Venlafaxin Sandoz

Tablett 75 mg Venlafaxin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

944:87

Köp via recept

EAN: 07046261417730

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Venlafaxin Sandoz

37,5 mg, 50 mg och 75 mg tablett
venlafaxin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Venlafaxin Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin Sandoz
3. Hur du tar Venlafaxin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Venlafaxin Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Venlafaxin Sandoz är och vad det används för

Venlafaxin Sandoz innehåller den aktiva substansen venlafaxin.

Venlafaxin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Venlafaxin Sandoz är en behandling för vuxna med depression. Det är viktigt att behandla depression på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.

Venlafaxin som finns i Venlafaxin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin Sandoz

Ta inte Venlafaxin Sandoz

 • om du är allergisk mot venlafaxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du också tar eller inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibelmonoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med Venlafaxin Sandoz kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar.

  Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin Sandoz innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnittet med rubriken ”Andra läkemedel och Venlafaxin Sandoz” och informationen i detta avsnitt om ”serotonergt syndrom”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Venlafaxin Sandoz.

 • Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxin Sandoz kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnittet ”Andra läkemedel och Venlafaxin Sandoz”)

 • Om du har ögonproblem såsom vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

 • Om du tidigare haft högt blodtryck.

 • Om du tidigare haft hjärtproblem.

 • Om du har blivit informerad om att du har en onormal hjärtrytm.

 • Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

 • Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

 • Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning t.ex. warfarin (som används för att förhindra blodproppar), eller om du är gravid (se ”Graviditet”).

 • Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

 • Om du tidigare haft aggressivt beteende.

Venlafaxin Sandoz kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla under de första behandlingsveckorna. Berätta för din läkare om detta händer dig.

Läkemedel såsom Venlafaxin Sandoz (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv:

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. Dessa tankar kan också förekomma när dosen minskas eller när behandlingen med Venlafaxin Sandoz avslutas.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10 % av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies (hål i tänderna). Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.

Diabetes

Dina blodglukosnivåer kan påverkas av Venlafaxin Sandoz. Därför kan doserna av dina diabetesläkemedel behöva justeras.

Användning hos barn och ungdomar under 18 år

Venlafaxin Sandoz ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som

 • självmordsförsök

 • självmordstankar och

 • fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ.

Trots detta kan detta läkemedel skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.

De långsiktiga effekterna av detta läkemedel på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Venlafaxin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Sandoz tillsammans med andra läkemedel.

Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.

 • Monoaminoxidashämmare som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom får inte användas tillsammans med Venlafaxin Sandoz. Tala om för din läkare om du har tagit något sådant läkemedel under de senaste 14 dagarna. (MAO-hämmare: se avsnittet ”Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

 • Serotonergt syndrom: 

  Ett potentiellt livshotande tillstånd eller reaktioner som vid malignt neuroleptikasyndrom (NMS) (se avsnittet ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel.

Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

 • triptaner (används för migrän)

 • andra läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

 • läkemedel som innehåller amfetaminer (används för at behandla ADHD, narkolepsi och fetma)

 • läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

 • läkemedel som innehåller moklobemid, en MAO-hämmare (används för att behandla depression)

 • läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

 • läkemedel som innehåller tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin och pentazocin (används för att behandla svår smärta)

 • läkemedel som innehåller dextrometorfan (används för att behandla hosta)

 • läkemedel som innehåller metadon (används för att behandla opioidmissbruk eller svår smärta)

 • läkemedel som innehåller metylenblått (används för att behandla höga halter av methemoglobin i blodet)

 • produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

 • produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)

 • antipsykotika (används för att behandla sjukdomar med symtom som att höra, se eller känna saker som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet, förvirring och tillbakadragenhet).

Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning.

I sin svåraste form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb hjärtrytm, svettning, svår muskelstelhet, förvirring och förhöjning av muskelenzymer (fastställt med blodprov).

Informera omedelbart läkare, eller uppsök närmaste akutmottagning, om du tror att du har drabbats av serotonergt syndrom.

Du måste berätta för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka din hjärtrytm.

Exempel på dessa läkemedel är:

 • antiarytmika t.ex. kinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (används för behandling av onormal hjärtrytm)

 • antipsykotiska läkemedel t.ex. tioridazin (se också Serotonergt syndrom ovan)

 • antibiotika t.ex. erytromycin eller moxifloxacin (används för behandling av infektioner som orsakas av bakterier)

 • antihistaminer (används för behandling av allergi).

Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Sandoz och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

 • ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

 • haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

 • metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem).

Venlafaxin Sandoz med mat, dryck och alkohol

Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”Hur du tar Venlafaxin Sandoz”).

Undvik alkohol medan du tar Venlafaxin Sandoz.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Venlafaxin Sandoz förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.

Tala om för din barnmorska och/eller läkare att du använder Venlafaxin Sandoz.

När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödda (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska och/eller läkare omedelbart.

Andra symtom som ditt barn kan ha när det föds om du tar detta läkemedel under graviditeten är att barnet har andningssvårigheter och inte äter ordentligt. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.

Om du tar Venlafaxin Sandoz i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Venlafaxin Sandoz så att de kan ge dig råd om detta.

Venlafaxin Sandoz passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Venlafaxin Sandoz innehåller laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Venlafaxin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig rekommenderad startdos är 75 mg per dag uppdelat på två eller tre doser per dag.

Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression.

Ta Venlafaxin Sandoz vid ungefär samma tid varje dag, på morgonen och på kvällen.

Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid.

Venlafaxin Sandoz 50 mg och 75 mg:

Tabletten kan delas i lika stora doser.

Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av detta läkemedel kan behöva ändras.

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först rådgöra med läkaren (se avsnittet ”Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”).

Om du har tagit för stor mängd av Venlafaxin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkning.

Om du har glömt att ta Venlafaxin Sandoz

Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta inte mer än den mängd Venlafaxin Sandoz som du har blivit ordinerad per dag.

Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz

Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin Sandoz kan han/hon be dig minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med detta läkemedel, särskilt om man slutar plötsligt eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som självmordstankar, aggressivitet, trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom, problem med synen och förhöjt blodtryck (vilket kan orsaka huvudvärk, yrsel, ringningar i öronen, svettningar osv).

Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin Sandoz. Detta kan ta några veckor eller månader. Hos en del patienter kan det behöva ske gradvis under flera månader eller längre. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Sandoz. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Svullnad i ansikte, mun, tunga, hals, händer eller fötter och/eller ett upphöjt kliande utslag (nässelutslag), svårigheter att svälja eller andas.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

 • Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)

 • Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabba hjärtslag, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående och kräkning. I sin svåraste form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabba hjärtslag, svettning, svår muskelstelhet, förvirring, förhöjning av muskelenzymer (fastställt med blodprov).

 • Tecken på infektion, såsom feber, frossa, skakningar, huvudvärk, svettningar, influensaliknande symtom. Detta kan bero på en blodsjukdom som leder till en ökad infektionsrisk.

 • Allvarliga utslag, som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar.

 • Oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Detta kan vara ett tecken på rabdomyolys.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Tecken och symtom på ett tillstånd som kallas “ stresskardiomyopati” som kan inkludera bröstsmärta, andnöd, yrsel, svimning, oregelbundna hjärtslag.

Andra biverkningar som du bör informera din läkare om är bland annat (frekvenserna av dessa biverkningar är inkluderade i listan ”Andra biverkningar som kan förekomma” nedan):

 • Hosta, väsande andning och andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber

 • Svart (tjärliknande) avföring eller blod i avföringen

 • Klåda, gulfärgning av hud eller ögon, eller mörk urin, som kan vara symtom på leverinflammation (hepatit)

 • Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

 • Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

 • Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning (muskelspasm eller stelhet), krampanfall

 • Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och känsla av upprymdhet

 • Utsättningssymtom (se avsnitt 3 ”Hur du tar Venlafaxin Sandoz”, ”Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”)

 • Långvarig blödning – om du skär dig eller skadar dig kan det ta något längre än vanligt innan blödningen upphör.

Andra biverkningar som kan förekomma

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Yrsel, huvudvärk, dåsighet

 • Sömnlöshet

 • Illamående, muntorrhet, förstoppning

 • Svettning (inklusive nattliga svettningar)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskad aptit

 • Förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv, oförmåga att få orgasm, sänkt libido, upprördhet, nervositet, onormala drömmar

 • Darrningar, en känsla av rastlöshet eller en oförmåga att sitta eller stå still, stickningar och domningar, förändrad smakupplevelse, ökad muskelspänning

 • Synrubbningar, inklusive dimsyn, vidgade pupiller, oförmåga för ögat att automatiskt ändra fokus från avlägsna till närliggande föremål

 • Ringningar i öronen (tinnitus)

 • Snabb hjärtrytm, hjärtklappning

 • Förhöjt blodtryck, rodnad

 • Andnöd, gäspning

 • Kräkningar, diarré

 • Lindriga utslag, klåda

 • Behov att kissa oftare än vanligt, oförmåga att kissa, svårt att kissa

 • Oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller mer oregelbunden blödning, onormal ejakulation/orgasm (män), erektil dysfunktion (impotens)

 • Svaghet (asteni), trötthet, frossbrytningar

 • Viktökning, viktminskning

 • Förhöjt kolesterolvärde

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Överaktivitet, tankeflykt och minskat sömnbehov (mani)

 • Hallucinationer, känsla av att vara avskild från verkligheten, onormal orgasm, brist på känslor, överdriven upphetsning, tandgnissling

 • Svimning, ofrivilliga muskelrörelser, försämrad koordination och balans

 • Yrsel (särskilt om man ställer sig upp för snabbt), minskat blodtryck

 • Blodiga kräkningar, svart, tjärliknande avföring eller blod i avföringen, vilket kan vara tecken på inre blödning

 • Känslighet mot solljus, blåmärken, onormalt håravfall

 • Oförmåga att kontrollera urinen

 • Stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser

 • Viss förändring av leverenzymnivå i blodet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Krampanfall

 • Hosta, väsande andning, andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber

 • Förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium)

 • Överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH)

 • Minskade natriumnivåer i blodet

 • Svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn

 • Onormal, snabb eller ojämn hjärtrytm, vilket kan leda till svimning

 • Svår smärta i mage eller rygg (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln)

 • Klåda, gul hud eller gula ögon, mörk urin eller influensaliknande symtom, som är tecken på leverinflammation (hepatit)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Förlängd blödning, vilket kan vara tecken på minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar

 • Onormal produktion av bröstmjölk

 • Oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen eller blodiga kräkningar, eller uppkomst av oväntade blåmärken eller brustna blodkärl

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Självmordstankar och självmordsbeteenden, fall av självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats under venlafaxinbehandling eller kort tid efter att behandlingen avslutats (se avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

 • Aggression

 • Yrsel

 • Kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet” i avsnitt 2 för mer information

Venlafaxin Sandoz orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin Sandoz påverka funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin Sandoz länge.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Venlafaxin Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är venlafaxin. Varje tablett innehåller 37,5 mg, 50 mg eller 75 mg venlafaxin (som hydroklorid).

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, brun järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

37,5 mg tabletter: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett märkt med 3, storlek ca 10,3 x 4,5 mm.

50 mg tabletter: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett, skårad och märkt med 5 på respektive halva, storlek ca 11,5 x 5,0 mm.

75 mg tabletter: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett, skårad och märkt med 7 på respektive halva, storlek ca 13,8 x 5,6 mm.

Tabletterna är förpackade i Al/PVC blister eller förpackade i en HDPE burk med förseglat lock och förvarade i en kartong eller förpackade i en HDPE burk med förseglat lock.

Förpackningsstorlekar:

Burk: 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250 tabletter

Blister: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 45, 50, 56, 60, 90, 98, 98x1, 100, 100x1, 250 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-08