Zolmitriptan Teva

Munsönderfallande tablett 5 mg Zolmitriptan 12 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

660:57

Köp via recept

EAN: 07046265185406

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zolmitriptan Teva

2,5 mg samt 5 mg munsönderfallande tabletter
zolmitriptan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zolmitriptan Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zolmitriptan Teva
3. Hur du tar Zolmitriptan Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zolmitriptan Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zolmitriptan Teva är och vad det används för

Zolmitriptan tillhör en grupp läkemedel som kallas ”selektiva serotonin (5HT1)-agonister” och används för att behandla symtomen vid migrän.

Zolmitriptan Teva används för behandling av migrän. Du ska inte ta Zolmitriptan Teva för att förhindra en migränattack.

Zolmitriptan som finns i Zolmitriptan Teva kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Zolmitriptan Teva

Ta inte Zolmitriptan Teva

 • Om du är allergisk mot zolmitriptan, jordnötter eller soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har högt blodtryck som är svårbehandlat eller dåligt kontrollerat blodtryck. Fråga din läkare om du är osäker.

 • Om du har haft en hjärtattack, har en hjärtsjukdom, kärlkramp (bröstsmärta) eller andra cirkulatoriska problem.

 • Om du tar vissa andra läkemedel som används för behandling eller förhindrande av migrän såsom ergotamin, dihydroergotamin, metysergid, sumatriptan eller naratriptan.

 • Om du har svår njursjukdom.

 • Om du tidigare har haft en stroke eller en övergående ischemisk attack (en mini-stroke som blir helt bra inom 1–2 dagar).

Ta inte Zolmitriptan Teva om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Zolmitriptan Teva.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zolmitriptan Teva om du:

 • Har oregelbunden hjärtrytm.

 • Har en sjukdom som heter Wolff-Parkinson-White-syndrom och som karaktäriseras av en onormal hjärtrytm.

 • Röker, har höga kolesterolvärden, har diabetes, har högt blodtryck, om någon i din familj har hjärtfel eller om du har någon annan åkomma som gör att du har en ökad risk för att utveckla hjärtfel. Din läkare kan komma att göra ytterligare tester för att försäkra sig om att det är säkert för dig att använda Zolmitriptan Teva. Detta gäller i synnerhet om du är man och över 40 år eller kvinna och har passerat klimakteriet.

 • Tar ett naturläkemedel som heter Johannesört.

 • Tar något läkemedel för behandling av depression såsom fluoxetin, sertralin eller venlafaxin. Intag av Zolmitriptan Teva samtidigt som något av dessa läkemedel kan orsaka ett livshotande tillstånd som kallas serotonergt syndrom och som karaktäriseras av oro, hallucinationer, snabb hjärtrytm, brist på koordination, kräkningar, illamående eller diarré.

Om du upplever bröstsmärta eller en tryckande känsla över bröstet ska du sluta ta detta läkemedel och genast kontakta läkare.

Zolmitriptan Teva kan orsaka förhöjt blodtryck. Om ditt blodtryck stiger och blir för högt kan du få symtom som huvudvärk, yrsel, och ringningar i öronen. Om detta händer dig ska du kontakta din läkare.

Överanvändning av vissa vanliga huvudvärkstabletter kan göra huvudvärken värre. Om du regelbundet tar vanliga huvudvärkstabletter (t ex paracetamol) och har huvudvärk ofta eller dagligen bör du diskutera detta med din läkare.

Användning av Zolmitriptan Teva under aurafasen (perioden före huvudvärken) för att förhindra uppkomsten av migränhuvudvärk rekommenderas inte. Du ska ta läkemedlet under huvudvärksfasen av migränattacken.

Andra läkemedel och Zolmitriptan Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar andra läkemedel kan effekten av Zolmitriptan Teva förändras eller så kan oönskade biverkningar uppkomma. Berätta i synnerhet för din läkare om du tar någon av följande läkemedel:

 • Ergotamin (används också för behandling av migrän) eller ergotaminliknande läkemedel såsom dihydroergotamin eller metysergid. När du har tagit ergotamin bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zolmitriptan Teva och om du har tagit Zolmitriptan Teva bör det gå minst 6 timmar innan du tar ergotamin.

 • Andra triptaner såsom sumatriptan eller naratriptan. När du har tagit andra triptaner bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zolmitriptan Teva och om du har tagit Zolmitriptan Teva bör det gå minst 24 timmar innan du tar andra triptaner.

 • Moklobemid, fluvoxamin, selegilin, fluoxetin, paroxetin eller sertralin (för behandling av depression).

 • SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare) såsom venlafaxin eller duloxetin (för behandling av depression).

 • Cimetidin (för behandling av matsmältningsbesvär eller magsår).

 • Viss antibiotika för behandling av infektion (t ex ciprofloxacin, levofloxacin, norfloxacin eller ofloxacin).

 • Johannesört (naturläkemedel innehållande Hypericum perforatum).

Zolmitriptan Teva med mat, och dryck

Du kan ta Zolmitriptan Teva med eller utan mat. Det påverkar inte sättet Zolmitriptan Teva verkar på.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet:
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amning:
Den aktiva substansen i läkemedlet kan överföras i bröstmjölken. För att minimera risken för att ditt barn utsätts för läkemedlet ska du inte amma inom 24 timmar efter att du har tagit Zolmitriptan Teva.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid ett migränanfall kan du känna dig dåsig. Om du erfar detta, kör inte, använd inte tyngre maskiner eller delta inte i några andra riskfyllda aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zolmitriptan Teva innehåller laktos, sackaros och glukos (maltodextrin).

Om du inte tål vissa sockerarter, tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. 

Zolmitriptan innehåller aspartam (E951)

2,5 mg tabletter

Detta läkemedel innehåller 2 mg aspartam per munsönderfallande tablett.

5 mg tabletter

Detta läkemedel innehåller 4 mg aspartam per munsönderfallande tablett.

Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen eftersom din kropp inte kan bryta ner det ordentligt.

Zolmitriptan Teva innehåller sojalecitin.

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, använd inte detta läkemedel. 

Zolmitriptan innehåller natrium.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per munsönderfallande tablett, d.v.s. är nästintill ¨natriumfritt¨.


3. Hur du tar Zolmitriptan Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 2,5 mg vilket bör tas så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg. Läkemedlet verkar även om det tas senare.

Om dosen 2,5 mg inte är tillräcklig för att behandla dina symtom, kan din läkare ordinera att du tar en högre dos på 5 mg nästa gång du har migrän. Risken för biverkningar är större med den högre dosen (5 mg).

Om dina symtom försvinner men sedan kommer tillbaka inom 24 timmar kan en andra dos tas. Du bör dock vänta till minst 2 timmar efter den första dosen.

Du måste inte ta tabletten med vätska. Tabletten löses upp direkt i munnen. Lägg tabletten på tungan och svälj den med saliven när den har lösts upp. Du bör inte ta mer än 2 doser inom en 24-timmarsperiod. Den maximala dagliga dosen är 10 mg.

Följ dessa steg för att få ut tabletten från blisterkartan:

 1. Ta loss en separat blisterruta från resten av blisterkartan genom att försiktigt dra längs perforeringarna runt den.

 2. Dra av baksidan.

 3. Ta försiktigt ut tabletten (tryck inte ut den).

 4. Lägg tabletten på tungan, låt den smälta direkt i munnen och svälj den med saliv.

Beskrivning för att ta ut tabletten från blisterkartan

Om du har leverbesvär eller tar vissa andra läkemedel kan din läkare ordinera en lägre dos.

Zolmitriptan Teva rekommenderas inte till patienter under 18 år eller över 65 år.

Om du har tagit för stor mängd av Zolmitriptan Teva

Om du fått i dig för stor mängd Zolmitriptan Teva eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Ta med denna bipacksedel, återstående tabletter och förpackningen till närmaste sjukhus eller läkare så att de vet vilka tabletter som har tagits.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du märker någon av följande biverkningar, sluta ta Zolmitriptan Teva och kontakta läkare omedelbart:

Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare

 • Allergiska reaktioner däribland nässelutslag, svullnande av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg eller andningssvårigheter

Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare

 • Hjärtinfarkt eller bröstsmärtor

 • Intestinal- och mjältinfarkt, som kan orsaka magsmärtor eller blodig diarré.

Andra möjliga biverkningar är:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • Onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar i huden, värmekänsla, ökad känslighet för beröring eller ljud

 • Yrsel eller huvudvärk

 • Sömnighet

 • Hjärtklappning

 • Magsmärta, illamående, kräkningar eller muntorrhet, dysfagi (svårigheter att svälja)

 • Muskelsvaghet och muskelvärk

 • Kraftlöshet

 • Tyngdkänsla, åtstramande känsla, smärta eller tryck i hals, nacke, armar och ben eller bröstkorg.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • Ökad puls

 • Blodtrycksförhöjning

 • Tätare urineringar, eller ökad urinmängd.

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • Urinträngningar.

Vissa av symtomen som beskrivs ovan kan utgöra en del av själva migränattacken och behöver inte bero på läkemedlet.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Zolmitriptan Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges efter EXP på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga tecken på försämring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är zolmitriptan.

2,5 mg tabletter

 • Varje munsönderfallande tablett innehåller 2,5 mg zolmitriptan.

5 mg tabletter

 • Varje munsönderfallande tablett innehåller 5 mg zolmitriptan.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, majsstärkelse, mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, citronsyra, natriumvätekarbonat, aspartam (E951), magnesiumstearat, apelsinsmak (sukros, maltodextrin (innehåller glukos), naturliga smakämnen, sojalecitin, vattenfri kolloidal kiseldioxid).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zolmitriptan Teva 2,5 mg munsönderfallande tabletter är vita till ”off white”, runda, plana, fasade, munsönderfallande tabletter, präglade med ”93” på ena sidan och ”8147” på den andra sidan.

Zolmitriptan Teva 5 mg munsönderfallande tabletter är vita till ”off white”, runda, plana, fasade, munsönderfallande tabletter, präglade med ”93” på ena sidan och ”8148” på den andra sidan.

Zolmitriptan Teva tillhandahålls i aluminiumblister innehållande 2, 3, 6, 12 eller 18 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning


Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-10