Wilate

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE VWF/1000 IE FVIII 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

6433:75

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07340063602067

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Wilate

Wilate, 500 IE VWF/500 IE FVIII, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, Wilate, 1000 IE VWF/1000 IE FVIII, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.
Human von Willebrandfaktor/human koagulationsfaktor VIII.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD WILATE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER WILATE
3. HUR DU ANVÄNDER WILATE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR WILATE SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD WILATE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Wilate tillhör den farmakoterapeutiska gruppen läkemedel som kallas koagulations­faktorer och innehåller human von Willebrand­faktor (VWF) och koagulationsfaktor VIII. Dessa båda proteiner har betydelse för blodets förmåga att levra sig (koagulationsförmåga).

von Willebrands sjukdom

Wilate används för att behandla och förebygga blödning hos patienter med von Willebrands sjukdom (VWS), som är en grupp besläktade sjukdomar. VWS (von Willebrands sjukdom) är en störning av blodkoaguleringen, som medför att blödning kan pågå under längre tid än förväntat. Det beror antingen på brist på VWF eller på att VWF inte fungerar som den ska.

Hemofili A

Wilate används för att behandla och förebygga blödning hos patienter med hemofili A. Detta är en sjukdom som innebär att man blöder under längre tid än normalt. Det beror på en medfödd brist på faktor VIII i blodet.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER WILATE

Använd inte Wilate

 • Om du är allergisk mot human von Willebrandfaktor, koagulationsfaktor VIII eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Wilate.

 • Alla läkemedel av samma slag som Wilate som framställs från humant blod (som innehåller proteiner) och som injiceras i ett kärl (intravenös administrering) kan ge upphov till allergiska reaktioner. Var uppmärksam på tidiga tecken på allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner), såsom:

  - nässelutslag

  - hudutslag

  - tryck över bröstet

  - väsande andning

  - lågt blodtryck (kan yttra sig som yrsel)

  - anafylaxi (när något eller samtliga ovanstående symtom uppträder snabbt och är intensiva)

Om sådana symtom uppträder, avbryt tillförseln omedelbart och kontakta din läkare.

 • När läkemedel framställs av human plasma eller blod, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar noggrant urval av blod- och plasmagivare för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare uteslutes, test av enskilda donationer och plasmapooler med avseende på tecken på virus/infektion och dessutom steg vid processningen av blod eller plasma som kan inaktivera eller avskilja virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

  De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom HIV, hepatit B och hepatit C virus och för icke höljeförsedda viruset hepatit A virus. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

  Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster), individer med försämrat immunförsvar eller patienter med viss typ av anemi (t.ex. sickle-cellsjukdom eller hemolytisk anemi).

  När du ges Wilate rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot hepatit A och B om du regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade VWF/faktor VIII-koncentrat.

von Willebrands sjukdom (VWS)

 • Se avsnitt 4 (von Willebrands sjukdom (VWS)) för biverkningar vid behandling av VWS.


Hemofili A

Utveckling av inhibitorer (antikroppar) är en känd komplikation som kan uppträda vid behandling med alla faktor VIII-läkemedel. Inhibitorerna hindrar, särskilt vid höga halter, att behandlingen fungerar som den ska. Du eller ditt barn kommer att övervakas noggrant avseende utveckling av sådana inhibitorer. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med Wilate ska du omedelbart tala om det för din läkare.

 • Se avsnitt 4 (Hemofili A) för biverkningar vid behandling av hemofili A.

Andra läkemedel och Wilate

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Även om det inte finns någon känd påverkan av andra läkemedel på Wilate ska du informera din läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt något annat läkemedel (inklusive receptfria läkemedel).

Wilate får inte blandas med något annat läkemedel under injektionen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Wilate innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 58,7 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per flaska om 500 IE VWF och FVIII och upp till 117,3 mg per flaska om 1000 IE VWF och FVIII. Detta motsvarar 2,94 % respektive 5,87 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. HUR DU ANVÄNDER WILATE

Wilate ska injiceras i ett blodkärl (intravenös administrering) efter att ha lösts i den bipackade spädningsvätskan. Behandling ska påbörjas under övervakning av läkare.

Dosering

Din läkare bestämmer vilken dos du ska ha och hur ofta du ska ta Wilate. Använd alltid Wilate enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har tagit för stor mängd av Wilate

Inga symtom på överdosering med human VWF eller faktor VIII har rapporterats. Du ska dock inte ta mer än den föreskrivna dosen.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Wilate

Ta inte dubbel för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 • Överkänslighet eller allergiska reaktioner har observerats, även om det är ovanligt. Sådana reaktioner kan inkludera:

  - sveda och stickande känsla vid infusionsstället

  - frossa

  - hudrodnad

  - huvudvärk

  - nässelutslag (urtikaria)

  - lågt blodtryck (hypotoni)

  - trötthet (letargi)

  - illamående

  - rastlöshet

  - hjärtklappning (takykardi)

  - tryck över bröstet

  - stickande känsla (myrkrypningar)

  - kräkning

  - väsande andning

  - plötslig svullnad i olika delar av kroppen (angioödem)

Om du drabbas av något av ovanstående symtom ska du informera din läkare.

Du ska sluta ta Wilate och omedelbart kontakta din läkare om du får symtom på angioödem, t.ex:

- Svullnad av tungan, ansiktet eller halsen (svalget)

- Svårt att svälja

- Nässelutslag och andningssvårigheter

 • Även om det är mindre vanligt har feber också observerats.


 • Buksmärta, ryggsmärta, bröstsmärta, hosta och yrsel kan också förekomma, men frekvenserna för dessa biverkningar är inte kända.


 • I mycket sällsynta fall kan överkänslighet leda till en svår allergisk reaktion som benämns anafylaxi (när något eller samtliga av ovanstående symtom uppträder snabbt och är intensiva), som inkluderar chock. Om anafylaktisk chock uppträder är det av största vikt att behandling ges enligt gällande medicinska rekommendationer.

von Willebrands sjukdom (VWS)

 • När en VWF-produkt som innehåller faktor VIII används för att behandla VWS kan behandlingen leda till en för kraftig ökning av faktor VIII i blodet. Detta kan öka risken för störningar av blodflödet (blodpropp).


  Om du är en patient med riskfaktorer som konstaterats av läkare eller genom laboratorieprover måste du kontrolleras för tidiga tecken på blodpropp. Förebyggande behandling (profylax) mot blodpropp ska förskrivas av din läkare i enlighet med gällande rekommendationer.

 • Patienter med von Willebrands sjukdom (särskilt typ 3-patienter) kan utveckla hämmare (neutraliserande antikroppar) mot VWF under behandling med VWF. I dessa mycket sällsynta fall kan hämmarna göra att Wilate inte fungerar som det ska.


  Om blödningen inte upphör ska ditt blod testas för förekomst av sådana hämmare.


  Hämmare kan öka risken för att drabbas av svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk chock). Om du drabbas av en allergisk reaktion ska du testas för förekomst av hämmare.


  Om hämmare upptäcks i blodet ska du kontakta läkare med erfarenhet av att behandla patienter med blödningssjukdomar. För patienter med höga nivåer av hämmare kan annan typ av behandling vara effektiv och bör då övervägas.


Hemofili A

 • Bland barn som inte behandlats med faktor VIII-läkemedel tidigare är det mycket vanligt att hämmande antikroppar utvecklas (se avsnitt 2) (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter). För patienter som tidigare har behandlats med faktor VIII (behandling mer än 150 dagar) är dock risken mindre och komplikationen är mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 användare). Om du eller ditt barn utvecklar antikroppar kan läkemedlen upphöra att fungera som de ska, och du eller ditt barn kan drabbas av ihållande blödningar. Om detta händer ska du omedelbart kontakta läkare.

Hämmare kan öka risken för att drabbas av svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk chock). Om du drabbas av en allergisk reaktion ska du testas för förekomst av hämmare.

Ovanliga: kan inträffa hos upp till 1 av 100 patienter

Sällsynta: kan inträffa hos upp till 1 av 1 000 patienter

Mycket sällsynta: kan inträffa hos upp till 1 av 10 000 patienter

Det finns inte tillräckligt med data för att rekommendera användning av Wilate hos tidigare obehandlade patienter.

Det finns begränsade erfarenheter av behandling av barn under sex år.

För information om säkerhet avseende smittämnen, se avsnitt 2 (Varningar och försiktighet).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. HUR WILATE SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara pulvret och vätskan i kylskåp (2°C-8°C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Wilate kan förvaras vid rumstemperatur (max. +25°C) i 2 månader. I sådant fall löper hållbarhetstiden ut 2 månader efter det att produkten första gången togs ut ur kylskåpet. Du ska själv anteckna det nya utgångsdatumet på ytterkartongen.

Pulvret ska inte lösas förrän omedelbart före injektion. Lösningen har visats vara stabil i 4 timmar vid rumstemperatur. För att förhindra att lösningen förorenas bör den dock användas omedelbart och endast vid ett tillfälle.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration:

- De aktiva substanserna är human von Willebrandfaktor och human koagulationsfaktor VIII.

- Övriga innehållsämnen är natriumklorid, glycin, sackaros, natriumcitrat och kalciumklorid. Spädningsvätska: vatten för injektionsvätskor med 0,1% polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Frystorkat pulver: vitt eller blekgult pulver eller smulig massa.

Rekonstituerad lösning: ska vara klar eller något mjölkig.

Wilate levereras som pulver och vätska till injektionsvätska lösning i två förpackningsstorlekar:

 • Wilate 500 IE VWF och 500 IE FVIII, pulver och vätska till injektionsvätska lösning, har ett nominellt innehåll av 500 IE human von Willebrandfaktor och 500 IE human koagulationsfaktor VIII per injektionsflaska. Produkten innehåller cirka 100 IE/ml human von Willebrandfaktor och 100 IE/ml human koagulationsfaktor VIII efter upplösning i 5 ml vatten för injektionsvätskor med 0,1 % polysorbat 80 (spädningsvätska).

 • Wilate 1000 IE VWF och 1000 IE FVIII, pulver och vätska till injektionsvätska lösning, har ett nominellt innehåll av 1000 IE human von Willebrandfaktor och 1000 IE human koagulationsfaktor VIII per injektionsflaska. Produkten innehåller cirka 100 IE/ml human von Willebrandfaktor och 100 IE/ml human koagulationsfaktor VIII efter upplösning i 10 ml vatten för injektionsvätskor med 0,1 % polysorbat 80 (spädningsvätska).


Förpackningens innehåll

1 injektionsflaska med frystorkat pulver

1 injektionsflaska med spädningsvätska

1 förpackning med utrustning för intravenös injektion (1 överföringsset, 1 infusionsset, 1 engångsspruta)

2 desinfektionstorkar

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Octapharma AB

112 75 Stockholm

Tel 08-566 430 00

Kundsupport: 020-31 10 20

Tillverkare:

Octapharma Pharmazeutika

Produktionsges.m.b.H

Oberlaaerstr. 235

A-1100 Wien

Österrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike: Wilate 500/ Wilate 1000

Finland, Norge, Sverige: Wilate

Danmark: Wilnativ

Frankrike: Eqwilate 500/ Eqwilate 1000


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-05-04

Anvisningar för hembehandling

 • Läs noga igenom alla anvisningar och följ dem noggrant!

 • Använd inte Wilate efter utgångsdatum på etiketten

 • Sterilitet måste upprätthållas under förfarandet som beskriv nedan

 • Före administrering ska rekonstituerat läkemedel inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning.

 • Lösningen ska vara klar eller svagt opaliserande. Använd inte lösning som är grumlig eller innehåller utfällningar

 • Använd den färdiga lösningen omedelbart för att förhindra mikrobiell kontamination

 • Använd endast bipackade injektionshjälpmedel. Användningen av andra injektions/infusionsset kan medföra ökade risker och att behandlingen misslyckas


Anvisningar för rekonstituering

1. Använd inte produkten direkt efter att den tagits ut ur kylskåpet. Låt spädningsvätskan och pulvret i de oöppnade injektionsflaskorna anta rumstemperatur.

2. Ta bort kapsylerna från båda flaskorna och tvätta gummipropparna med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

3. Överföringssetet avbildas i Fig 1. Placera injektionsflaskan med spädningsvätska på en plan yta och håll den stadigt. Ta överföringssetet och vänd den upp och ned. Sätt den blå delen av överföringssetet på flaskan med spädningsvätska och tryck bestämt tills det klickar (Fig 2+3). Vrid inte medan du ansluter.

Överföringssetet Hur överföringssetet ansluts till vätskan Överföringssetet är anslutet till vätskan

4. Placera injektionsflaskan med pulvret på en plan yta och håll den stadigt. Ta injektionsflaskan med spädningsvätska med det anslutna överföringssetet och vänd den upp och ned. Sätt den vita delen på pulverflaskans propp och tryck bestämt tills det klickar (Fig 4). Vätskan rinner automatiskt över till pulverflaskan.

Hur överföringssetet och vätskan ansluts till pulvret

5. Rotera pulverflaskan långsamt med båda flaskorna anslutna tills pulvret löst sig. Pulvret löser sig på mindre än 10 minuter vid rumstemperatur. Lätt skumbildning kan förekomma under upplösningen. Skruva isär överföringssetet i två delar (Fig 5). Då försvinner skummet.

Hur överföringssetet skruvas isär

Kassera vätskeflaskan med den blå delen av överföringssetet fastsatt.

Anvisningar för injektion:

Som en försiktighetsåtgärd ska din puls tas före och under injektionen. Om pulsen stiger markant ska injektionshastigheten reduceras eller administrationen tillfälligt avbrytas.

1. Anslut sprutan till den vita delen av överföringssetet. Vänd flaskan upp och ned och drag upp lösningen i sprutan (Fig 6).

Lösningen ska vara klar eller svagt opaliserande. När lösningen har överförts, håll stadigt i sprutans kolv (med kolven nedåt) och avlägsna sprutan från överföringssetet (Fig 7). Kassera den tomma flaskan tillsammans med det vita delen av överföringssetet.

Lösningen dras upp i sprutan

Sprutan avlägsnas från överföringssetet

2. Rengör det valda injektionsstället med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

3. Anslut det bipackade infusionssetet till sprutan.

4. Stick in injektionsnålen i den valda venen. Om du har använt stasband för att lättare se venen, bör detta öppnas innan du påbörjar injektionen. Blod får inte komma in i sprutan på grund av risken för koagelbildning.

5. Injicera lösningen långsamt i venen, ej mer än 2-3 ml per minut.

Om du använder mer än en flaska Wilatepulver vid samma behandlingstillfälle kan samma injektionsset och spruta användas. Överföringssetet är endast för engångsbruk.

Oanvänd produkt eller avfallsmaterial ska förstöras i enlighet med lokala föreskrifter.

Wilate får inte blandas med andra läkemedel eller injiceras tillsammans (i samma infusionsset) med andra läkemedel.

Använd endast de injektionshjälpmedel som medföljer. Användning av andra injektions-/infusionshjälpmedel kan ge upphov till ytterligare risker och försämrat behandlingsresultat, (adsorption av VWF/faktor VIII till de inre ytorna på vissa infusionsaggregat).