Klorhexidin Fresenius Kabi

Kutan lösning 0,5 mg/ml 250 milliliter

39:-

Ord. butikspris 49:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Tvättlösning för slemhinnor som hämmar eller dödar tillväxten av olika typer av bakterier. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 199:60/L

EAN: 07046265379775

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Klorhexidin Fresenius Kabi

0,5 mg/ml, kutan lösning
klorhexidindiacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för

Klorhexidin är avsett för sårdesinfektion, desinfektion av slemhinnor i samband med förlossning och desinfektion av urinrörsmynningen före insättning av kateter.

Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier.

2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi

  • om du är allergisk mot klorhexidindiacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • i örat,

  • i leder eller senskidorna,

  • i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Varningar och försiktighet

Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.

Barn

Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidin Fresenius Kabi kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

Graviditet och amning

Inga kända risker.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.


3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

Tvättlösning för utvärtes bruk. Effekten kan reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet), hudirritation i form av kontaktdermatit och urtikaria (nässelutslag).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): kemiska brännskador hos nyfödda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Om man önskar använda kroppsvarm lösning kan flaskan förvaras i värmeskåp (+40°C) upp till 1 vecka.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorhexidindiacetat

  • Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastflaska (polyeten): 125 ml, 250 ml, 1000 ml.

Mikrospol för engångsbruk (polypropen): 20x30 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd:

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare:

Fresenius Kabi Norge AS,

Halden, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-06-11


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar