Eftersom Melatan kan orsaka bl.a. dåsighet kan vakenhet påverkas i flera timmar efter intag av melatonin. Kör inte bil och använd inte maskiner efter att ha tagit melatonin. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Melatan

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett på 3 mg per dag som tas vid läggdags lokal tid. Behandling inleds vid ankomst till destinationen och används i högst 4 dagar.

Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig. Dosen ska tas vid läggdags (lokal tid). Detta läkemedel ska inte tas samtidigt som du äter mat. Ät inte mat under 2 timmar före eller 2 timmar efter planerat intag av melatonin. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten.

Kontakta läkare om symtomemen inte blir lindrigare eller om de förvärras.

Om du har tagit för stor mängd Melatan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tar mer än den rekommenderade dygnsdosen kan du känna dig dåsig.

Om du har glömt att använda Melatan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Melatan

Det finns inga kända skadliga effekter av att avbryta eller avsluta behandlingen i förtid. Man känner inte till att avslutande av behandling med Melatan skulle leda till några utsättningssymtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonel.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar vid korttidsanvändning för jetlag är huvudvärk, illamående, aptitlöshet, yrsel, sömnighet under dagen och desorientering.

När andra läkemedel innehållande melatonin har använts mot andra besvär har melatonin rapporterats orsaka olika biverkningar.

Om du får någon av följande allvarliga biverkningar ska du omedelbart sluta ta läkemedlet och kontakta läkare.

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • Bröstsmärta

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

 • medvetslöshet eller svimning

 • svår bröstsmärta p.g.a. kärlkramp

 • hjärtklappning

 • svindel (en känsla av yrsel eller av att det ”snurrar”)

Har rapporterats: (förekommer hos ett okänt antal personer)

 • överkänslighetsreaktion

 • svullnad i munnen eller tunga

Om du får någon av följande andra biverkningar ska du kontakta läkare och/eller uppsöka vård.

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Irritabilitet nervositet, rastlöshet, sömnlöshet, onormala drömmar, mardrömmar, ångest, migrän, huvudvärk, letargi (trötthet och brist på energi), rastlöshet och fysisk överaktivitet, yrsel, trötthet, högt blodtryck, buksmärta, matsmältningsbesvär, sår i munnen, muntorrhet, illamående, förändringar i blodets sammansättning som kan ge en gulfärgning av hud och ögon, hudinflammation, nattliga svettningar, klåda, utslag, torr hud, smärta i armar och ben, utsöndring av glukos i urinen, ökad proteinhalt i urinen, klimakteriesymptom, kraftlöshet, avvikande leverfunktion och viktökning.

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

Bältros, förhöjda blodfetter, depression, förändrad sinnesstämning, aggressivitet, oro (agitation), gråtmildhet, stressymtom, tidigt uppvaknande på morgonen, ökad sexualdrift, nedstämdhet, desorientering, minnesnedsättning, uppmärksamhetsstörning, drömmande tillstånd, rastlösa ben-syndrom, dålig sömnkvalitet, förnimmelse av domningar och stickningar, synstörningar, rinnande ögon, yrsel när man står eller sitter, värmevallningar, sura uppstötningar, magstörning, blåsor i munnen, sår på tungan, magbesvär, kräkning, onormala tarmljud, väderspänning, ökad salivutsöndring, dålig andedräkt, obehag i bukområdet, magtarmsjukdom, inflammation i magslemhinnan, psoriasis, eksem, hudutslag, hudinflammation på händerna, kliande utslag, nagelrubbning, ledinflammation, muskelkramper, nacksmärta, nattliga muskelkramper, blod i urinen, riklig utsöndring av urin, ökat behov att urinera på natten, långvarig erektion som kan vara smärtsam, inflammation i prostata, utmattning, smärtor, törst, minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning eller blånader, förhöjda leverenzymvärden, avvikande blodelektrolyter och avvikande resultat vid laboratorieundersökningar.

Har rapporterats: (förekommer hos ett okänt antal personer)

Svullnad i huden och onormal utsöndring av mjölk

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Melatan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är melatonin.

En tablett på 3 mg innehåller 3 mg melatonin.

Övriga innehållsämnen är:

kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

3 mg: vit, rund, konvex tablett med märkning "7", diameter 7 mm.

10 tabletter i blisterförpackningar (PVC/Aluminium).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB
PO Box 120
182 12 Danderyd

Tillverkare

Vitabalans Oy

Varastokatu 7-9

135 00 Tavastehus

Finland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-13


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar