Zyprexa

Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

269:-

Köp via recept

EAN: 00300020266555

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ZYPREXA

10 mg pulver till injektionsvätska, lösning
Olanzapin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZYPREXA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR ZYPREXA
3. HUR DU FÅR ZYPREXA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZYPREXA SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD ZYPREXA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZYPREXA innehåller den aktiva substansen olanzapin. ZYPREXA injektion tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika och används för att snabbt behandla symtom på agitation och upprördhet som kan uppkomma vid följande tillstånd:

 • Schizofreni, en sjukdom med symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

 • Mani, ett tillstånd med symtom som upphetsning och eufori.

ZYPREXA ges som injektion när det behövs snabb kontroll över kraftig upprördhet och ånget och där behandling med ZYPREXA tabletter inte är lämplig. Din läkare kommer så snart det är lämpligt att ge dig behandling med ZYPREXA tabletter istället.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR ZYPREXA

Du ska inte använda ZYPREXA

 • om du är allergisk (överkänslig) mot olanzapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte, svullna läppar eller svårighet att andas. Om detta skulle inträffa, kontakta din läkare.

 • om du tidigare har haft ögonproblem som t ex vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får ZYPREXA injektion

 • Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du känner dig yr eller svimfärdig efter injektionen. Du behöver troligtvis ligga ned tills du känner dig bättre. Eventuellt kommer din läkare att mäta blodtryck och puls.

 • Användning av ZYPREXA på äldre patienter med demens rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

 • Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta din läkare om detta inträffar.

 • Denna typ av läkemedel kan också orsaka en kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar kontakta din läkare omedelbart. Ytterligare injektioner kommer då ej att ges.

 • Viktuppgång har förekommit hos patienter som tar ZYPREXA. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet. Överväg remiss till dietist eller hjälp med dietlista om nödvändigt.

 • Högt blodsocker och höga blodfettvärden (triglycerider och kolesterol) har förekommit hos patienter som tar ZYPREXA. Din läkare bör göra blodtester för blodsocker och fettvärden innan du börjar ta ZYPREXA och därefter med regelbundna mellanrum under behandlingen.

 • Berätta för din läkare om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du lider av någon av följande sjukdomar:

 • stroke eller lindrig form av stroke (tillfälliga symtom på stroke).

 • Parkinsons sjukdom

 • prostataproblem

 • tarmvred (paralytisk ileus)

 • lever- eller njursjukdom

 • blodsjukdom

 • om du nyligen haft en hjärtinfarkt, har en hjärtsjukdom inkluderande sick sinus-syndrom, instabil angina eller har lågt blodtryck

 • diabetes

 • krampanfall

 • om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller använder diuretika (urindrivande medel).

För dementa patienter ska läkaren informeras om patienten haft stroke eller lindrigare form av stroke.

Är du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av din doktor.

Barn och ungdomar

ZYPREXA ska inte användas av patienter under 18 år.

Andra läkemedel och ZYPREXA

Tillsammans med följande läkemedel kan dåsighet uppkomma: medel mot ångest, sömnmedel (lugnande medel, inklusive benzodiazepiner) och medel mot depression. Ta endast andra läkemedel under ZYPREXA-behandlingen om din läkare tillråder detta.

Om du får ZYPREXA injektion är det inte lämpligt att använda en benzodiazepininjektion samtidigt, eftersom det kan orsaka stark sömnighet, ha allvarliga effekter på din hjärtrytm och din andning, och i mycket sällsynta fall, orsaka dödsfall. Om din läkare måste ge en benzodiazepin‑injektion för att behandla dig, ska det gå minst en timme efter att man har gett ZYPREXA-injektionen och du bör övervakas noga efter att benzodiazepin‑injektionen har getts.

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

ZYPREXA med alkohol

Drick ej alkohol under behandling med ZYPREXA eftersom det tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel. Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder ZYPREXA kan gå över i modersmjölken.

Hos nyfödda barn vars mammor har tagit ZYPREXA under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns risk för att du känner dig dåsig när du använder ZYPREXA. Om detta inträffar, kör ej bil eller arbeta med verktyg eller maskiner och rådgör med din läkare om detta.

Zyprexa innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Detta läkmedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. HUR DU FÅR ZYPREXA

Information om beredning och administrering ges i ett särskilt avsnitt i slutet av denna bipacksedel.

Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare. Den första injektionen av ZYPREXA är vanligtvis 10 mg, men den kan vara lägre. Man kan få upp till 20 mg under en 24-timmarsperiod. Till patienter över 65 år ges 2,5 mg eller 5 mg.

ZYPREXA är ett pulver. Din läkare eller sjuksköterska gör en lösning av pulvret. Zyprexa injektion ska ges intramuskulärt. Rätt mängd av lösningen kommer sedan att injiceras i en av dina muskler.

Om du får mera ZYPREXA än vad du borde

Patienter som har fått för stor mängd ZYPREXA har fått följande symtom: Snabb hjärtfrekvens, agitation/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och medvetandesänkning. Andra symtom inkluderar: akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningssvårighet, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm. Kontakta din läkare eller sjuksköterska..

Endast några få injektioner av ZYPREXA behövs. Din läkare avgör när du behöver en injektion av ZYPREXA.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan ZYPREXA injektion orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbar om du får:

 • ofrivilliga rörelsestörningar (en vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 10 användare) särskilt i ansikte eller tunga

 • blodproppar i venerna (en mindre vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 100 användare) särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen). Blodpropparna kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

 • en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet (frekvensen av denna biverkning kan inte beräknas från tillgängliga data).

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) med ZYPREXA för injektion inkluderar långsammare eller snabbare hjärtslag; sömnighet; lågt blodtryck; smärta på injektionsstället.

I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare) inkluderar långsammare andning; onormal hjärtrytm, vilket kan vara allvarligt.

Dessutom har följande biverkningar rapporterats av patienter som tagit ZYPREXA tabletter.

Andra mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 1 av 10 användare) inkluderar viktökning; och ökade nivåer av prolaktin i blodet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare

Andra vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) inkluderar förändringar i nivåer av blodkroppar, blodfetter och i början av behandlingen, tillfälligt, ökat antal leverenzymer; ökade sockernivåer i blodet och urinen; förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet; ökad aptit; yrsel; rastlöshet; darrningar; rörelsesvårigheter (dyskinesi); förstoppning; muntorrhet; utslag; kraftlöshet; extrem trötthet; vätskeansamling som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter; feber, ledsmärta och sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Andra mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare) inkluderar överkänslighet (t ex svullnad i munnen och halsen, klåda, utslag); diabetes eller försämring av diabetessjukdomen, ibland förenat med ketoacidos (ketoner i blodet och urinen) eller koma; kramper, i allmänhet vid känd benägenhet för kramper (epilepsi); muskelstelhet eller spasmer (inklusive ögonrörelser); myrkrypningar och känsla av rastlöshet i benen vid vila (restless legs); talsvårigheter; stamning; långsamma hjärtslag; solkänslighet; näsblödning; utspänd buk; dreglande; minnesförlust eller glömska; urininkontinens; svårigheter att kissa; håravfall; utebliven eller förkortad menstruation; och bröstförändringar hos män och kvinnor såsom onormal produktion av bröstmjölk eller onormal förstoring.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare) inkluderar sänkning av den normala kroppstemperaturen; onormal hjärtrytm; plötsligt, oförklarat dödsfall; inflammation i bukspottkörteln som medfört svår magvärk, feber och sjukdomskänsla; leversjukdom som yttrar sig i gulfärgning av hud och ögonvitor; muskelsjukdom som yttrar sig i oförklarad värk och smärta; och förlängd och/eller smärtsam erektion.

Mycket sällsynta biverkningar innefattar allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). DRESS uppträder inledningsvis med influensaliknande symtom med utslag i ansiktet och därefter genom mer utbredda utslag, feber, förstorade lymfkörtlar, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprov och förhöjda halter av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler).

Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.

För patienter med Parkinsons sjukdom kan ZYPREXA förvärra symtomen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR ZYPREXA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Färdigberedd lösning ska användas inom 1 timme och får ej frysas.

Oanvänd lösning kastas.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är olanzapin. Varje injektionsflaska innehåller 10 mg av den aktiva substansen.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, vinsyra, saltsyra och natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ZYPREXA är ett gult pulver i en injektionsflaska. En flaska ZYPREXA innehåller 10 mg olanzapin. Din läkare eller sjuksköterska gör en lösning av pulvret, vilken kommer att ges som en injektion.

ZYPREXA injektion tillhandahålls i förpackning med 1 eller 10 injektionsflaska(or). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Tillverkare

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46 (0)8 7378800


Denna bipacksedel godkändes senast den

19 november 2020

INSTRUKTIONER TILL SJUKVÅRDSPERSONAL

Upplösning och administrering av ZYPREXA

ZYPREXA pulver till injektionsvätska ska endast upplösas i vatten för injektionsvätskor.

ZYPREXA pulver till injektionsvätska ska inte kombineras i sprutan med några andra läkemedel på marknaden eftersom det finns risk för inkompatibiliteter. Se exempel nedan.

Olanzapin och haloperidol injektion bör inte kombineras i sprutan på grund av att det låga pH som erhålls visat sig bryta ned olanzapin över tid.

Olanzapin för injektion bör inte kombineras i en spruta och ska heller inte ges samtidigt med benzodiazepiner.

Pulver till injektionsvätska, lösning

Lös upp ZYPREXA pulver till injektionsvätska med aseptisk teknik.

1. Dra upp 2,1 ml vatten för injektionsvätskor i en steril spruta. Tillsätt detta till injektionsflaskan med ZYPREXA.

2. Rotera injektionsflaskan tills innehållet löst sig fullständigt och en gul lösning erhållits. Injektionsflaskan innehåller 11,0 mg olanzapin med koncentrationen 5 mg/ml (1 mg olanzapin blir kvar som restvolym i injektionsflaskan och sprutan, vilket ger 10 mg olanzapin för administrering).

3. Följande tabell visar vilka injektionsvolymer som ska ges för att erhålla olika doser olanzapin:

Dos (mg)

Injektionsvolym (ml)

10

2,0

7,5

1,5

5

1,0

2,5

0,5

4. Ges intramuskulärt. Ej för intravenös eller subkutan användning.

5. Kasta sprutan och eventuell överbliven lösning enligt lokala riktlinjer.

6. Efter upplösning skall beredningen användas inom 1 timme. Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Parenterala läkemedel ska granskas visuellt före administrering.