Ecovag

Vaginalkapsel hård, 10 st

100:-

Ord. butikspris 129:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från EcovagAktuella erbjudanden
Naturläkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Ecovag är ett naturläkemedel traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Obalans visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och ökad flytning från slidan. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Vaginalkapslar för obalans i slidans naturliga bakterieflora

Jämförpris 12:90/ST

EAN: 05705675071045

Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus (mjölksyrabakterier), laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, glukos (vattenfri), magnesiumstearat och titandioxid (E 171), gelatin (bo

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ecovag

vaginalkapslar, hårda
Mjölksyrabakterier (Lactobacillus gasseri och Lactobacillus rhamnosus)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 6 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ecovag är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ecovag
3. Hur du använder Ecovag
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ecovag ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ecovag är och vad det används för

Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Tillståndet visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och lätt ökad flytning från slidan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ecovag

Använd inte Ecovag

 • om du är allergisk mot Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Innan behandlingen påbörjas bör du ha varit i kontakt med läkare för att utesluta förekomst av eventuella bakomliggande infektioner eller tumörer.

 • Vid svår klåda eller smärta eller om besvären ej upphört efter 6 dagars behandling med Ecovag vaginalkapslar bör läkare kontaktas eftersom det kan vara tecken på sjukdom som kräver annan behandling. Likaså bör läkare kontaktas vid blodblandade eller postmenopausala flytningar.

 • Misstänkt sexuellt överförd infektion skall undersökas av läkare.

 • Vid återkommande besvär rekommenderas kontakt med läkare.

Barn och ungdomar

 • Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Ecovag

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Användning under graviditet kan inte rekommenderas. 

Ecovag kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ecovag har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Ecovag

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Endast för vaginalt bruk.

Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.

Kontakta läkare om besvären förvärras eller om besvären inte försvinner inom 6 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Ecovag

Om du fått i Dig för stor mängd av läkemedlet eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ecovag

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har glömt ta en kapsel Ecovag, skall du ta en så snart du kommer på det. Om det då är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ecovag orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Det finns inga kända biverkningar vid användning av Ecovag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ecovag ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges i botten på aluminiumröret efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Ecovag om det är synliga tecken på förpackningen att den varit öppen innan du börjat använda den.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i 1 vaginalkapsel är:

  Lactobacillus gasseri minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier

  Lactobacillus rhamnosus minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier


 • Övriga innehållsämnen är:

  Laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, glukos (vattenfri), magnesiumstearat och titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Vaginalkapslar, hårda. Vit gelatinkapsel.

Förpackningsstorlekar:

10 st vaginalkapslar i lackat aluminiumrör med lock av polyeten (torkkapsel i locket).

Innehavare av godkännande för försäljning

Axellus A/S

Industrigrenen 10

DK-2635 Ishøj

Danmark

Tel. 0045 43 56 56 56

Tillverkare

Orkla Care A/S

Vassingerødvej 3-7

DK-3540 Lynge

Danmark

Lokal företrädare

Orkla Care AB

Box 1336

171 26 Solna

Sverige

Tel. 010-142 64 00

Email: medinfo@orkla.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Vivag plus

Polen

Ecovag


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-11-21


 

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se.

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar