Gaviscon

Tuggtablett, 20 st

42:-

Ord. butikspris 48:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från GavisconAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Gaviscon används vid sura uppstötningar och halsbränna. Effekt fås efter några minuter och varar i ca 2 tim. Motverkar sura uppstötningar genom att lägga ett lock på magens innehåll. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Gaviscon är ett receptfritt läkemedel mot sura uppstötningar och halsbränna

Jämförpris 2:45/ST

EAN: 07046260984677

Kategorier:

Halsbränna
Mage

- De aktiva substanserna är natriumalginat 50 mg/ml, natriumvätekarbonat 17 mg/ml, aluminiumhydroxid 15 mg/ml och kalciumkarbonat 15 mg/ml. - Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), xantangummi, kolloidal vattenfri kiseldioxid, sackarinnatrium, smakämnen (citron, hallon, vanilj) och renat vatten.

Tugga 1-3 tabletter noga och svälj cirka en halvtimme efter måltiden, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

GAVISCON

tuggtabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD GAVISCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GAVISCON
3. HUR DU ANVÄNDER GAVISCON
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR GAVISCON SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD GAVISCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Gaviscon bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléartad massa ovanpå maginnehållet. Denna motverkar att surt maginnehåll stöts upp.

Gaviscon används vid sura uppstötningar och halsbränna.

Kan även ordineras av läkare för annan användning som refluxesofagit (inflammation i matstrupen) och hiatusinsufficiens (bråck i mellangärdet).

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GAVISCON

Använd inte Gaviscon

-

om du är allergisk mot alginsyra, natriumvätekarbonat, aluminiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel..

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gaviscon om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Gaviscon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Gaviscon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser som används mot:

-

gallsten (t ex ursodeoxycholsyra)

-

infektioner (t ex tetracykliner, fluorokinoloner)

-

svampinfektion (t ex ketokonazol)

-

prostatacancer (t ex estramustin)

-

oregelbunden hjärtrytm (t ex sotalol)

-

avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

-

benskörhet (t ex alendronat, klodronat, risedronat)

-

smärta (t ex diflunisal)

-

brist på sköldkörtelhormon (tyreoideahormoner)

-

epilepsi (t ex gabapentin)

Gaviscon minskar effekten av järnmedicin, om sådana medel tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Gaviscon med mat och dryck

Gaviscon ska ej intas tillsammans med juice.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Gaviscon passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Gaviscon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER GAVISCON

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos: 1-3 tuggtabletter tuggas noga och sväljs ca ½ timme efter måltid, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift. Om en hel tuggtablett känns stor i munnen kan man tugga och svälja ½ tuggtablett i taget. Tuggtabletten har inte någon verkan om man sväljer den hel. Tandborstning och/eller ett halvt glas vatten i samband med intag av medicinen påverkar inte effekten.

När tabletten tuggas bildas skum. Det kan upplevas besvärande hos personer med tandprotes. I så fall rekommenderas att tugga en halv tablett åt gången eller att istället använda Gaviscon oral suspension.

Om du har tagit för stor mängd av Gaviscon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Gaviscon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Gaviscon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Enstaka fall av hudutslag, klåda och vätskeansamling i vävnaderna har rapporterats, men man har inte kunnat fastställa något samband med Gaviscon.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR GAVISCON SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Innehålldeklaration

-

De aktiva substanserna är alginsyra 350 mg, natriumvätekarbonat 120 mg och aluminiumhydroxid 100 mg per tuggtablett.

-

Övriga innehållsämnen är mannitol, sackarinnatrium, povidon, talk, magnesiumstearat och smakämnen (citron, hallon, vanilj).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

Tillverkare

QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö


Denna bipacksedel godkändes senast den

2014–06–16

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar