Ventoline Diskus

Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos Salbutamol 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

170:46

Köp via recept

EAN: 05054626201629

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ventoline Diskus

0,2 mg/dos inhalationspulver, avdeladdos
salbutamol
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus
3. Hur du använder Ventoline Diskus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för

Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

Ventoline Diskus används för symtomlindring vid:

 • astma

 • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus

Ta inte Ventoline Diskus:

 • om du är allergisk mot salbutamol eller det övriga innehållsämnet i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ventoline Diskus.

Före behandling med Ventoline Diskus påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

 • hjärt-kärlsjukdom

 • kärlkramp

 • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

 • tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

 • diabetes.

Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline Diskus försämras, t.ex. om en tidigare effektiv dos inte ger symtomlindring i minst 3 timmar ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.

Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Andra läkemedel och Ventoline Diskus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Diskus och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventoline Diskus.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventoline Diskus under graviditeten.

Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ventoline Diskus innehåller laktos

Ventoline Diskus innehåller laktos i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


3. Hur du använder Ventoline Diskus

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre

Vanlig dos är 1 inhalation vid behov. Se Bruksanvisning för mer information.

Barn (4-11 år)

Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation vid behov. Den totala

användningen får inte överskrida 4 inhalationer dagligen.

Vanlig dos vid kronisk behandling av astma är 1 inhalation fyra gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Diskus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid överdosering kan du få hjärtklappning, darrningar och huvudvärk.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar indelas i följande kategorier:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100)

mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100)

sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000)

mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000)

Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.

Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.

Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.

Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (tecken på kärlkramp).*

* Om bröstsmärta (tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.

Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvaras vid högst 30 °C.

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Ventoline Diskus är salbutamol. Varje dos innehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat) och laktosmonohydrat 12,5 mg.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ventoline Diskus är en formgjuten blå plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa.

Ventoline Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 3×60 doser.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-11


Bruksanvisning

Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda Ventoline Diskus. Då och då bör de också kontrollera hur du använder den. Det är viktigt att Ventoline Diskus används rätt och som den ordinerats för att du ska få avsedd effekt på din astma eller KOL.

 • Diskus-inhalatorn innehåller blister med Ventoline-pulver.

 • En dosräknare på ovansidan av Diskus visar hur många doser som finns kvar. En full inhalator innehåller 60 doser.

  Dosräknaren räknar ner till 0. Numren 5 till 0 är markerade med rött för att varna att endast några få doser är kvar. När dosräknaren visar 0 är inhalatorn tom.

Så här använder du inhalatorn

Bilden visar hur man öppnar Diskus
1. För att öppna Diskus, håll den som på bilden. För tumgreppet i pilens riktning så långt det går - ett klick hörs. Ett litet hål i munstycket har nu öppnats.

Bilden visar hur man håller Diskus och för fram spaken


2. Håll Diskus med munstycket mot dig. Du kan hålla den antingen i höger eller vänster hand. För frammatningsspaken från dig, så långt det går – ett klick hörs. Pulverdosen är nu klar att inhaleras från munstycket.


Varje gång spaken dras fram öppnas en pulverdos som är klar att inhaleras. Lek inte med frammatningsspaken eftersom detta öppnar pulverdoserna och medicin slösas bort.


3. Håll Diskus bort från munnen.

Andas ut lugnt och så djupt som känns bekvämt.

Andas aldrig ut genom Diskus.

Bilden visar hur man andas in genom Diskus
4. För därefter Diskus till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in stadigt och djupt genom Diskus; inte genom näsan.

Ta bort Diskus från munnen.

Håll andan i ca 10 sekunder eller så länge som det känns bekvämt.

Andas ut sakta.

Bilden visar hur man stänger inhalatorn


5. Stäng inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går. Ett klick hörs när Diskus stängs. Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.


Diskus är nu klar att användas på nytt.


Som med alla inhalatorer bör vårdgivare säkerställa att barn som föreskrivits Ventoline Diskus använder korrekt inhalationsteknik, såsom beskrivits ovan.

Rengöring

Torka av Diskus-munstycket med en torr pappersservett.

KOM IHÅG

Förvara inhalatorn vid högst 30°C.

Förvara inhalatorn stängd.

Andas aldrig ut genom inhalatorn.

Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera.

Rengör med en torr pappersservett.

Överskrid ej ordinerad dosering.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.