Zolpidem HEXAL

Filmdragerad tablett 10 mg Zolpidem 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

106:49

EAN: 7046260656840

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zolpidem Hexal

10 mg filmdragerade tabletter
zolpidemtartrat
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zolpidem Hexal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zolpidem Hexal
3. Hur du använder Zolpidem Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zolpidem Hexal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zolpidem Hexal är och vad det används för

Zolpidem Hexal är ett sömnmedel som tillhör gruppen bensodiazepinliknande läkemedel. Det används vid korttidsbehandling av sömnlöshet hos vuxna.

Behandling med bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel används endast om sömnlösheten är svår, har omfattande inverkan på vardagslivet eller om den vållar stort obehag.

Zolpidemtartrat som finns i Zolpidem Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zolpidem Hexal

Använd inte Zolpidem Hexal

 • om du är allergisk mot zolpidem eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svår muskelsvaghet (myastenia gravis)

 • om du har tillfälliga andningsuppehåll när du sover (sömnapné)

 • om du har akuta och/eller svåra andningsbesvär (som innebär att lungorna inte kan ta in tillräckligt med syre) (andningsinsufficiens)

 • om du har svårt nedsatt leverfunktion (leverinsufficiens) eftersom det finns risk för hjärnskador (encefalopati).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zolpidem Hexal.

Allmänt

Innan behandlingen med Zolpidem Hexal påbörjas ska

 • orsaken till sömnlösheten fastställas

 • underliggande sjukdom behandlas.

Om sömnbesvären kvarstår efter en behandlingstid på 7-14 dagar kan detta tyda på en underliggande psykisk eller fysisk sjukdom, vilken ska kontrolleras. Du bör kontakta din läkare.

Allmän information om effekter som observerats efter användning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel (som Zolpidem Hexal) eller andra sömnmedel beskrivs nedan:

 • Beroende

  Utveckling av fysiskt och psykiskt beroende är möjlig.

  Risken ökar med dos och behandlingstid och är högre hos patienter med tidigare alkohol- eller drogberoende. Om fysiskt beroende har utvecklats, åtföljs ett plötsligt avbrytande av behandlingen av utsättningssymptom.


 • Minnesdefekter (amnesi)

  Tillfälliga minnesdefekter kan framkallas (anterograd amnesi).

  Detta tillstånd inträffar som regel några timmar efter intag av Zolpidem Hexal. För att minimera denna risk ska du se till att du får ostörd sömn under 8 tim. (se avsnitt 4).


 • Psykiska och ”paradoxala” reaktioner

  Rastlöshet, inre rastlöshet, irritabilitet, aggressivitet, vanföreställningar (psykoser), raseri, mardrömmar, hallucinationer, sömngång, olämpligt beteende, ökade sömnrubbningar och andra biverkningar på beteendet kan inträffa under behandlingen.

  Om detta inträffar ska du avbryta behandlingen med Zolpidem Hexal och kontakta din läkare. Dessa reaktioner inträffar oftare hos äldre.


 • Sömngång och liknande beteenden, såsom att köra bil, laga och äta mat, ringa telefonsamtal eller ha sex i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt, har beskrivits av patienter som tagit zolpidem och inte har varit tillräckligt vakna. Risken för dessa händelser kan öka om du tar Zolpidem Hexal med alkohol eller andra läkemedel som minskar verksamheten i centrala nervsystemet eller om du överskrider den rekommenderade maxdosen. Tala genast om för din läkare om du upplever sådana biverkningar. Läkaren kanske rekommenderar att du avslutar behandlingen.


 • Problem med koordinationen dagen därpå (se även Körförmåga och användning av maskiner).

  Dagen efter att du tagit Zolpidem Hexal kan risken för koordinationsproblem, inklusive försämrad körförmåga vara större om:

  - Du tar detta läkemedel mindre än 8 timmar innan du utför aktiviteter som kräver vakenhet

  - Du tar en högre dos än den rekommenderade

  - Du tar Zolpidem Hexal samtidigt som du tar andra lugnande medel som påverkar centrala nervsystemets funktion, andra läkemedel som ökar Zolpidem Hexal i blodet, dricker alkohol eller använder otillåtna droger.

Ta tabletten som en engångsdos precis innan du lägger dig.

Ta inte någon ytterligare dos samma natt.

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel (som Zolpidem Hexal) är inte avsedda som enda behandling av vanföreställningar (psykoser) och depression eller ångest som åtföljs av depression.

Särskilda patientgrupper

 • Om du är äldre eller försvagad. Du ska få en lägre dos av Zolpidem Hexal (se avsnitt 3). Zolpidem Hexal har en muskelavslappnande effekt. Därför är särskilt äldre patienter utsatta för risk att falla och få höftledsbrott vid uppstigning ur sängen nattetid.

 • Om du har nedsatt njurfunktion. Det kan ta längre tid för din kropp att utsöndra Zolpidem Hexal. Dosen behöver inte justeras, men försiktighet ska iakttas. Rådfråga läkare.

 • Om du har andningssvårigheter. Dina andningssvårigheter kan försvåras.

 • Om du tidigare har missbrukat alkohol eller droger. Din läkare ska följa upp ditt tillstånd omsorgsfullt då du använder Zolpidem Hexal, eftersom det finns en risk för tillvänjning och psykiskt beroende av läkemedlet.

 • Om du har svår leversjukdom. Du ska inte använda Zolpidem Hexal p.g.a. risk för hjärnskada (encefalopati). Rådfråga läkare.

 • Om du har vanföreställningar (psykoser), depression eller ångest relaterad till depression, bör Zolpidem Hexal inte vara det enda läkemedel som du får.

Andra läkemedel och Zolpidem Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Zolpidem Hexal. Du kan uppleva ökad sömnighet om du använder Zolpidem Hexal tillsammans med läkemedlen som anges nedan.

Zolpidem Hexal kan påverka/påverkas av:

 • starka smärtstillande medel (narkotiska analgetika). Ökad eufori kan förekomma och detta kan leda till psykologiskt beroende

 • muskelavslappnande läkemedel

 • mediciner mot olika svampinfektioner, t.ex. ketokonazol och itrakonazol. Om du tar ketokonazol tillsammans med Zolpidem Hexal, kan detta förstärka effekten av dåsighet.

 • klaritromycin och erytromycin (antibiotika)

 • ritonavir (antiretroviralt läkemedel för behandling av HIV-infektioner)

Risken för dåsighet och problem med koordinationen dagen därpå, inklusive försämrad förmåga att köra bil kan öka när du tar Zolpidem Hexal samtidig med följande typ av läkemedel:

 • Läkemedel mot vissa mentala problem (antipsykotiska medel)

 • Läkemedel mot sömnproblem (hypnotika)

 • Läkemedel som dämpar eller minska oro

 • Läkemedel mot depression

 • Läkemedel mot måttlig eller svår smärta (narkotiska analgetika)

 • Läkemedel mot epilepsi

 • Läkemedel som används vid narkos

 • Läkemedel mot hösnuva, utslag eller andra allergier som kan göra dig sömnig (vissa antihistaminer)

Om du tar Zolpidem Hexal samtidigt med antidepressiva medel såsom bupropion, desipramin, fluoxetin, sertralin och venlafaxin kan du se saker som inte är verkliga (hallucinationer).

Du rekommenderas inte ta Zolpidem Hexal tillsammans med fluvoxamin eller ciprofloxacin.

Läkemedel som kraftigt förstärker aktiviteten av vissa leverenzymer (t.ex. det antibakteriella läkemedlet rifampicin som används bl.a. för behandling av tuberkulos) kan eventuellt minska effekten av Zolpidem Hexal.

Zolpidem Hexal med mat, dryck och alkohol

Du ska inte dricka alkohol under behandlingen, eftersom detta kan öka den sedativa effekten av Zolpidem Hexal, vilket gör dig mer sömnig eller slö. Förmågan att genomföra uppgifter som kräver ökad koncentrationsförmåga som t.ex. framföra fordon eller använda maskiner kommer också att påverkas.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Zolpidem Hexal ska inte användas under graviditet och amning, särskilt inte under de första 3 månaderna av graviditeten, eftersom det inte finns tillräckligt med data tillgängliga för att man ska kunna säkerställa en säker användning under graviditet och amning.

Om nyttan för modern överstiger risken för barnet, kan läkaren dock ordinera behandling med Zolpidem Hexal. Om Zolpidem Hexal tas under en längre tid under de sista graviditetsmånaderna, kan barnet få utsättningssymtom efter förlossningen.

Amning

Eftersom zolpidem utsöndras i bröstmjölk i små mängder ska inte Zolpidem Hexal användas under amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zolpidem Hexal har stor påverkan på din förmåga att köra bil och att använda maskiner, till exempel så kallad “sömnkörning”. Dagen efter att du tagit Zolpidem Hexal (liksom vid andra läkemedel mot sömnproblem), ska du vara medveten om att:

 • Du kan känna dig dåsig, sömnig, vara yr eller förvirrad

 • Det tar längre tid för dig att fatta ett snabbt beslut

 • Du kan se suddigt eller dubbelt

 • Du kan vara mindre uppmärksam

En period på minst 8 timmar rekommenderas mellan intag av Zolpidem Hexal och bilkörning, användning av maskiner eller arbete på hög höjd för att minimera de ovan nämnda effekterna.

Drick inte alkohol och ta inte andra psykoaktiva ämnen medan du tar Zolpidem Hexal, eftersom det kan öka de ovan nämnda effekterna.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zolpidem Hexal innehåller laktos

Zolpidem Hexal innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Zolpidem Hexal

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den filmdragerade tabletten ska tas tillsammans med vätska omedelbart före sänggåendet.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Den rekommenderade dosen av Zolpidem Hexal är 10 mg (1 tablet) per 24 timmar. Vissa patienter kan förskrivas lägre dos. Zolpidem Hexal ska tas:

 • som en engångsdos,

 • i samband med sänggåendet

Se till att det har gått en period på minst 8 timmar efter att du har tagit det här läkemedlet innan du utför aktiviteter som kräver att du är vaken/uppmärksam.

Ta aldrig mer än 10 mg per 24 timmar.

Äldre och patienter med nedsatt allmäntillstånd och patienter med nedsatt leverfunktion

En dos på ½ tablett Zolpidem Hexal (5 mg) rekommenderas.

Dosen bör endast ökas till 1 tablett Zolpidem Hexal (10 mg) om effekten är otillräcklig och du tolererar medicinen väl.

Hur länge ska du använda Zolpidem Hexal?

Om läkemedlet används upprepade gånger under loppet av flera veckor, kan detta försvaga den sömnförbättrande effekten. Behandlingens längd ska vara så kort som möjligt. I allmänhet kan den vara några dagar upp till 2 veckor och inte överstiga 4 veckor, inklusive den stegvisa nedtrappningsperioden. Din läkare kommer att berätta för dig hur du gradvis ska trappa ner din dos för att undvika utsättningssymtom.

Vissa situationer kan kräva en längre tids användning än den maximala behandlingstiden 4 veckor. Din läkare bestämmer detta efter förnyad utvärdering av sömnbesvären.

Barn och ungdomar under 18 år

Zolpidem Hexal får inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Om du använt för stor mängd av Zolpidem Hexal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig överblivna tabletter i ursprunglig förpackning eller bipacksedeln, så att personalen vet exakt vad som tagits.

Vid överdosering kan symtomen variera från extrem sömnighet till lätt koma och eventuellt koma med dödlig utgång.

Om du har glömt att använda Zolpidem Hexal

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har glömt en dos, kan du ta den förutsatt att du fortfarande kan sova i 7-8 timmar. Om detta inte är möjligt bör du inte ta någon tablett förrän du går till sängs nästa dag.

Fortsätt därefter som vanligt med den dos Zolpidem Hexal som din läkare har förskrivit.

Om du slutar att använda Zolpidem Hexal

Sluta inte att ta Zolpidem Hexal plötsligt. Risken för utsättningssymtom (se avsnitt 2 under ”Utsättningssymtom”) är större efter ett plötsligt avbrytande av behandlingen. Din läkare kommer att råda dig att avsluta behandlingen genom en gradvis minskning av dosen.

Om behandlingen avslutas plötsligt, kan sömnen tillfälligt försämras (reboundeffekt). Detta kan åtföljas av humörförändringar, ångest och oro. Utsättningssymtomen består av huvudvärk eller muskelvärk, svår ångest och spänning, oro, förvirring, irritationsbenägenhet och sömnstörningar och i svåra fall av en förlust av verklighetsuppfattning (derealisation), främlingskap inför sig själv (depersonalisering), avvikande känslighet för ljud, domningar och stickningar i armar och ben, överkänslighet mot ljus, oljud och fysisk beröring, hallucinationer eller krampanfall (epilepsianfall) kan förekomma.

För att minimera din ängslan är det viktigt att du är medveten om att sådana symtom kan förekomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Dessa biverkningar verkar vara relaterade till individuell känslighet och uppträder oftast inom en timme efter det att tabletten har intagits om du inte går till sängs eller sover omedelbart.

Dessa biverkningar förekommer oftast hos äldre patienter.

Sluta ta Zolpidem Hexal och kontakta omedelbart läkare eller besök närmaste sjukhus om:

Du får en allergisk reaktion. Tecken kan vara utslag, svälj- eller andningsproblem, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Luftvägsinfektion

 • Synvillor (hallucinationer), upprördhet, mardrömmar

 • Sömnighet under den påföljande dagen, avtrubbade känslor, minskad vaksamhet, trötthet, huvudvärk, yrsel, minnessvårigheter som kan förenas med olämpligt beteende, förlust av muskelkoordination, försvårad sömnlöshet

 • Svindel med balansförlust (vertigo), ataxi

 • Diarré, illamående, kräkningar, buksmärta

 • Ryggsmärta

 • Utmattning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Förvirring, irritationsbenägenhet

 • Dubbelseende

 • Utslag, nässelfeber, klåda, kraftig svettning

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Rastlöshet, aggression, vanföreställningar, ilska, psykos, sömngång, olämpligt beteende och andra biverkningar som gäller beteendet, som kan vara förknippad med olämpligt beteende (se avsnitt 2). Sannolikheten för dessa biverkningar är högre hos äldre patienter.

  Redan existerande depression, kan framträda under användning av Zolpidem Hexal eller andra sömnmedel.

  Användning av Zolpidem Hexal under längre tidsperioder kan leda till fysiskt eller psykiskt beroende. Om du plötsligt slutar använda Zolpidem Hexal, kan utsättningssymtom förekomma (se avsnitt 2).

 • Det finns rapporter om felaktig användning av Zolpidem Hexal bland drogmissbrukare.

 • Minskad sexlust (libido).

 • Mindre medveten om omgivningen

 • Långsammare andning (andningsdepression)

 • Muskelsvaghet

 • Förändrad hållning vid gång, läkemedelstolerans, fall (främst hos äldre patienter och i fall där Zolpidem Hexal inte använts enligt ordination).

 • Förhöjda levervärden

5. Hur Zolpidem Hexal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blisterkartan efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är zolpidemtartrat.

Varje tablett innehåller 10 mg zolpidemtartrat.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Bärnstenssyra, natriumstärkelseglykolat (typ A), mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid.

Tablettöverdrag: Laktosmonohydrat, makrogol 4000, hypromellos, färgämnet titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zolpidem Hexal 10 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, bikonvexa med en brytskåra.

De filmdragerade tabletterna är förpackade i blister i en kartong som innehåller 10, 20, 28, 30, 30x1, 50, 98, 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Rowa Pharmaceutical Limited, Newtown, Bantry, Co., Cork, Irland


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-01