Dimor Comp 2 mg/125 mg

Loperamid/Simetikon, tablett, 12 st

34:-

Ord. butikspris 53:90

Tillfälligt slut. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en liknande vara.
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Dimor används vid tillfällig (akut) diarré. Dimor normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförlust och ökar förmågan att hålla avföringen. Bromsar även överaktiv tarm. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

DimorComp används för att behandla kortvariga attacker av diarré när den förekommer tillsammans med magknip, uppkördhet och gas i tarmen. Tabletterna innehåller loperamidhydroklorid, som hjälper till att minska diarré genom att bromsa en överaktiv tarm. Det hjälper också kroppen att ta upp mer vatten och salter från tarmen.Tabletterna innehåller även dimetikon, som bryter upp den gas som är instängd i tarmen och som orsakar magknip och uppkördhet.

Jämförpris 4:49/ST

EAN: 07319900000205

De aktiva substanserna är: Loperamidhydroklorid (2 mg per tablett) och simetikon (mätt som 125 mg dimetikon per tablett).Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, hypromellos (E464), povidon (E2101), kalciumfosfat (E341), mannitol (E421) och magnesiumstearat (E572).

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. För oral användning (tas via munnen). Svälj tabletten hel tillsammans med vätska. Brytskåran är bara till för att hjälpa dig att dela tabletten om du har svårt att svälja den hel. Användning för vuxna över 18 års ålder Ta två tabletter som startdos och därefter en tablett efter varje lös avföring. Ta aldrig mer än 4 tabletter på en och samma dag. Om du inte är bättre efter två dagar ska du sluta ta tabletterna och kontakta läkare. Användning för ungdomar mellan 12 och 18 år Ta en tablett som startdos och därefter en tablett efter varje lös avföring. Ta aldrig mer än 4 tabletter på en och samma dag. Om du inte är bättre efter två dagar ska du sluta ta tabletterna och kontakta läkare. Användning för barn Ge inte tabletterna till barn under 12 års ålder.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Dimor Comp

2 mg/125 mg tabletter
loperamidhydroklorid / dimetikon
mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, hypromellos (E464), povidon (E2101), kalciumfosfat (E341), mannitol (E421) och magnesiumstearat (E572)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dimor Comp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Dimor Comp
3. Hur du tar Dimor Comp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dimor Comp ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dimor Comp är och vad det används för

Tabletterna används för att behandla kortvariga attacker av diarré när den förekommer tillsammans med magknip, uppkördhet och gas i tarmen.

Tabletterna innehåller loperamidhydroklorid, som hjälper till att minska diarré genom att bromsa en överaktiv tarm. Det hjälper också kroppen att ta upp mer vatten och salter från tarmen.

Tabletterna innehåller även dimetikon, som bryter upp den gas som är instängd i tarmen och som orsakar magknip och uppkördhet.

Loperamidhydroklorid och dimetikon (simetikon) som finns i Dimor Comp kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Dimor Comp

Ta inte Dimor Comp

• om du är ett barn under 12 år.

• om du är allergisk (överkänslig) mot loperamidhydroklorid, simetikon eller något annat innehållsämne i tabletterna (se avsnitt 6).

• om du har hög feber (över 38 °C) eller blod i avföringen.

• om du har ett skov av en inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit.

• om du har fått svår diarré efter att ha tagit antibiotika.

• om du är förstoppad eller din mage verkar svullen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal:

• Dimor Comp behandlar bara symtomet diarré. I vissa fall kan orsaken till din diarré kräva behandling. Om symtomen kvarstår eller förvärras ska du kontakta din läkare.

• Om du har svår diarré, eftersom kroppen förlorar mer vätska, socker och salter än normalt. Du måste ersätta vätskan genom att dricka mer vätska än vanligt. Fråga apotekspersonalen om speciella pulverprodukter som ersätter socker och salter.

• Om du har AIDS och din mage svullnar ska du genast sluta ta tabletterna och kontakta din läkare.

• Om du har en leversjukdom bör du rådgöra med din läkare innan du använder tabletterna. Vissa av biverkningarna kan vara mer besvärande.

• Ta inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt 1) och ta aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt 3). Allvarliga hjärtproblem (med symtom såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamid, ett av de aktiva innehållsämnena i Dimor Comp.

Andra läkemedel och Dimor Comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom Dimor Comp kan påverka eller påverkas av dem.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av följande läkemedel:

• Kinidin (används för att behandla onormal hjärtrytm eller malaria)

• Itrakonazol eller ketokonazol (läkemedel mot svamp)

• Gemfibrozil (används för att behandla högt kolesterol)

• Ritonavir (används för att behandla HIV-infektion och AIDS)

• Desmopressin (används vid behandling av diabetes insipidus och sängvätning)

Graviditet, amning och fertilitet

• Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

• Ta inte detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder av läkemedlet kan komma ut i mjölken. Tala med din läkare om lämplig behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra att du känner dig yr, trött eller sömnig. Om du märker detta ska du inte köra bil eller använda några maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dimor Comp innehåller natrium.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Dimor Comp innehåller mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, hypromellos (E464), povidon (E2101), kalciumfosfat (E341), mannitol (E421) och magnesiumstearat (E572)


3. Hur du tar Dimor Comp

• Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

• För oral användning (tas via munnen).

• Svälj tabletten hel tillsammans med vätska.

• Brytskåran är bara till för att hjälpa dig att dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Användning för vuxna över 18 års ålder

Ta två tabletter som startdos och därefter en tablett efter varje lös avföring. Ta aldrig mer än 4 tabletter på en och samma dag. Om du inte är bättre efter två dagar ska du sluta ta tabletterna och kontakta läkare.

Användning för ungdomar mellan 12 och 18 år

Ta en tablett som startdos och därefter en tablett efter varje lös avföring. Ta aldrig mer än 4 tabletter på en och samma dag. Om du inte är bättre efter två dagar ska du sluta ta tabletterna och kontakta läkare.

Användning för barn

Ge inte tabletterna till barn under 12 års ålder.

Om du har tagit för stor mängd av Dimor Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan bestå av ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, förändringar av hjärtslagen (dessa symtom kan potentiellt få allvarliga, livshotande följder), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårighet att urinera eller svag andning.

Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Dimor Comp. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symtomen.

Om du har glömt att ta Dimor Comp

Ta en tablett efter nästa lösa avföring.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta använda läkemedlet och genast söka läkare:

Allergiska reaktioner inklusive svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, oförklarlig väsande andning, andfåddhet som kan åtföljas av hudutslag eller nässelutslag.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta använda läkemedlet och tala med din läkare:

• Svårigheter att kissa

• Magsmärtor eller svullen mage

• Svår förstoppning

Övriga biverkningar som kan förekomma

Vanliga biverkningar (färre än 1 patient av 10 men fler än 1 av 100 får dessa):

• Illamående, eller en förändrad upplevelse av hur vissa saker smakar

Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 patient av 100 men fler än 1 av 1 000 får dessa):

• Dåsighet, förstoppning, hudutslag

Övriga biverkningar:

• Kräkningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, gas i tarmen, yrsel, medvetslöshet eller sänkt medvetandegrad

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Dimor Comp ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistern och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: Loperamidhydroklorid (2 mg per tablett) och simetikon (mätt som 125 mg dimetikon per tablett).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, hypromellos (E464), povidon (E2101), kalciumfosfat (E341), mannitol (E421) och magnesiumstearat (E572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita till benvita kapselformade tabletter med ”LO-SI” präglat på ena sidan och ”2” och ”125” präglat på den andra sidan, på ömse sidor om en brytskåra.

Varje förpackning innehåller 6, 8, 10, 12, 15 eller 16 tabletter i blisterremsor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn

Tillverkare

Laboratorios Alcala Farma, S.L.

Avenida de Madrid 82

28802 Alcalá de Henares, Madrid

Spanien

Disphar International BV

Winkelskamp 6

7255 PZ Hengelo (Gld)

Nederländerna

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

NL: Losibere 2 mg/125mg, tabletten

SE: Dimor Comp 2 mg/125 mg tabletter


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-03-19


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar