Zavedos

Kapsel, hård 5 mg 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

2256:41

Köp via recept

EAN: 05415062334621

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zavedos

5 mg och 25 mg kapslar, hårda
Idarubicinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zavedos är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zavedos
3. Hur du använder Zavedos
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zavedos ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zavedos är och vad det används för

Zavedos är ett cytostatikum (cellgift). Vid blodcancer är cellens mognadsprocess störd och olika former av odugliga, omogna blodkroppar bildas. Zavedos hindrar celldelningen och förstör celler som ska dela sig.

Zavedos är ett celldödande medel som används för behandling av blodcancer.

Idarubicinhydroklorid som finns i Zavedos kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zavedos

Använd inte Zavedos

  • är allergisk mot idarubicinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • har kraftigt nedsatt njurfunktion

  • har påtagligt försämrad hjärtfunktion

  • nyligen har genomgått en hjärtinfarkt

  • har oregelbundna hjärtslag

  • har kvarstående påverkan på blodnybildningen i benmärgen sedan tidigare behandlingar eller om du sen tidigare fått behandling med maxdoser av Zavedos eller annan liknande substans (antracykliner eller antracenedioner).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan behandling med Zavedos påbörjas om du lider av tidigare hjärtsjukdom, uttalad benmärgshämning, allvarlig lever- eller njursjukdom, okontrollerade infektioner, tidigare har genomgått behandling med antracykliner, strålbehandling mot bröstbenet eller benmärgstransplantation.

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit trastuzumab (ett läkemedel som används vid behandling av vissa typer av cancer). Det kan ta upp till 7 månader innan trastuzumab lämnar kroppen. Eftersom trastuzumab kan påverka hjärtat ska du inte använda Zavedos tidigare än 7 månader efter att du har slutat ta trastuzumab. Om Zavedos används före denna tidpunkt bör din hjärtfunktion övervakas noggrant.

Kapslarna får ej öppnas p.g.a. risk för att komma i kontakt med pulvret i kapseln. Det är därför viktigt att du förvarar kapseln i sin glasburk för att minimera risken att kapseln går sönder. Om en kapsel skulle gå sönder och innehållet komma ut på hud, ögon eller i munnen, så ska man genast skölja med vatten. Därefter ska läkare kontaktas.

Eftersom den aktiva substansen är röd och utsöndras i urinen kan urinen bli rödfärgad i 1-2 dagar efter behandlingen.

Andra läkemedel och Zavedos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa vaccinationer bör undvikas om du behandlas med Zavedos. Rådgör därför med din läkare innan du får en vaccination.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Zavedos under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Rådgör med din läkare om du skulle bli gravid under pågående behandling. Du bör använda en av läkare föreslagen effektiv preventivmetod under behandlingen. Om du vill bli gravid efter avslutad behandling bör du kontakta din läkare för rådgivning.

Amning

Det är inte känt om Zavedos går över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Zavedos. Rådgör med din läkare.

Fertilitet

Zavedos kan orsaka skador på spermierna. Därför ska män som genomgår behandling med Zavedos använda en effektiv preventivmetod under behandlingen samt upp till 3 månader efter behandlingen. Zavedos kan även leda till infertilitet hos män. Rådgör med din läkare innan behandlingen startar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt om Zavedos påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Zavedos

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingen sker i omgångar med medicinering under 3 dagar följt av ett uppehåll, så att produktionen av blodkroppar kan återhämta sig. Vanligtvis behövs flera behandlingsomgångar innan man kan utvärdera effekten.

Kontrollera först att kapslarna är hela. Kapslarna ska sväljas hela med minst ½ glas vatten. Kapslarna får ej delas, bitas, sugas eller tuggas sönder.

Om du använt för stor mängd av Zavedos

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Behandling med Zavedos medför ofta biverkningar och många av dessa är allvarliga. Därför måste alltid läkare kontaktas om biverkningar uppträder.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Infektioner, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni och neutropeni), blodbrist, minskad matlust, illamående, kräkning, infektion i munslemhinnan, diarré, smärta eller sveda i buken, håravfall, rödfärgning av urinen under 1-2 dagar efter behandlingen, feber, huvudvärk och frossa.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Benmärgshämning, hjärtsvikt, förändringar i hjärtrytmen, blödningar, inflammation eller proppbildning i ytliga blodkärl, blödningar från magtarmkanalen, magont, påverkan på leverfunktionen, hudutslag, klåda, överkänslighet hos bestrålad hud.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Blodförgiftning, leukemi pga behandlingen, uttorkning, ökad halt urinsyra i blodet, hjärtinfarkt, EKG-förändringar, chock, inflammation i matstrupe och tarm, nässelfeber, ökad mängd pigment i hud och naglar, bindvävsinflammation, vävnadsdöd.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blödningar i hjärnan.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Allvarliga överkänslighetsreaktioner, hjärtsäcksinflammation, hjärtmuskelinflammation, förändringar i hjärtats slagrytm, blodpropp, värmevallning, ytliga sår i magsäcken, hudrodnad.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allmän brist på i benmärgen bildade blodceller (pancytopeni), snabbt sönderfall av tumörceller (tumörlyssyndrom), kronisk hjärtsvikt, ökad mängd pigment i munslemhinnan, hudförändringar, nagelavlossning.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Zavedos ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är idarubicinhydroklorid 5 mg respektive 25 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, glycerylpalmitostearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171) samt för kapslar 5 mg röd järnoxid (färgämne E 172). Märkbläcket innehåller spårmängder av shellack, svart järnoxid (färgämne E172), propylenglykol, kaliumhydroxid samt för kapslar 5 mg koncentrerad ammoniak. 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zavedos kapslar är förpackade i bruna glasburkar med barnsäkert skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Tillverkare

5 mg

Corden Pharma Latina S.p.A

Via del Murillo, Km 2,800

04013 Sermoneta, Latina

Italien

25 mg

Actavis Italy S.p.A.

Viale Pasteur, 10

20014 Nerviano (Milan)

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-04