Zoloft

Koncentrat till oral lösning 20 mg/ml Sertralin 60 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

299:20

Köp via recept

EAN: 00840149641517

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zoloft

20 mg/ml koncentrat till oral lösning
sertralin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zoloft är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zoloft
3. Hur du använder Zoloft
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zoloft ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zoloft är och vad det används för

Den verksamma substansen i Zoloft är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.

Zoloft kan användas för att behandla

 • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

 • social fobi (hos vuxna)

 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)

 • paniksyndrom (hos vuxna)

 • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).

Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.

Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionell traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför sig generande).

Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.

Fråga läkaren om du är osäker på varför du har fått Zoloft.

Sertralin som finns i Zoloft kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zoloft

Ta inte Zoloft:

 • om du är allergisk mot sertralin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med sertralin måste du vänta åtminstone 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO-hämmare måste du vänta åtminstone 2 veckor innan du kan påbörja behandling med Zoloft.

 • om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos).

 • om du tar eller har tagit disulfiram under de senaste två veckorna. Zoloft koncentrat till oral lösning ska inte användas i kombination med disulfiram eller tas inom två veckor efter avslutad behandling med disulfiram.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zoloft.

Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkaren innan du tar Zoloft om du har eller tidigare har haft något av följande:

 • Om du har epilepsi (krampanfall) eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du tidigare har haft en sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du har en manisk period, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du har eller tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se nedan ”Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom”).

 • Om du har serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som Zoloft. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.

 • Om du har lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Zoloft. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.

 • Om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan).

 • Om du har en leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Zoloft.

 • Om du har diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Zoloft och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.

 • Om du tidigare har haft blödningsstörningar (lätt för att få blåmärken), eller om du är gravid (se avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”) eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning.

 • Om du är barn eller ungdom under 18 år. Zoloft ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år om de lider av tvångssyndrom (OCD). Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se nedan ”Barn och ungdomar” ).

 • Om du får elbehandling (s.k. elektrokonvulsiv behandling, ECT).

 • Om du har problem med ökat tryck i ögonen (såsom vissa typer av glaukom eller grön starr).

 • Om du har fått veta vid en undersökning av ditt hjärta att du har ett avvikande EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängt QT-intervall.

 • Om du har en hjärtsjukdom, låga kaliumnivåer eller låga magnesiumnivåer (i blodet), fall av förlängt QT-intervall i släkten, låg hjärtfrekvens eller samtidigt använder läkemedel som förlänger QT-intervallet.

Rastlöshet/akatisi

Användning av sertralin har kopplats till en plågsam rastlöshet och behov att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still (akatisi). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt så om du utvecklar sådana symtom bör du tala med din läkare.

Utsättningsreaktioner

Biverkningar i samband med att behandlingen avbryts (utsättningsreaktioner) är vanliga, särskilt om behandlingen stoppas plötsligt (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Zoloft och avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själv eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2-3 månader eller mer). Om behandlingen med Zoloft ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader. Du bör alltid diskutera med din läkare om hur du kan avbryta behandlingen på bästa sätt.

Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord

 • Om du är en ung vuxen. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta genast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Sexuella problem

Läkemedel såsom Zoloft (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Barn och ungdomar

Zoloft ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom (OCD). Risken för biverkningar som självmordsförsök, tankar på att skada sig själv eller begå självmord (självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos personer under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Zoloft skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om en läkare har skrivit ut Zoloft till dig och du är under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras när du tar Zoloft. Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Zoloft på tillväxt, mognad och utveckling av inlärningsförmåga (kognitiv förmåga) och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.

Zoloft koncentrat till oral lösning innehåller alkohol (etanol) och kan påverka yngre barn (se ”Zoloft innehåller alkohol (etanol)”).

Andra läkemedel och Zoloft

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Zoloft, eller också kan Zoloft minska effekten hos andra läkemedel som tas samtidigt.

Intag av Zoloft tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

 • läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom), antibiotikumet linezolid samt metylenblått (för behandling av höga nivåer methemoglobin i blodet). Använd inte Zoloft tillsammans med dessa läkemedel.

 • läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos (pimozid). Använd inte Zoloft tillsammans med pimozid.

 • använd inte Zoloft koncentrat till oral lösning tillsammans med disulfiram.

Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • Läkemedel som innehåller amfetaminer (används för att behandla adhd [attention deficit hyperactivity disorder], narkolepsi och fetma).

 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Effekten från johannesört kan vara i 1-2 veckor.

 • produkter som innehåller aminosyran tryptofan

 • läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)

 • läkemedel som används vid narkos eller för att behandla kronisk smärta (t.ex. fentanyl, mivakurium och suxameton)

 • läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)

 • blodförtunnande läkemedel (warfarin)

 • läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra)

 • lugnande medel (diazepam)

 • diuretika (kallas även urindrivande medel)

 • läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)

 • läkemedel mot diabetes (tolbutamid)

 • läkemedel mot stark magsyra, magsår och halsbränna (cimetidin, omeprazol, lanzoprozol, pantoprozol och rabeprazol)

 • läkemedel mot mani och depression (litium)

 • andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin och fluvoxamin)

 • läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin).

 • läkemedel som används mot högt blodtryck, bröstsmärtor, eller för att reglera hjärtats hastighet och rytm (t. ex. verapamil, diltiazem, flekainid, och propafenon)

 • läkemedel mot bakterieinfektioner (t.ex. rifampicin, klaritromycin, telitromycin och erytromycin)

 • läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol och flukonazol)

 • läkemedel mot hiv/aids och hepatit C (proteashämmare som ritonavir och telaprevir)

 • läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar efter kemoterapi (cellgiftsbehandling) (aprepitant).

 • läkemedel som man vet kan öka risken för förändringar av den elektriska aktiviteten i hjärtat (t.ex. antipsykotika och antibiotika).

Zoloft med mat, dryck och alkohol

Zoloft koncentrat till oral lösning kan tas med eller utan måltid.

Alkohol bör undvikas när du behandlas med Zoloft.

Zoloft bör inte tas i kombination med grapefruktjuice eftersom detta kan öka nivån av sertralin i kroppen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Sertralins säkerhet på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Zoloft kommer bara att ges till dig när du är gravid om din läkare anser att nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för barnet.

Om du tar Zoloft i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Zoloft så att de kan ge dig råd om detta. När läkemedel såsom Zoloft används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Zoloft koncentrat till oral lösning innehåller alkohol (etanol). Om du är gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ditt nyfödda barn kan även få andra symtom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter födseln, symtomen inkluderar:

 • svårigheter att andas

 • blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt

 • blåa läppar

 • kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt

 • att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande

 • spända eller slappa muskler

 • darrningar, ryckningar eller kramper

 • förstärkta reflexer

 • irritabilitet

 • lågt blodsocker.

Om ditt nyfödda barn har något av dessa symtom eller om du är orolig för ditt barns hälsa ska du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

Det finns belägg för att sertralin passerar över till bröstmjölk hos människa. Zoloft bör bara ges till ammande kvinnor om din läkare anser att nyttan överväger de eventuella riskerna för barnet.

Zoloft koncentrat till oral lösning innehåller alkohol (etanol). Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Psykofarmaka som Zoloft kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zoloft koncentrat till oral lösning innehåller alkohol (etanol)

Varje 25 mg (1,25 ml) av Zoloft koncentrat till oral lösning innehåller 181 mg vattenfri etanol vilket motsvarar mindre än 5 ml öl eller 2 ml vin.

Varje 50 mg (2,5 ml) av Zoloft koncentrat till oral lösning innehåller 362 mg vattenfri etanol vilket motsvarar mindre än 10 ml öl eller 4 ml vin.

Varje 200 mg (10 ml) av Zoloft koncentrat till oral lösning innehåller 1447 mg vattenfri etanol vilket motsvarar mindre än 37 ml öl eller 15 ml vin.

Mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga effekter hos vuxna och ungdomar och dess effekt hos barn är troligtvis inte märkbar. Den kan ha viss effekt hos yngre barn, t.ex. sömnighet.

Om du är beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Zoloft innehåller glycerol

Kan vid höga doser ge huvudvärk, magbesvär och diarré.

Läkemedelsförpackningens material innehåller latex som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Zoloft

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vanlig dos är:

Vuxna

Depression och tvångssyndrom

Vanlig effektiv dos är 50 mg (2,5 ml) dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg (2,5 ml) i taget i intervall om åtminstone en vecka under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg (10 ml) dagligen.

Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör starta med 25 mg (1,25 ml) dagligen, och därefter ökas till 50 mg (2,5 ml) dagligen efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg (2,5 ml) i taget under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg (10 ml) dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Zoloft får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).

Tvångssyndrom:

Barn 6-12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg (1,25 ml) dagligen. Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg (2,5 ml) dagligen. Maximal dos är 200 mg (10 ml) dagligen.

Ungdomar 13-17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg (2,5 ml) dagligen. Maximal dos är 200 mg (10 ml) dagligen.

Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.

Administreringssätt:

Zoloft koncentrat till oral lösning kan tas med eller utan mat.

Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.

Din läkare kommer att säga till dig hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras.

Behandling av depression bör vanligtvis fortsätta i 6 månader efter att du har märkt en förbättring.

Instruktioner om hur du använder Zoloft på rätt sätt

Koncentratet till oral lösning måste alltid spädas före användning. Drick aldrig koncentratet outspätt.

Första gången du öppnar flaskan med oralt koncentrat ska du sätta i pipetten i flaskan på följande sätt:

 1. Skruva av locket på flaskan genom att trycka ned locket hårt samtidigt som du vrider locket åt vänster (motsatt medurs). Ta undan locket.

 2. Sätt i pipetten i flaskan och spänn åt. Pipetten hittar du i kartongen.

 3. När du senare öppnar flaskan, tryck ned hårt på pipetten samtidigt som du vrider pipetten till vänster (motsatt medurs).

 4. Sätt tillbaka pipetten på flaskan efter användning.

Mäta dosen

Använd pipetten för att mäta upp den dos som förskrivits av läkaren. Blanda den uppmätta dosen med 120 ml (ett glas) vätska som kan vara vatten, ginger ale, sockerdricka, läskedryck eller apelsinjuice.

Blanda inte koncentratet med något annat än de vätskor som listas ovan. Blandningen ska drickas omedelbart efter blandning. Blandningen kan vara lite grumlig, men detta är normalt.

Om du använt för stor mängd av Zoloft

Om du fått i dig för stor mängd Zoloft av misstag, kontakta omedelbart din läkare eller uppsök närmsta akutmottagning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och i sällsynta fall, medvetslöshet.

Om du har glömt att använda Zoloft

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, ta inte den dosen senare. Ta nästa dos i rätt tid.

Om du slutar att använda Zoloft

Sluta inte att ta Zoloft, såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Zoloft under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Zoloft, kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Illamående är den vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och går ofta över eller avtar efter fortsatt behandling.

Tala genast med din läkare om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel. Symtomen kan vara allvarliga.

 • om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som heter Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen

 • allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna

 • om du blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen

 • om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada

 • om du upplever symtom på depression med tankar på att skada dig själv eller begå självmord (självmordstankar)

 • om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta Zoloft. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös

 • om du får ett krampanfall

 • om du har en manisk period (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”)

Följande biverkningar har setts i kliniska studier på vuxna och efter marknadsföringen.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • luftrörskatarr, halsont, rinnande näsa

 • minskad aptit, ökad aptit

 • ångest, depression, upprördhet, minskat sexuellt intresse, oro, känna sig konstig, mardrömmar, tandgnissling

 • skakningar, påverkan på muskulaturen (som överaktivitet, muskelspänning, gångsvårigheter och stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser)*, domningar och stickningar, muskelsträckning, bristande uppmärksamhet, onormal smak

 • synstörningar

 • öronringningar

 • hjärtklappning

 • värmevallningar

 • gäspningar

 • orolig mage, förstoppning, magont, kräkningar, gaser

 • ökade svettningar, utslag,

 • ryggont, ledvärk, muskelvärk

 • oregelbunden menstruation, potensproblem

 • sjukdomskänsla, smärta i bröstet, svaghet, feber

 • viktuppgång

 • skada.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • mag-tarmkatarr, öroninfektion

 • tumör

 • överkänslighet, säsongsallergi

 • låga nivåer av sköldkörtelhormon

 • självmordstankar, självmordsbeteende*, psykotisk störning, onormala tankar, likgiltighet, hallucinationer, aggression, eufori, förföljelsemani 

 • minnesförlust, minskade känslor, ofrivilliga muskelsammandragningar, svimningsanfall, inte kunna vara still, migrän, kramper, yrsel när man ställer sig upp, onormal koordination, talsvårigheter

 • förstorade pupiller

 • öronont

 • snabba hjärtslag, hjärtproblem

 • problem med blödningar (t.ex. magblödning)*, högt blodtryck, hudrodnad (flushing), blod i urinen

 • andfåddhet, näsblod, andningssvårigheter (eventuellt med väsljud) 

 • tjärliknande avföring, tandproblem, inflammation i matstrupen, tungproblem, hemorrojder, ökad salivavsöndring, svårigheter att svälja, rapningar, störningar i tungrörelserna 

 • ögonsvullnad, nässelfeber, håravfall, klåda, mörklila fläckar i huden, hudproblem med blåsor, torr hud, ansiktssvullnad, kallsvettning

 • inflammation i led och ben, muskelryckningar, muskelkramper*, muskelsvaghet

 • behöva kissa oftare, problem med att kissa, oförmåga att kissa, urininkontinens, ökad urinmängd, behov att kissa på natten 

 • sexuella problem, kraftig vaginal blödning, vaginal blödning, sexuella problem hos kvinnor,

 • bensvullnad, frossa, gångsvårigheter, törst

 • ökade levervärden, viktuppgång.

 • Fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med sertralin eller tidigt efter avslutad behandling (se avsnitt 2). 

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • inflammation i buken (divertikulit), svullna lymfkörtlar, minskat antal blodplättar*, minskat antal vita blodkroppar*

 • allvarlig allergisk reaktion

 • hormonella (endokrina) rubbningar*

 • högt kolesterol, problem med att kontrollera blodsockernivån (diabetes), lågt blodsocker, ökad blodsockernivå*, låga blodsalter* 

 • fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, mardrömmar*, läkemedelsberoende, sömngång, för tidig utlösning

 • koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, plötslig kraftig huvudvärk (som kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd som kallas reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom)*, störd sinnesförnimmelse

 • fläckar framför ögonen, glaukom, dubbelseende, ljus sticker i ögonen, ögonblödning, olika stora pupiller*, onormal syn*, problem med tårflödet

 • hjärtattack, yrsel, svimning, eller obehag i bröstet som kan vara tecken på förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (sett på EKG) eller onormal hjärtrytm*, långsamma hjärtslag

 • dålig cirkulation i armar och ben

 • snabb andning, tilltagande ärrbildning i lungvävnaden (interstitiell lungsjukdom)*, trånghetskänsla i halsen, talsvårigheter, långsam andning, hicka

 • munsår, inflammation i bukspottkörteln*, blod i avföringen, sår på tungan, ont i munnen

 • problem med leverfunktionen, allvarlig påverkan på leverfunktionen*, gulfärgning av hud och ögon (gulsot)* 

 • hudreaktion mot solen*, hudödem*, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, utslag i hårbotten

 • nedbrytning av muskelvävnad*, bensjukdom

 • svårigheter att kissa, minskad urinmängd

 • utsöndring från brösten, torr vagina, underlivsflytning, rodnad och smärta i penis och förhud, bröstförstoring*, förlängd erektion

 • bråck, minskad läkemedelstolerans

 • ökade kolesterolvärden i blodet, onormala laboratorievärden*, onormal sperma, problem med koagulationen*

 • kärlutvidgningsoperation.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • låst käke

 • sängvätning*

 • delvis synförlust

 • inflammation i tjocktarmen (vilket orsakar diarré)*

 • kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se avsnitt 2 ”Graviditet, amning och fertilitet” för mer information.

*Biverkning rapporterad efter marknadsföringen. 

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.

Symtom som kan uppträda när behandlingen avbryts

Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du uppleva biverkningar såsom yrsel, domningar, sömnstörningar, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Zoloft).

En ökad risk för benfrakturer har observerats hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Zoloft ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel efter 28 dagar, efter första öppnandet.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje ml av koncentratet innehåller 20 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Övriga innehållsämnen är: glycerol (E422), etanol (se avsnitt 2 ”Zoloft innehåller alkohol (etanol)”), butylhydroxitoluen (E321) och levomentol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zoloft koncentrat till oral lösning är en klar färglös lösning i en 60 ml brunfärgad flaska med en graderad pipett.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Nederländerna

Lokal företrädare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Tillverkare

Farmasierra Manufacturing S.L.

Carretera de Irún, Km. 26,200

28709 San Sebastián de los Reyes

Madrid

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-14