ZYPADHERA

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 405 mg Olanzapin 405 milligram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

3078:40

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 00300020281558

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ZYPADHERA

210 mg; 300 mg; 405 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension
Olanzapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

— Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

— Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

— Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZYPADHERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR ZYPADHERA
3. HUR ZYPADHERA GES
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZYPADHERA SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ZYPADHERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZYPADHERA innehåller den aktiva substansen olanzapin. ZYPADHERA tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika och används för att behandla schizofreni - en sjukdom med symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med denna sjukdom kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

ZYPADHERA ska ges till vuxna patienter som är stabiliserade genom behandling med oral olanzapin.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR ZYPADHERA

Du ska inte få ZYPADHERA om du:

 • är allergisk (överkänslig) mot olanzapin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte, svullna läppar eller svårighet att andas. Om detta har hänt dig, kontakta din sjuksköterska eller läkare.

 • tidigare har haft ögonproblem som t ex vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat)

Varningar och försiktiget

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får ZYPADHERA.

 • En mindre vanlig men allvarlig reaktion kan uppkomma efter injektionen. ZYPADHERA kan ibland gå in i blodet alltför snabbt. Om detta inträffar, kan du få följande symtom efter injektionen. I vissa fall kan dessa symtom leda till medvetslöshet.

 • extrem sömnighet

 • yrsel

 • förvirring

 • desorientering

 • irritabilitet

 • ångest

 • aggression

 • ökat blodtryck

 • svårighet att tala

 • svaghet

 • svårighet att gå

 • muskelstelhet eller skakningar

 • kramper

Dessa symtom försvinner normalt inom 24 till 72 timmar efter injektionen. Du kommer att observeras med avseende på uppkomst av ovanstående symtom på sjukvårdsavdelningen i minst 3 timmar.

Det är inte sannolikt att du får sådana symtom efter mer än 3 timmar efter injektionen men om det inträffar ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eller sjuksköterska. På grund av denna risk ska du inte köra bil eller hantera maskiner under återstoden av dagen efter injektionen.

 • Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du känner dig yr eller svimfärdig efter injektionen. Du behöver troligtvis ligga ned tills du känner dig bättre. Eventuellt kommer din läkare eller sjuksköterska att mäta blodtryck och puls.

 • Användning av ZYPADHERA till äldre patienter med demens (förvirring och minnesförlust) rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

 • Det är mycket sällsynt, men ibland kan denna typ av läkemedel orsaka onormala rörelser framförallt i ansikte eller tunga eller en kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet. Om detta inträffar efter att du har fått ZYPADHERA, kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

 • Viktuppgång har förekommit hos patienter som tar ZYPADHERA. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet. Om nödvändigt överväg remiss till en dietist eller hjälp med en kostplan.

 • Högt blodsocker och höga blodfettvärden (triglycerider och kolesterol) har förekommit hos patienter som tar ZYPADHERA. Din läkare bör göra blodtester för blodsocker och fettvärden innan du börjar ta ZYPADHERA och därefter med regelbundna mellanrum under behandlingen.

 • Berätta för din läkare om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

Det är viktigt att du snarast talar om för din läkare om något av nedanstående stämmer in på dig:

- haft stroke (slaganfall) eller lindrig form av stroke (tillfälliga symtom på stroke)

- har Parkinsons sjukdom

- har prostataproblem

- har tarmvred (paralytisk ileus)

- har lever- eller njursjukdom

- har någon blodsjukdom

- nyligen haft en hjärtattack, har en hjärtsjukdom, har sick sinus-syndrom (onormal hjärtrytm), instabil angina eller har lågt blodtryck

- har diabetes

- har krampanfall

- om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller använder diuretika (urindrivande medel)

Är du över 65 år kan läkaren som en försiktighetsåtgärd regelbundet behöva kontrollera blodtrycket.

Det rekommenderas inte att börja med ZYPADHERA om du är över 75 år.

Barn och ungdomar

ZYPADHERA ska inte användas av patienter under 18 år.

Andra läkemedel och ZYPADHERA

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

 • läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

 • karbamazepin (mot epilepsi och humörstabiliserande), fluvoxamin (ett läkemedel mot depression) eller ciprofloxacin (ett antibiotikum) – det kan bli nödvändigt att ändra din ZYPADHERA-dos.

Om du redan tar läkemedel mot depression, läkemedel mot ångest eller sömnmedel, kan det hända att du känner dig dåsig då du får ZYPADHERA.

ZYPADHERA med alkohol

Drick inte alkohol när du har fått ZYPADHERA eftersom ZYPADHERA tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel. Du ska inte få detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder olanzapin kan gå över i modersmjölken.

Hos nyfödda barn vars mammor har fått ZYPADHERA under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och hantera inte maskiner under återstoden av den dag då du fått en injektion.

Natrium

Efter beredning innehåller detta läkemedel mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. HUR ZYPADHERA GES

Din doktor kommer att bestämma hur mycket ZYPADHERA du behöver och hur ofta du behöver få en injektion. ZYPADHERA ges i doser på 150 mg-300 mg varannan vecka eller 300 mg-405 mg var fjärde vecka.

ZYPADHERA är ett pulver. Din läkare eller sjuksköterska bereder en suspension av pulvret, som sedan kommer att injiceras i muskeln i din skinka

Om du har fått för stor mängd av ZYPADHERA

Detta läkemedel kommer att ges till dig under medicinsk övervakning, därför är det osannolikt att du kommer att få för stor mängd.

Patienter som har fått för stor mängd olanzapin har fått följande symtom:

 • snabb hjärtfrekvens, upprördhet/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och sänkt medvetandegrad.

Andra symtom kan vara:

 • Akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, snabb andning, svettning, muskelstelhet, dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningsproblem, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm.

Kontakta din läkare eller sjukhus omedelbart, om du får något av ovanstående symtom.

Om du hoppar över en injektion av ZYPADHERA

Sluta inte med behandlingen för att du känner dig bättre. Det är viktigt att du fortsätter få ZYPADHERA så länge som din doktor har bestämt.

Om du glömmer att få en injektion, bör du kontakta din läkare för att få nästa injektion så snart som möjligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel fråga din läkare eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbar om du får:

 • extrem sömnighet, yrsel, förvirring, desorientering, svårighet att tala, svårighet att gå, muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritabilitet, aggression, ångest, ökat blodtryck eller kramper, och kan leda till medvetslöshet. Dessa tecken och symtom kan ibland uppkomma om ZYPADHERA kommer in i blodomloppet alltför snabbt (en vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 10 användare);

 • ofrivilliga rörelsestörningar (en vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 10 användare) särskilt i ansikte eller tunga;

 • blodproppar i venerna (en mindre vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 100 användare) särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen). Blodpropparna kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

 • en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet (frekvensen av denna biverkning kan inte beräknas från tillgängliga data).

Andra vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) med ZYPADHERA inkluderar sömnighet och smärta på injektionsstället.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare) av ZYPADHERA inkluderar infektion på injektionsstället.

Biverkningarna nedan har observerats när olanzapin har getts oralt (genom munnen), men de kan även uppkomma efter ZYPADHERA-injektionen.

Andra mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 1 av 10 användare) inkluderar viktökning; och ökade nivåer av prolaktin i blodet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.

Andra vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) inkluderar förändringar i nivåer av blodkroppar, blodfetter och i början av behandlingen, tillfälligt ökat antal leverenzymer; ökade sockernivåer i blodet och urinen; förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet; ökad aptit; yrsel; rastlöshet; darrningar; rörelsersvårigheter (dyskinesi); förstoppning; muntorrhet; utslag; kraftlöshet; extrem trötthet; vätskeansamling som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter; feber; ledsmärta; sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Andra mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare) inkluderar överkänslighet (t ex svullnad i munnen och halsen, klåda, utslag); diabetes eller försämring av diabetessjukdomen, ibland förenat med ketoacidos (ketoner i blodet och urinen) eller koma; kramper, i allmänhet vid känd benägenhet för kramper (epilepsi); muskelstelhet eller spasmer (inklusive ögonrörelser); myrkrypningar och känsla av rastlöshet i benen vid vila (restless legs); talsvårigheter; stamning; långsamma hjärtslag; solkänslighet; näsblödning; utspänd buk; dreglande; minnesförlust eller glömska; urininkontinens; svårigheter att kissa; håravfall; utebliven eller förkortad menstruation; och bröstförändringar hos män och kvinnor såsom onormal produktion av bröstmjölk eller onormal förstoring.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare) inkluderar sänkning av den normala kroppstemperaturen; onormal hjärtrytm; plötsligt, oförklarat dödsfall; inflammation i bukspottkörteln som medfört svår magvärk, feber och sjukdomskänsla; leversjukdom som yttrar sig i gulfärgning av hud och ögonvitor; muskelsjukdom som yttrar sig som oförklarad värk och smärta; och förlängd och/eller smärtsam erektion.

Mycket sällsynta biverkningar innefattar allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). DRESS uppträder inledningsvis med influensaliknande symtom med utslag i ansiktet och därefter genom mer utbredda utslag, feber, förstorade lymfkörtlar, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprov och förhöjda halter av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler).

Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.

För patienter med Parkinsons sjukdom kan olanzapin som ges oralt förvärra symtomen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR ZYPADHERA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Injektionen ska användas före utgångsdatum som anges på kartongen.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Kemisk och fysikalisk stabilitet i 24 timmar vid 20-25 °C har visats för suspensionen i injektionsflaskan. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, bör läkemedlet användas omedelbart. Om inte läkemedlet används omedelbart, är förvaringstiden och omständigheterna före användningen användarens ansvar och förvaringstiden är normalt inte längre än 24 timmar vid 20-25 °C. Använd inte läkemedlet om du ser missfärgning eller andra synliga tecken på att läkemedlet försämrats.

Om läkemedlet inte används på en gång bör det skakas kraftigt så att det åter bildar en suspension. När suspensionen dragits upp från injektionsflaskan till sprutan bör den användas omedelbart.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration för ZYPADHERA

Den aktiva substansen är olanzapin.

ZYPADHERA 210 mg: En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande 210 mg olanzapin.

ZYPADHERA 300 mg: En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande 300 mg olanzapin.

ZYPADHERA 405 mg: En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande 405 mg olanzapin.

Efter beredning: 1 ml suspension innehåller 150 mg/ml olanzapin.

Spädningsvätskan innehåller karmellosnatrium, mannitol, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor, saltsyra och natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ZYPADHERA-pulvret till injektion för beredning av suspension med förlängd frisättning är ett gult pulver i en injektionsflaska av klart glas. Din läkare eller sjuksköterska gör en suspension av pulvret genom att använda spädningsvätskan för ZYPADHERA, som är en klar, färglös till ljust gul lösning i en injektionsflaska av klart glas.

ZYPADHERA består av ett pulver och spädningsvätska till depotsuspension för injektion. Förpackningen innehåller en injektionsflaska med pulver till injektion för beredning av suspension med förlängd frisättning, en injektionsflaska med 3 ml spädningsvätska, en spruta med monterad säkerhetskanyl, 19 gauge, 38 mm och tre separata säkerhetskanyler, en 19 gauge 38 mm kanyl och två 19 gauge 50 mm kanyler.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46 (0)8 7378800

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


Denna bipacksedel godkändes senast den

19 november 2020

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

INSTRUKTIONER TILL SJUKVÅRDSPERSONAL

INSTRUKTIONER FÖR BEREDNING OCH ADMINISTRERING

ZYPADHERA olanzapin pulver och spädningsvätska till depotsuspension för injektion.

ENDAST FÖR DJUP, GLUTEAL, INTRAMUSKULÄRINJEKTION.

FÅR EJ ADMINISTRERAS INTRAVENÖST ELLER SUBKUTANT.

Beredning

Steg 1: Förberedelse

Förpackningen innehåller:

 • Injektionsflaska med ZYPADHERA pulver till depotsuspension för injektion

 • Injektionsflaska med spädningsvätska för ZYPADHERA

 • En Hypodermic spruta och säkerhetskanyl (Hypodermic Device)

 • En 19-gauge, 38 mm:s Hypodermic säkerhetskanyl

 • Två 19-gauge, 50 mm:s Hypodermic säkerhetskanyler

 • Bipacksedel

 • Instruktionskort för beredning och administrering (denna bilaga)

 • Hypodermic säkerhetsföreskrifter och bruksanvisning

ZypAdhera kit

Handskar rekommenderas eftersom ZYPADHERA kan irritera huden.

ZYPADHERA pulver för depotsuspension för injektion ska endast beredas med den spädningsvätska för parenteralt bruk som tillhandahålls i förpackningen och den parenterala suspensionen ska beredas under aseptiska betingelser.

Steg 2: Mängd spädningsvätska till beredning

Nedanstående tabell visar den mängd spädningsvätska som behövs för att bereda ZYPADHERA pulver för depotsuspension för injektion.

ZYPADHERA

styrka (mg)/injektionsflaska

Volym spädningsvätska som ska tillsättas

(ml)

210

1,3

300

1,8

405

2,3

Observera att det finns mera spädningsvätska i injektionsflaskan än vad som behövs för att bereda suspensionen.

Steg 3: Beredning av ZYPADHERA

1. Luckra upp pulvret genom att knacka lätt på injektionsflaskan.

2. Öppna förpackningen som innehåller Hypodermic sprutan och kanylen med skyddshätta. Drag bort skyddsfilmen och ta ut setet. Sätt på en spruta (om den inte redan sitter fast) i Luerfattningen på setet med en lätt vridande rörelse. Sätt fast kanylen på setet genom att trycka och vrida medsols, drag sedan skyddshättan rakt ut från nålen. Kanylen kan orsaka skador om instruktionerna inte följs.

3. Dra upp erforderlig volym spädningsvätska (steg 2) i sprutan.

4. Injicera spädningsvätskan till injektionsflaskan med ZYPADHERA pulver.

5. Dra ut luften för att utjämna trycket i injektionsflaskan.

6. Ta bort kanylen, håll injektionsflaskan upprätt, så att inte spädningsvätska följer med.

7. Sätt på säkerhetsskyddet på kanylen. Tryck in kanylen i skyddshättan med enhandsfattning. Detta görs genom att FÖRSIKTIGT trycka skyddshättan mot en plan yta med en hand. NÄR MAN TRYCKER PÅ SKYDDSHÄTTAN (Figur 1) INNESLUTS KANYLEN I DENNA (Figur 2).

8. Försäkra dig om att kanylen är helt och hållet innesluten i skyddshättan. Ta endast bort setet med den fastsatta kanylen från sprutan, om det krävs p.g.a en särskild medicinsk behandling. Ta bort kanylen genom att ta tag i Luerfattningen med tummen och pekfingret och håll de andra fingrarna på avstånd från kanylspetsen på injektionssetet. (Figur 3).

Bilden beskriver beredning av Zypadhera

9. Knacka injektionsflaskan upprepade gånger bestämt mot en hård yta tills det inte syns något pulver längre. Skydda ytan med ett mjukt underlag, (se figur A).

Anvisning FigurA

Figur A: Knacka hårt för att blanda

10. Kontrollera att det inte finns några klumpar. Pulver som inte suspenderats syns som gula, torra klumpar som sitter fast i botten på injektionsflaskan. Ytterligare knackning kan behövas om det finns klumpar kvar. (Se figur B)

Anvisning FigurB
Anvisning FigurB2

Ojämn suspension: synliga klumpar

Färdig suspension : inga klumpar

Figur B: Kontrollera att det inte finns några klumpar och knacka ytterligare om det behövs.

11. Skaka flaskan kraftigt tills suspensionen ser jämn ut och är homogen i färg och struktur. Suspensionen är gul och ogenomskinlig. (Se figur C).

Anvisning FigurC

Figur C: Skaka flaskan kraftigt

Om det bildas skum, låt flaskan stå så att skummet försvinner. Om läkemedlet inte används omedelbart, bör det skakas kraftigt, så att det åter blir en suspension. Färdigberedd ZYPADHERA är hållbar i upp till 24 timmar i injektionsflaskan.

Administrering

Steg 1: Injektion av ZYPADHERA

Nedanstående tabell visar den volym ZYPADHERA suspension som skall injiceras. Suspensionens koncentration är 150 mg/ml.

Dos

(mg)

Slutvolym att injicera

(ml)

150

1,0

210

1,4

300

2,0

405

2,7

 1. Bestäm vilken kanyl som ska användas för att ge injektionen till patienten. Till obesa patienter rekommenderas att 50 mm:s kanylen används för injektion:
  • Om man tänker använda 50 mm:s kanylen för injektion, fäst 38 mm:s kanylen på sprutan för att dra upp suspensionen.
  • Om man tänker använda 38 mm:s kanylen för injektion, fäst 50 mm:s kanylen på sprutan för att dra upp suspensionen.

 2. Dra sakta upp önskad mängd. Det kommer att vara ett överskott i flaskan.

 3. Sätt på säkerhetsskyddet på kanylen och ta bort kanylen från sprutan.

 4. Sätt på en 50 mm eller 38 mm säkerhetskanyl på sprutan före injektion. När suspensionen har dragits upp från injektionsflaskan bör den injiceras omedelbart.

 5. Välj ut en plats i glutealregionen och förbered denna för injektion. FÅR INTE INJICERAS INTRAVENÖST ELLER SUBKUTANT.

 6. Aspirera i några sekunder för att säkerställa att inget blod syns efter det att kanylen förts in i muskeln. Om blod har dragits in i sprutan ska sprutan och innehållet kasseras och nytt läkemedel beredas. Injicera med ett stadigt, kontinuerligt tryck. MASSERA INTE INJEKTIONSPLATSEN.

 7. Sätt på säkerhetsskyddet på kanylen. (Figur 1 och 2)

 8. Kassera injektionsflaskorna, sprutan, de använda kanylerna, extrakanylen och ej använd spädningsvätska enligt gällande föreskrifter. Injektionsflaskan är endast för engångsbruk.