Chisan

Växtbaserat läkemedel, oral suspension, 300 ml

106:-

Ord. butikspris 149:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Traditionellt växtbaserat läkemedel som anses öka prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Chisan med extrakt av rosenrot, rysk rot och schisandra (fjärilsranka) är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Jämförpris 496:67/L

EAN: 07046262062809

Kategorier:

SV: Aktiva beståndsdelar:1 ml innehåller följande extrakt: 10 mg extrakt av Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., fructus (fjärilsranka) (2.0-5.0:1), 2,6 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim, radix (rysk rot) (17-30:1) 3 mg extrakt av Rhodiola rosea L., radix et rhizoma (rosenrot) (2,5-5.0:1)Hjälpämnen: Vatten renat, sirap mörk, etanol vatten (100mg/ml), glycerol, karamellarom, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra vattenfri, rosmarinextrakt, propylparahydroxibensoat (E216), ingefäraextrakt, kaliumsorbat. Innehåller 12,85 vol% etanol motsvarande 1,5 g alkohol per dos.

Dosering: Vuxna och barn över 12 år: 15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov. Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle. Försiktighet: Ska inte användas vid högt blodtryck. Rekommenderas ej till barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor. Läs bipacksedeln noga före användandet. Om symptomen förvärras eller kvarstår längre än 2 veckor bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Förvaring: Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2-8 ºC). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Chisan

oralsuspension
Adapt 232 extrakt av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis), extrakt av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus) och extrakt av rot av rosenrot (Rhodiola rosea).

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD CHISAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CHISAN
3. HUR DU TAR CHISAN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR CHISAN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD CHISAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Chisan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Vad är en adaptogen? En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Chisan innehåller ADAPT-232, en extraktkombination bestående av shisandra, rysk rot och rosenrot, som anses ha adaptogena egenskaper och stärka orken.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CHISAN

Ta inte Chisan

  • om du är allergisk (överkänslig) mot fjärilsranka, rysk rot, rosenrot eller något av övriga innehållsämnen i Chisan.

  • om du har högt blodtryck

Barn och ungdomar

Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Chisan

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Chisan rekommenderas inte under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Chisan

Chisan innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Chisan innehåller 12,85 % (v/v) etanol (alkohol) dvs upp till 1,5 g per dos, motsvarande 37,5 ml starköl eller 15 ml vin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdomar eller epilepsi.

Chisan innehåller mörk sirap. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Chisan kan vara skadligt för tänderna p.g.a. innehållet av mörk sirap.


3. HUR DU TAR CHISAN

Vuxna och barn över 12 år:

15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov. Skaka om flaskan väl före varje användning.

I enlighet med den traditionella användningen kan man ta Chisan antingen 1 eller 2 gånger per dag. Chisan kan användas enstaka dagar eller kontinuerligt under en längre period, dock maximalt 2 månader per behandlingstillfälle.

Du bör kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Chisan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Chisan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sömnsvårigheter, irritabilitet, hjärtklappning och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR CHISAN SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Öppnad flaska förvaras högst 6 månader i kylskåp (2ºC-8ºC).

Använd Chisan före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

1 ml innehåller:

Aktiva innehållsämnen:

10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill) (2.0-5.0:1).

2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) (17-30:1).

3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola rosea L.) (2.5-5.0:1).

Hjälpämnen:

Renat vatten, mörk sirap, etanol (100 mg/ml), glycerol, karamellarom, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra, rosmarinextrakt, propylparahydroxibensoat (E216), ingefäraextrakt, kaliumsorbat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Chisan är en brun, ej genomskinlig vätska.

Chisan förpackas i en 100, 200, 300 eller 500 ml glasflaska med droppinsats, skruvlock och måttbägare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Tel: 040-660 20 40

Tillverkare:

Svenska Örtmedicinska Institutet AB

Kövlingevägen 21

312 50 Vallberga


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-02-28


Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar