Vibranord

Oral suspension 10 mg/ml 60 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

141:72

Köp via recept

EAN: 05714611197602

Källa: Fass.se

VIBRANORD

Oralsuspension, 10 mg/ml

Observera att läkare kan ordinera Vibranord för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i denna information. Följ alltid läkares ordination och anvisningarna på apoteksetiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Vibranord?

En ml oralsuspension innehåller:

Verksamt ämne: doxycyklinhyklat motsvarande 10 mg vattenfritt doxycyklin.

Övriga innehållsämnen: sorbitol flytande (kristalliserande), glycerol, magnesiumaluminiumsilikat, kalciumkloridhexahydrat, natriumhydroxid,

natriummetabisulfit, sackarinnatrium, povidon, simetikonemulsion, konserveringsmedel propylparahydroxibensoat (E216), butylparahydroxibensoat,

smakämnen hallon, appeline (hallonsmak).

Hur verkar Vibranord?

Vibranord är ett antibiotikum som hindrar bakteriernas tillväxt.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Pharmanovia A/S

Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108

DK-2300 Copenhagen S

Danmark

Tillverkare

Beltapharm,

Via Stelvio 66

20095 Cusano Mil.

Italien

COPHARMA

Kanalholmen 14-18

DK-2650 Hvidovre

Danmark

Vad används Vibranord för?

Vibranord används för att behandla lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit).

Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen.

Borreliainfektioner efter fästingbett.

Vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot pencilliner eller då behandling med pencilliner ej gett önskad effekt.

När ska Vibranord inte användas?

Använd inte Vibranord om du är överkänslig mot doxycyklin eller mot tetracykliner eller mot något av de övriga innehållsämnena.

Att tänka på innan och när Vibranord används.

Tala med läkare innan du använder Vibranord om du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna).

Barn under 8 år bör endast behandlas med Vibranord vid mycket svåra sjukdomstillstånd därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.

Undvik solning, även i solarier under behandlingstiden samt minst 5 dygn efter avslutad behandling på grund av risken för allergiska hudreaktioner.

Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

Vibranord oral suspension innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Vibranord oral suspension innehåller natriummetabisulfit som i sällsynta fall kan ge upphov till allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.

Graviditet

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Vibranord under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

Amning

Vibranord går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Vibranord under amning.

Körförmåga eller användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att körförmåga eller användning av maskiner påverkas av Vibranord.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom behandlingseffekten kan påverkas om Vibranord tas samtidigt med andra läkemedel

Effekten av Vibranord minskar om du tar Vibranord samtidigt med läkemedel som innehåller kalk (kalcium). Dessa mediciner bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

Behandlingen med Vibranord kan också påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel: vissa läkemedel vid behandling av sur mage och halsbränna (antacida), järnmedicin, läkemedel mot virusinfektioner som innehåller didanosin, läkemedel mot högt blodtryck som innehåller kinapril, läkemedel mot epilepsi som innehåller fenobarbital eller fenytoin eller karbamazepin, läkemedel mot tuberkulos som

innehåller rifampicin,

Effekten av p-piller kan minska av behandling med Vibranord.

Om du samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare innan du använder Vibranord, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.

Effekten av Vibranord kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

Dosering

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 20 ml oral suspension första dagen och därefter 10 ml oral suspension dagligen. Vid svårare infektioner kan dosen höjas till 20 ml oral suspension dagligen under hela behandlingen.

Barn 8-12 år: oral suspension, dosen är anpassad efter ditt barns kroppsvikt (se även Att tänka på innan och när Vibranord används).

Redan efter ett par dagars behandling med Vibranord kan du märka förbättring, men det är mycket viktigt att du fortsätter behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.

Ta medicinen tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla i magen.

Suspensionen ska omskakas väl!

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Biverkningar

Alla mediciner kan ge oönskade effekter så kallade biverkningar.

Vanliga(förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

illamående, kräkningar och diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta Vibranord tillsammans med maten.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hud- och nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Att tänka på innan och när Vibranord används”).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Hudrodnad, hud- och slemhinnepåverkan av olika svårighetsgrad, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), tjocktarmsinflammation, ökat tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), naglar som lossnar, överkänslighetsreaktioner.

Svampöverväxt i slidan eller munhålan (t ex "torsk") kan ibland uppstå beroende på störningar i den normala bakteriefloran.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.

Kontakta din läkare snarast möjligt om något av följande symtom uppstår:

  • Jarisch-Herxheimer-reaktion som ger feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärta och hudutslag. Dessa symptom är oftast självbegränsande. Detta inträffar kort tid efter påbörjad doxycyklinbehandling av infektioner orsakade av spiroketer såsom borreliainfektion.

Förvaring och hållbarhet

Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Senaste revision.

2019–02–26