Zipzoc Salvstrumpa

Salvstrumpa 10 styck

Välvald

679:50

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Innerförband vid dubbelbandagering. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046265384540

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Zipzoc Salvstrumpa

zinkoxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZIPZOC SALVSTRUMPA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA
3. HUR DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZIPZOC SALVSTRUMPA SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ZIPZOC SALVSTRUMPA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Zipzoc Salvstrumpa är en elastisk trikåstrumpa som är impregnerad med zinkoxidsalva, vilken har en lindrande/lugnande och skyddande effekt på huden. Zipzoc Salvstrumpa förhindrar direkt kontakt mellan huden och det åtsittande ytterförbandets häftmassa. Zipzoc Salvstrumpas vidhäftning till underbenet gör att bandaget (förbandet) kan sitta på flera dagar i sträck.

Zipzoc salvstrumpa används vid:

  • otillfredsställande blodflöde genom venerna i benen (kronisk venös insufficiens).

  • långvariga (kroniska) ben- eller fotsår (ulcus cruris).

  • bandagering (förband) efter operationer t ex åderbråcksoperationer.

2. INNAN DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA

Använd inte Zipzoc Salvstrumpa

  • om du är allergisk mot zinkoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid försämrad blodförsörjning genom artärerna till underbenen (arteriell insufficiens).

Graviditet och amning

Inga risker vid graviditet och amning är kända.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant.


3. HUR DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Läkaren anpassar användningen individuellt för patienten.

Trä Zipzoc Salvstrumpa på underbenet, från tåbasen upp till knävecket. Släta ut eventuella veck.

Zipzoc Salvstrumpa ska användas i kombination med lämplig kompressionslinda som lindas utanpå Zipzoc Salvstrumpa. Normal omläggningsfrekvens för dubbelbandaget (Zipzoc Salvstrumpa + binda) är 1 gång/vecka. Se bruksanvisning nedan för mer information.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, uppmjukning av sårkanter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR ZIPZOC SALVSTRUMPA SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är zinkoxid.

  • 1 g salva innehåller 200 mg zinkoxid.

  • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin och vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

80 cm lång vit trikåstrumpa av viskos med vit salva. Innerförband vid dubbelbandagering.

Förpackningar á 10 st salvstrumpor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB, PO Box 120, 182 12 Danderyd.

Tillverkare:

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgien.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2018-06-28

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar