Canesten 1%

Kräm för behandling av fotsvamp, 20 g

Välvald

59:-

Ord. butikspris 94:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från CanestenAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Ta saken i egna händer med Canesten – för behandling av fotsvamp:
1. Stoppar svamptillväxt. 2. Svampdödande, 3. Lindrar symptom.
Du behöver inte vara idrottare för att lida av fotsvamp – och var inte orolig, det handlar inte om dålig hygien. Det kan räcka med att du gått barfota i offentliga omklädningsrum eller duschar, så det är inget att skämmas över. Men symptomen på svampinfektion är ofta irriterande och kan vara obehagliga.

Krämen tränger in i huden och behandlar svampinfektionen samtidigt som den lindrar irriterande symptom såsom klåda, sveda eller flagnande hud. Applicera på berört hudområde 2–3 gånger dagligen, och använd i 2–4 veckor för att försäkra dig om att svampinfektionen är helt borta.

Canesten är Europas ledande varumärke* för behandling av fotsvamp. (*2019 Nicholas Hall's global OTC database DB6). Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller sämre efter 4 veckor, eller om du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar. 

Jämförpris 4745:-/KG

EAN: 7046264275030

Kategorier:

Innan behandlingen startar skall det infekterad hudområdet tvättas och torkas noggrant. Stryk därefter på krämen tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen. Symtomen försvinner ofta redan efter någon dag, men det är viktigt att man inte avbryter behandlingen för tidigt. Fortsätt behandlingen 2 veckor efter att symtom försvunnit.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Canesten

10 mg/g kräm
klotrimazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Canesten är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
3. Hur du använder Canesten
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Canesten ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Canesten är och vad det används för

Klotrimazol är ett svampdödande medel som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t ex dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.

Canesten 10 mg/g kräm används för behandling av fotsvamp.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

Använd inte Canesten

  • om du är allergisk (överkänslig) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Canesten

Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare om du är mellan 12 – 15 år, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år.

När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet speciellt under den första trimestern och endast enligt läkares ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.

Amning: Canesten ska användas med försiktighet under amning och endast enligt läkares ordination, eftersom det har visats i djurstudier att klotrimazol överförs i mjölk.

Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Canesten innehåller cetostearylalkohol och bensylalkohol

Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Canesten kräm innehåller också 20 mg bensylakohol per gram. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


3. Hur du använder Canesten

Använd alltid Canesten exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hudinfektioner (fotsvamp): Stryk på Canesten 10 mg/g kräm tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen under 2 ‑ 4 veckor, fortsätt med behandlingen hela denna tid även om symtomen försvunnit.

Vid behandling av fötter är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan krämen appliceras.

Cirka ½ cm av krämen är lagom för behandling av ett område som motsvarar en handflata.

Om du använt för stor mängd av Canesten

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)
Hudreaktioner som klåda, utslag, brännande känsla/sveda, irritation eller obehag/smärta.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)
Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Vätskeansamling (ödem), hudrodnad (erytem), blåsor på huden, fjällande hud.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Canesten ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

10 mg/g kräm:

  • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g kräm innehåller 10 mg klotrimazol.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende
Canesten 10 mg/g kräm: vit ogenomskinlig kräm.

Förpackningsstorlekar
Canesten 10 mg/g kräm: 20 g i aluminiumtub.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännandet för försäljning:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel: 08-580 223 00

Tillverkare:
Kern Pharma SL
E-08228 Terrassa (Barcelona)


eller

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-11


Välvald

Receptfria läkemedel med symbolen Välvald är från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Mer om guiden Välvald
Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar