Zoledronic acid SUN

Infusionsvätska, lösning 5 mg Zoledronsyra 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1982:49

Köp via recept

EAN: 8718531948778

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zoledronsyra SUN 5 mg

5 mg infusionsvätska, lösning
zoledronsyra
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zoledronsyra SUN 5 mg är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Zoledronsyra SUN 5 mg
3. Hur Zoledronsyra SUN 5 mg används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zoledronsyra SUN 5 mg ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zoledronsyra SUN 5 mg är och vad det används för

Zoledronsyra SUN 5 mg innehåller den aktiva substansen zoledronsyra. Zoledronsyra SUN 5 mg tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater och används för att behandla Pagets sjukdom hos vuxna.

Zoledronsyra som finns i Zoledronsyra SUN 5 mg kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Pagets sjukdom

Normalt ersätts gammal benvävnad med ny. Denna process kallas remodellering. Vid Pagets sjukdom är denna remodellering för snabb och ny benvävnad bildas på ett oordnat sätt, vilket gör den svagare än normalt. Om sjukdomen inte behandlas kan benen deformeras och ge smärtor och eventuellt brytas. Zoledronsyra SUN 5 mg verkar genom att återställa remodelleringsprocessen i benet till den normala, säkerställer bildandet av normal benvävnad och på det sättet återuppbyggs styrkan i benvävnaden.

2. Vad du behöver veta innan du får Zoledronsyra SUN 5 mg

Använd inte Zoledronsyra SUN 5 mg

Följ noga alla instruktioner du har fått av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Zoledronsyra SUN 5 mg.

Zoledronsyra SUN 5 mg skall inte användas:

 • om du är allergisk mot zoledronsyra, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot andra bisfosfonater

 • om du har hypokalcemi (kalciumhalten i blodet är för låg).

 • om du har allvarliga njurproblem.

 • om du är gravid.

 • om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Zoledronsyra SUN 5 mg:

 • om du behandlas med andra produkter, vilka innehåller samma aktiva substans, zoledronsyra, som Zoledronsyra SUN 5 mg. Andra produkter, vilka innehåller samma aktiva substans zoledronsyra används hos vuxna patienter med vissa cancertyper för att förebygga benkomplikationer eller för att minska mängden kalcium

 • om du har eller har haft någon njursjukdom

 • om du inte kan ta dagligt kalciumtillägg

 • om du har opererat bort någon eller alla paratyroideakörtlar i halsen

 • om du har tagit bort delar av din tunntarm.

Efter marknadsgodkännandet har en bieffekt som kallas osteonekros i käken (ONJ) (benskador i käken) rapporterats hos patienter som behandlats med zoledronsyra. ONJ kan också uppstå efter avslutad behandling.


Det är viktigt att försöka förhindra ONJ att utvecklas då det ett smärtsamt tillstånd som kan vara svårt att behandla. För att minska risken för att utveckla osteonekros i käken så finns det vissa försiktighetsåtgärder du bör vidta.

Innan du tar emot Zoledronsyra SUN 5 mg behandling, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om

 • du har några problem med din mun eller tänder såsom dålig tandhälsa, tandköttsproblem, eller en planerad tandutdragning

 • du inte får regelbunden tandvård eller har inte haft någon tandundersökning på lång tid

 • du är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem)

 • du tidigare har behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga bensjukdomar)

 • du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason)

 • du har cancer.

Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning innan du börjar behandlingen med Zoledronsyra SUN 5 mg.

Medan du behandlas med Zoledronsyra SUN 5 mg bör du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie tandborstning) och gå på regelbundna tandkontroller. Om du bär tandproteser bör du se till att dessa passar ordentligt. Om du får tandbehandling eller skall genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), informera din läkare om din tandvård och berätta för din tandläkare att du behandlas med
Zoledronsyra SUN 5 mg. Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom dessa kan vara tecken på osteonekros i käken.

Övervakning av njurfunktionen

Din läkare bör ta ett blodprov för att kolla din njurfunktion (kreatininnivåer) innan varje dos av Zoledronsyra SUN 5 mg. Det är viktigt att du dricker minst 2 glas vätska (såsom vatten), några få timmar innan du får Zoledronsyra SUN 5 mg, som anvisats av hälso- sjukvårdspersonal.

Barn och ungdomar

Zoledronsyra SUN 5 mg rekommenderas inte till någon person under 18 år.

Andra läkemedel och Zoledronsyra SUN 5 mg

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att din läkare får veta alla läkemedel som du tar, speciellt ifall du tar något läkemedel som kan vara skadligt för njurarna (t.ex. aminoglykosider) eller diuretika (”vätskedrivande”) vilka kan orsaka uttorkning.

Graviditet och amning

Zoledronsyra SUN 5 mg ska inte ges till dig om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr när du behandlas med Zoledronsyra SUN, kör inte bil eller använd inte maskiner till dess att du känner dig bättre.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zoledronsyra SUN 5 mg innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per sin enda maximala dos, d.v.s är näst intill "natriumfritt".


3. Hur Zoledronsyra SUN 5 mg används

Följ noga alla instruktioner du får av din läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

Pagets sjukdom

För behandling av Pagets sjukdom: Zoledronsyra SUN 5 mg skall endast förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av Pagets sjukdom.

Rekommenderad dos är 5 mg, som ges som en infusion i en ven vid ett tillfälle av din läkare eller sköterska. Infusionen tar minst 15 minuter. Zoledronsyra SUN 5 mg kan verka under längre period än ett år och din läkare kommer informera dig om du behöver behandlas igen.

Din läkare kan komma att rekommendera att du tar tillskott av kalcium och vitamin D (t.ex. tabletter) under åtminstone de första tio dagarna efter det du fått Zoledronsyra SUN 5 mg. Det är viktigt att du följer detta råd noggrant så att nivån av kalcium i blodet inte blir för låg under perioden efter infusionen. Din läkare kommer att informera dig om symptomen som hör samman med hypokalcemi.

Zoledronsyra SUN 5 mg med mat och dryck

Se till att du dricker tillräckligt mycket med vätska (åtminstone ett eller två glas) innan och efter behandling med Zoledronsyra SUN 5 mg enligt din läkares instruktion. Detta hjälper till att förhindra uttorkning. Du kan äta normalt på den dag du behandlas med Zoledronsyra SUN 5 mg. Detta är speciellt viktigt hos patienter som tar diuretika (”vätskedrivande”) och hos äldre patienter (65 år eller äldre).

Om du har missat en dos av Zoledronsyra SUN 5 mg

Kontakta din läkare eller sjukhuset så snart som möjligt för att boka en ny tid.

Om du slutar att använda Zoledronsyra SUN 5 mg

Om du överväger att avbryta behandlingen med Zoledronsyra SUN 5 mg, gå till ditt nästa avtalade besök och diskutera detta med din läkare. Din läkare ger dig råd och besluta hur länge du bör behandlas med Zoledronsyra SUN 5 mg.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar i samband med den första infusionen är mycket vanliga (uppträder hos 30 % av patienterna), men är mindre vanliga vid följande infusioner. Flertalet av biverkningarna, såsom feber och frossa, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk uppträder inom de tre första dagarna efter en dos av Zoledronsyra SUN 5 mg. Symptomen är vanligen milda till måttliga och försvinner inom tre dagar. Din läkare kan rekommendera ett lätt smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol för att minska biverkningarna. Sannolikheten för att uppleva dessa biverkningar minskar vid fortsatt behandling med Zoledronsyra SUN 5 mg.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • svullnad, rodnad, smärta och klåda i ögonen eller ljuskänslighet.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • smärta i mun och/eller käke

 • svullnad eller sår som inte läker i munnen eller käken

 • varbildning

 • domning eller en känsla av tyngd i käken, eller tandlossning.

Detta kan vara tecken på benskada i käken (osteonekros). Berätta för din läkare eller tandläkare omedelbart om du skulle uppleva sådana symtom då du behandlas med Zoledronsyra SUN 5 mg eller efter avslutad behandling.

Njurstörning (t.ex. minskad urinproduktion) kan uppstå. Din läkare bör ta ett blodprov för att kolla din njurfunktion (kreatininnivåer) innan varje dos av Zoledronsyra SUN 5 mg. Det är viktigt att du dricker minst 2 glas vätska (såsom vatten), några få timmar innan du får Zoledronsyra SUN 5 mg, som anvisats av hälso- sjukvårdspersonal.

Om du upplever några av ovan biverkningar så bör du kontakta din läkare omedelbart.

Zoledronsyra SUN 5 mg kan orsaka andra biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

 • feber

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • huvudvärk

 • yrsel

 • illamående

 • kräkningar

 • diarré

 • muskelsmärta

 • smärta i skelett och/eller leder

 • smärta i rygg, armar eller ben

 • influensaliknande symptom (t.ex. trötthet, frossa, led – och muskelsmärta)

 • frossa

 • känsla av trötthet och ointresse

 • svaghet

 • smärta

 • sjukdomskänsla

 • svullnad och/eller smärta vid infusionsstället.

Hos patienter med Pagets sjukdom, så har symptom på grund av lågt värde av kalcium i blodet, såsom muskelspasmer eller domningar eller en stickande känsla särskilt kring munnen rapporterats.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • influensa

 • övre luftvägsinfektioner

 • minskat antal röda blodkroppar

 • aptitförlust

 • sömnlöshet

 • sömnighet vilket kan innefatta minskad vakenhet och uppmärksamhet

 • nålstickskänsla eller domning

 • extrem trötthet

 • darrningar

 • tillfällig medvetandeförlust

 • ögoninfektion eller irritation eller inflammation med smärta och rodnad

 • svindel

 • ökning av blodtrycket

 • rodnad

 • hosta

 • andfåddhet

 • matsmältningsbesvär

 • magsmärta

 • förstoppning

 • muntorrhet

 • halsbränna

 • hudutslag

 • svettningar

 • klåda

 • röd hud

 • smärta i nacke

 • stelhet i muskler, skelett och/eller leder

 • ledsvullnad

 • muskelspasmer

 • axelsmärta

 • smärta i bröstmuskulatur och bröstkorg

 • ledinflammation

 • muskelsvaghet

 • onormala laboratorieresultat vad gäller njurfunktionen

 • frekvent urintömning

 • svullnad i händer, anklar och fötter

 • törst

 • tandvärk

 • smakstörningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1.000 personer)

 • låga fosfatnivåer i blodet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10.000 personer)

 • tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • allvarliga allergiska reaktioner inklusive yrsel och andningssvårigheter, svullnad framförallt i ansikte och hals

 • sänkt blodtryck

 • uttorkning sekundärt till symtom såsom feber, kräkningar och diarré vilka uppträtt efter dosering.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Zoledronsyra SUN 5 mg ska förvaras

Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vet hur Zoledronsyra SUN 5 mg skall förvaras på korrekt sätt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskor efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oöppnade injektionsflaskor kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för 24 timmar vid 2°C till 8°C.

Efter öppnandet bör lösningen användas omedelbart för att undvika att bakterier får kontakt med lösningen. Om den inte används omedelbart är användaren ansvarig för förvaringstiden och förvaringsvillkoren fram till användning. Normalt bör denna tid inte överskrida 24 timmar vid 2°C - 8°C. Låt den kylda lösningen uppnå rumstemperatur före administrering.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är zoledronsyra. Varje injektionsflaska med 100 ml lösning innehåller 5 mg vattenfri zoledronsyra (som monohydrat). En ml lösning innehåller 0,05 mg vattenfri zoledronsyra (som monohydrat).

 • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), natriumcitrat (E331) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zoledronsyra SUN 5 mg är en klar och färglös lösning. Den tillhandahålls i en 100 ml injektionsflaska av glas som en färdigberedd infusionslösning. Etiketten har en inbyggd kant som man kan lossa på och använda som hängare.

Zoledronsyra SUN 5 mg levereras i förpackningar med en injektionsflaska som hel förpackning eller flerpack om 5 förpackningar, där varje förpackning innehåller en injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Zoledronsyre SUN

Finland: Tsoledronihappo SUN 5 mg infuusioneste, liuos

Tyskland: Zoledronsäure SUN 5 mg Infusionslösung

Nederländerna: Zoledroninezuur SUN 5 mg oplossing voor infusie

Sverige: Zoledronsyra SUN 5 mg infusionsvätska, lösning

Storbritannien: Zoledronic acid SUN 5 mg solution for infusion


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-06


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

INFORMATION TILL VÅRDPERSONAL

Se produktresumé för mer information.

Beredning och administrering av Zoledronsyra SUN 5 mg

 • Zoledronsyra SUN 5 mg infusionslösning är färdigberedd.

Endast för engångsbruk. Ej använd lösning skall kasseras. Endast klar lösning utan partiklar och missfärgning skall användas. Zoledronsyra SUN 5 mg får inte blandas eller ges intravenöst med något annat läkemedel och skall administreras via en separat ventilerad infusionskanal med konstant infusionshastighet. Infusionstiden får inte understiga 15 minuter. Zoledronsyra SUN 5 mg får inte komma i kontakt med lösningar som innehåller kalcium. Om lösningen kylts, bör man låta den anta rumstemperatur före administrering. Förberedelse av infusionen skall ske under aseptiska förhållanden. Infusionen skall genomföras enligt gängse medicinsk praxis.

Förvaring av Zoledronsyra SUN 5 mg

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskor efter EXP.

Oöppnade injektionsflaskor kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för 24 timmar vid 2°C till 8°C.

Efter öppnandet bör lösningen användas omedelbart för att undvika mikrobiologisk kontaminering. Om den inte används omedelbart är användaren ansvarig för förvaringstiden och förvaringsvillkoren fram till användning och normalt bör denna tid inte överskrida 24 timmar vid 2°C - 8°C. Låt den kylda lösningen uppnå rumstemperatur före administrering.