MENY

Allmänna villkor

1. Villkorens omfattning

Dessa Allmänna Villkor äger tillämpning vid juridisk persons rekvisition av läkemedel och läkemedelsnära sortiment (”Kunden”) från Kronans Apotek AB, org. nr 556787-2048 (”Kronans Apotek). Kunden och Kronans Apotek benämns gemensamt Parterna.

2. Beställare

2.1 Endast behörig person hos Kunden ska beställa varor från Kronans Apotek. Verksamhetschefen hos Kunden (den person som enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har ansvar för hälso- och sjukvårdsverksamheten) (”Verksamhetschefen”) ansvarar för att endast behöriga personer enligt Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets vid var tid gällande föreskrifter ges behörighet att rekvirera läkemedel. Verksamhetschefen ansvarar mot Kronans Apotek för Kunds företagskonto samt att eventuell delegering av förskrivnings- och beställningsrätt sker enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.

2.2 Kunden ska snarast möjligt underrätta Kronans Apotek om väsentliga ändringar av verksamheten, såsom byte av verksamhetsansvarig och adressändringar.

4. Villkor och leverans vid beställning via e-handelsportal

4.1 Beställning via Kronans Apoteks e-handelsportal ska ske via webbadressen www.kronansapotek.se/healthcare. Genom att genomföra en beställning godkänner Kunden dessa Allmänna Villkor. Avtal om köp träffas först när Kronans Apotek har bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mailadress Kunden meddelat Kronans
Apotek.

4.2 I de fall Kunden har gjort flera beställningar förbehåller Kronans Apotek sig rätten att slå ihop dessa beställningar och leverera dem i ett paket. Kundens beställning kan också delas upp på flera paket beroende på dess innehåll. Kunden har möjlighet att begära delleverans för varje enskild order. I sådant fall gäller för varje delleverans, i tillägg till övriga nedan beskrivna leveransvillkor, att en extra kostnad om 30 kronor faktureras Kunden om delleveransen har ett ordervärde understigande 500 kronor.

4.3 Leverans sker till lokalt Kronans Apotek eller till ett av Kund angivet leveransställe. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar efter Kronans Apotek har mottagit Kundens beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar levereras normalt efterkommande vardag om varorna finns i lager med undantag för vissa orter i Norrland och på Gotland där leverans sker ytterligare en vardag senare. Om varorna Kunden beställer inte finns i lager skickas beställningen normalt nästkommande vardag eller så snart varan finns i lager. Beställningar som läggs på helger/helgdagar skickas normalt nästföljande arbetsdag. Om leveransdag infaller på en helgdag så sker leverans på närmast följande helgfria dag. Kylvara som finns i lager levereras normalt inom 1-4 arbetsdagar efter lagd beställning. Om inte alla varorna finns på lager så inväntas leverans tills alla varor kan skickas samtidigt, om Kunden inte har begärt delleverans vid beställningen.

5. Villkor och leverans vid annan beställning än via e-handelsportal

5.1 Beställning utanför Kronans Apoteks e-handelsportal till lokalt Kronans Apotek kan ske via e-post, fax eller telefon. Vid faxbeställning behöver faxavtal upprättas mellan Kunden och Kronans Apotek. Lokalt Kronans Apotek eller Kronans Apoteks centrala kundservice ska kontaktas för upprättande av faxavtal.

5.2 Leverans sker till lokalt Kronans Apotek. Vid beställning till lokalt Kronans Apotek ska Parterna överenskomma om beställningsdag och sista beställningstid för att möjliggöra uthämtning av produkter hos det lokala apoteket på överenskommet datum.

6. Gemensamma leveransbestämmelser vid beställning via e-handelsportal eller annan beställningsform

6.1 Kunden ska uppvisa ordernummer samt giltig legitimation när Kunden hämtar upp sin order vid uthämtning på lokalt Kronans Apotek. Vid leverans till av Kunden anvisat leveransställe ansvarar Kunden för att behörig personal finns på plats för att ta emot och kvittera leveransen. Leveransvillkoret är DDP (Incoterms), angiven leveransadress.

6.2 Kunden är ansvarig för kvittens, undersökning och hantering av de varor, inklusive kylvaror som levereras av Kronans Apoteks transportör eller hämtas ut på lokalt apotek. I de fall Kunden vill mottaga ordrar utan kvittens behöver detta avtalas separat med Kronans Apoteks transportör i god tid innan leverans.

6.3 Vid Kunds köp av kylvaror förbinder sig Kunden att återsända kylemballage som följer med leveransen till Kronans Apotek. Om kylemballage ej återsänds av Kunden äger Kronans Apotek rätt att debitera Kunden en avgift om 1.500 kronor per kylemballage.

6.3 Leveranser med ett totalt produktvärde överstigande 800 kronor levereras fraktfritt. Leveranskostnaden för övriga leveranser är 99 kronor per leverans, om inget annat avtalats mellan Parterna. Aktuell leveranskostnad framkommer vid beställningar via e-handel vid utcheckning vid varje enskilt beställningstillfälle.

6.4 Leverans kan endast ske till adresser i Sverige. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som levererar Kundens order inom utsatt tid för valt fraktsätt.

6.5 Vid Kunds behov av akuta beställningar av varor utanför normala leveranstider, kontakta Kronans Apoteks kundservice. Akuta leveranser debiteras enligt vid var tid gällande prislista.

6.6 Vid frågor om hur man handlar på vår e-handelsportal eller om våra produkter, vänligen ring Kronans Apoteks kundservice på 010-10 29 140 (”Kundservice”).

7. Ej mottagen eller uthämtad paket

Kunden ska hämta upp beställda varor från lokalt apotek inom sju (7) dagar från det att Kronans Apotek meddelat att varor finns för upphämtning eller inom fjorton (14) dagar från angiven leveransdag i det fall Kunden inte mottagit leverans till angiven leveransadress och varan återsänts till transportörs utlämningsställe eller lager. Om Kunden inte hämtat upp varorna inom i denna punkt angivna tidsramar kommer varorna skickas tillbaka till centrallager. Kronans Apotek äger rätt att i sådant fall fakturera Kunden en avgift om 300 kronor eller hela produktvärdet om produktleverantören motsätter sig retur. Om Kund inte är tillgänglig och mottager leverans av kylvara till angiven leveransadress ska Kund alltid ersätta Kronans Apotek för kylvarans produktvärde och destrueringskostnad.

8. Reklamation och felleverans

I de fall Kunden anser att en levererad order eller enskild vara är felaktig ska Kunden underrätta Kronans Apoteks kundservice inom 7 dagar från att sådan leverans mottagits. Om fel eller brist ej beror på Kunden eller något förhållande hos Kunden ska Kronans Apotek säkerställa omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet eller om Kronans Apotek bedömer det mer lämpligt erbjuda ett prisavdrag. Kronans Apotek ombesörjer i det fall felet är en reklamation av varan att information lämnas till berört läkemedelsföretag/företag eller dess ombud i Sverige. I denna process ska Kunden assistera Kronans Apotek genom att ge information om felet och skicka bild av felaktig vara till Kronans Apotek.

9. Avregistrering

I det fall Kunden vill avregistrera sitt e-handelskonto hos Kronans Apotek ska kundservice kontaktas för hjälp med avregistrering. Kronans Apotek har rätt att med omedelbar verkan avsluta Kundens e-handelskonto om Kunden har brutit mot sina skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren till exempel avseende betalningsansvar och beställningsansvar.

10. Indragningar

Vid en indragning av läkemedel eller annan vara, som kräver omedelbar åtgärd, kommer Kronans Apotek att meddela Kunden och beställande enheter skyndsamt. Kronans Apotek meddelar även vilka åtgärder såsom återkallelse av vara som ska ske från Kunden samt hanterar indragningen enligt branschens vedertagna rutiner. Kunden ska assistera Kronans Apotek i de fall varor behöver återföras till Kronans Apotek.

11. Säkerhet

11.1 Kunden är skyldig att följa de säkerhetsanvisningar och instruktioner som Kronans Apotek upplyser Kunden om. Vid användande av Kronans Apoteks e-handel ska Kunden se till att det personliga lösenordet hemlighålls samt upplysa Kronans Apotek om det finns anledning att misstänka att någon obehörig fått kännedom om inloggningsuppgifter hos Kunden.

11.2 Om någon upplagd användare hos Kunden slutar, eller av annan anledning ej bör ha behörighet att fortsätta beställa, är det Verksamhetschefens skyldighet att se till att ta bort användaren via kontoinställningar.

11.3 Kunden är ansvarig för all rekvirering som sker från Kundens upplagda behöriga beställare. Om någon skada sker på grund av försummelse från Kundens sida vid handhavande av lösenordet eller anvisningar ska Kunden ersätta Kronans Apotek.

11.4 Kronans Apotek har rätt att stänga av möjligheten till elektronisk rekvirering hos Kunden vid misstanke om missbruk av kundens konto eller åsidosättande av instruktioner, villkor eller bestämmelser för elektronisk rekvirering.

12. Copyright

Allt innehåll på vår webbplats, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Kronans Apotek eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

13. Avvikelser och underhåll

13.1 Kronans Apotek förbehåller sig rätten till prisändringar och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem och ändringar av tekniska specifikationer. Om något pris saknas, vänligen kontakta Kundservice. Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges.

13.2 Kronans Apotek har rätt att stänga ner e-handelsportalen för planerat underhåll eller om det finns risk för att Kunden lider skada av e-handelsportalen. Kronans Apotek ska dock informera Kunden i rimlig tid innan utförandet av nedstängningen.

14. Tilläggstjänst

I tillägg till beställningsmottagning, försäljning och leverans av varor enligt dessa Allmänna Villkor kan Kronans Apotek erbjuda Kunden en tjänst för samlade statistikuppgifter för Kunden inköpsbeteenden/-historik. Önskar Kunden denna tjänst ska Parterna separat komma överens om starttid och pris för denna tilläggstjänst.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Extraordinära händelser såsom krig eller krigsfara, försvarsberedskap, upplopp, epidemi, strejk, blockad eller lockout, brist på tillgång av vatten eller bränsle, ingripande av offentlig myndighet eller liknande omständigheter som är utanför Kronans Apoteks kontroll fritager Kronans Apotek från såväl fullgörande av sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor som ersättning för uppkommen skada.

15.2 Skada som uppkommer vid annat fall än som anges i punkt 15.1 ska inte ersättas av Kronans Apotek om Kronans Apotek varit normalt aktsam. Kronans Apotek ansvar inte i något fall för indirekt skada, så som till exempel minskad eller bortfallen omsättning eller utebliven vinst.

16. Avtalets upphörande

16.1 Part har rätt att säga upp avtal om köp enligt dessa Allmänna Villkor till omedelbart upphörande om den andra Parten väsentligen underlåter att fullgöra sina förpliktelser och underlåtenheten inte har avhjälpts inom trettio (30) dagar från det att den första Parten gett den andra Parten skriftlig underrättelse härom. Underrättelsen ska ske utan onödigt dröjsmål från det att Part uppmärksammats på förhållandet.

16.2 Kronans Apotek har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om köp enligt dessa Allmänna Villkor om Kunden försätts i konkurs, inleder ackord, inställer sina betalningar eller annars om Kunden kan anses vara på obestånd.

17. Information om Kronans Apoteks personuppgiftsbehandling

Kronans Apotek AB är en apotekskedja som bedriver handel med apoteksvaror både i fysiska butiker och på internet via vår e-handelsplattform. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig så behandlar vi personuppgifter om dig.

I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du:

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

I samband med din beställning kommer dina personuppgifter behandlas av Kronans Apotek främst för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Kronans Apotek och våra samarbetspartners använder informationen, för att administrera och fullfölja din beställning, för marknadsföringsändamål och utskick av information samt i anonymiserad form för statistik och analysunderlag.

Varför vi behandlar personuppgifter för att:

  • genomföra ditt köp,
  • kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och förfrågan om utvärdering om ditt köp,
  • hjälpa dig med eventuella kundserviceärenden,
  • förebygga brott och upprätthålla säkerhet genom kamerabevakning i butik, och
  • fullgöra rättsliga förpliktelser såsom att lagra information av bokföringsskäl
  • samt fullgöra vårt avtalsförhållande

Om du besöker vår hemsida eller annars handlar från oss online behandlar vi dina personuppgifter för att utveckla verksamheten genom Googles respektive analystjänst.

Varifrån vi samlar in uppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor:

När du t.ex. handlar varor, tar emot erbjudanden eller då du i övrigt använder våra tjänster, samlar vi in uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, kontaktuppgifter, i förekommande fall personnummer, information om vad du köper från oss.

Om du ringer till vår kundservice och har samtyckt samlar vi in dina personuppgifter genom inspelning av telefonsamtalet.

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med registrering av konto, medlem eller ifyllande av enkäter eller vid köp via e-handeln eller andra digitala kanaler. Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, adress, email, personnummer, tävlingsbidrag, chatt, köphistorik.

Vi avidentifierar (anonymiserar) de uppgifter vi samlar in via cookies så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie Policy, https://www.kronansapotek.se/villkor/cookiepolicy/

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras endast så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen för behandlingen som framgår ovan, till exempel för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller så länge lagstadgade krav kräver det.

Nedan följer kriterier för att fastställa bevarande tid:

  1. Så länge vi har en pågående relation med dig (t.ex. genomförande av köp, leverans av varor, vid kommunikation, reklamation, erbjudanden eller tävlingssammanhang)
  2. Så länge som det krävs enligt rättsliga förpliktelser (t.ex. skatte- och redovisningsförpliktelser då kan personuppgifter sparas i upp till åtta år)

Genomförande av köp

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Uppgifter som behövs för bokföring kan sparas i sju år från bokföringsårets slut för att följa bokföringslagen

För en fullständig beskrivning av vår personuppgiftsbehandling och din rätt att invända mot marknadsföringsutskick, rätt till rättelse och rätt till radering ber vi dig besöka Kronans Apoteks allmänna integritetspolicy. Kontakta gärna Kronans Apotek på gdpr@kronansapotek.se om du har några frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter.

Du kan även kontakta Kronans Apoteks dataskyddsombud på gdpr-dpo@kronansapotek.se.

18. Övrigt

18.1 Kronans Apotek äger rätt att anlita underleverantör för utförande av sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor bland annat för utförande av transport av läkemedel och andra produkter.

18.2 Kronans Apotek har rätt att ensidigt ändra villkoren i dessa Allmänna Villkor.

18.3 Kronans Apotek gör kreditupplysningar på nya kunder varför Kronans Apotek förbehåller sig rätten att göra kreditupplysning på Kunden. Om Kronans Apotek finner att Kundens kreditvärdighet är låg kan Kronans Apotek ge Kunden en kreditgräns på ett visst belopp. Kreditgränsen kan komma att utökas om Kundens kreditvärdighet förbättras.

19. Överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

20. Tillämplig lag och tvisteförfarande

20.1 Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

20.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

20.3 Skiljeförfarande som äger rum enligt punkt 20.2, all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av Part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga och heller inte avslöjas för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av den Part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, Parterna.

21. Avaktiveringstjänst

21.1 Enligt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (”Förordningen”) som kompletterar EU-direktiv 2001/83 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel är från och med den 9 februari 2019 tillverkare skyldiga att förse receptbelagda humanläkemedel med s.k. säkerhetsdetaljer och person som till allmänheten utlämnar läkemedel är skyldig att kontrollera säkerhetsdetaljerna och avaktivera koderna i säkerhetsdetaljerna i en nationell databas innan läkemedel tillhandahålls allmänheten. Syftet är att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i läkemedelsförsörjningskedjan.

21.2 Kunden är en person som enligt Förordningen lämnar ut läkemedel till allmänheten och uppdrar åt Kronans Apotek att för dennes räkning kontrollera och avaktivera läkemedel enligt Förordningens bestämmelser (”Avaktiveringstjänsten”). Beställning och avtal om Avaktiveringstjänsten har ingåtts när Kunden accepterat dessa Allmänna Villkor. Kronans Apotek tillhandahåller Avaktiveringstjänsten kostnadsfritt men förbehåller sig rätten att i framtiden ta betalt för tjänsten.

21.3 I det fall Kunden väljer att på egen hand avaktivera säkerhetsdetaljerna på läkemedelsförpackningarna ska det meddelas Kronans Apotek i god tid och senast framgå av beställningsordern till Kronans Apotek eftersom Kronans Apotek då inte ska kontrollera och avaktivera produkterna.

22. Ändring av köpvillkor

Kronans Apotek förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen i dessa köpvillkor, men de köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet.

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Kronans Apotek AB

Organisationsnummer: 556787-2048

Adress: Box 30094, 104 25 Stockholm

Telefon kundservice: 0771-612 612

På www.kronansapotek.se finns möjlighet att chatta direkt med kundservice och även ett frågeformulär, ange “personuppgifter” i ämnesfältet om dina frågor rör detta.