Ido-C 0,5 g

Askorbinsyra, tuggtablett, 100 st

95:-

Ord. butikspris 125:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från Ido-CAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Tuggtablett med vitamin C som är viktig för kroppens ämnesomsättning och upptag av järn i maten. Skyddar kroppens celler från fria radikaler.

Vid konstaterad brist på vitamin C. Bristtillstånd på grund av sjukdom t ex malabsorpotion. 1-2 tabletter 1-2 gånger dagligen. Tabletterna tuggas, får smälta i munnen eller sväljas hela. Apelsinsmak.

Jämförpris 1:25/ST

EAN: 07046260051737

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ido-C

0,5 g tuggtabletter
askorbinsyra och natriumaskorbat

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ido-C är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ido-C
3. Hur du använder Ido-C
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ido-C ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ido-C är och vad det används för

Ido-C är en tuggtablett som innehåller vitamin C (askorbinsyra). Vitamin C är bl a betydelsefull för viktiga funktioner i kroppens ämnesomsättning samt för upptag av järn från födan. Vitamin C har förmåga att fånga in fria radikaler, som kan förorsaka skador i kroppens celler. Ido-C används vid brist på vitamin C. Bristtillstånd kan t ex uppkomma vid försämrat upptag av näringsämnen i tunntarmen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ido-C

Använd inte Ido-C

  • om du är allergisk mot askorbinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Ido-C

  • om du gör ett sticktest av socker i urinen. Ett högt sockervärde kan felaktigt döljas om du har hög halt av vitamin C i urinen.

  • om du har eller har haft njursten, eftersom höga halter av vitamin C kan öka risken för njursten.

Andra läkemedel och Ido-C

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har  använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

Tala med läkare eller apotekspersonal, innan du börjar använda Ido-C, om du samtidigt använder läkemedel som innehåller deferoxamin (används vid behandling av för höga halter av järn i kroppen).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ido-C innehåller sorbitol och natrium

Ido-C 0,5 g innehåller 530 mg sorbitol per tuggtablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Ido-C 0,5 g innehåller 41 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per tuggtablett. Detta motsvarar 2,1 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Ido-C

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är: 1-2 tabletter 1-2 gånger dagligen.

Tabletten kan tuggas, smältas i munnen eller sväljas hel.

Om du använt för stor mängd av Ido-C

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Inga biverkningar har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, se uppgifter nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Ido-C ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är askorbinsyra 200 mg och natriumaskorbat 338 mg, motsvarande askorbinsyra (vitamin C) 0,5 g per tuggtablett.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, sackarinnatrium och smakämne (apelsin).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kupad vit till gulvit tablett med diametern 13,5 mm, apelsinsmak.

100 tuggtabletter och 200 tuggtabletter i HD-polyetenburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-748 49 50

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-11-08


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar