Valaciclovir Orion

Filmdragerad tablett 500 mg Valaciklovir 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

287:54

Köp via recept

EAN: 06432100039200

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Valaciclovir Orion

500 mg filmdragerade tabletter
valaciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD VALACICLOVIR ORION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR VALACICLOVIR ORION
3. HUR DU TAR VALACICLOVIR ORION
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VALACICLOVIR ORION SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD VALACICLOVIR ORION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Valaciclovir Orion är ett läkemedel mot virusinfektioner. Det verkar genom att döda eller hämma virusets förmåga att föröka sig, mot virusinfektioner orsakade av herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).

Valaciclovir Orion används för att:

 • behandla bältros hos vuxna

 • behandla genital (köns-) herpes (herpes simplex-virus (HSV) infektion) hos vuxna och ungdomar över 12 år.

Det används även förebyggande mot att dessa infektioner återkommer.

 • behandla munsår (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

 • förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter organtransplantation (hos vuxna och ungdomar över 12 år)

 • behandla ögoninfektioner.

Valaciklovir som finns i Valaciclovir Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR VALACICLOVIR ORION

Ta inte Valaciclovir Orion

 • om du är allergisk mot valaciklovir, aciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du någonsin har utvecklat utbredda utslag med feber, förstorade lymfknutor, ökade leverenzymnivåer och/eller eosinofili (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom) efter att du tagit valaciklovir.

Ta inte Valaciclovir Orion om något av detta gäller dig. Om du är osäker rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Orion.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen före behandling med Valaciclovir Orion om du:

 • har nedsatt njurfunktion

 • har nedsatt leverfunktion

 • är äldre än 65 år

 • har nedsatt immunförsvar.

Är du osäker på om detta gäller dig tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Orion.

Förhindra överföring av könsherpes till andra

Om du tar Valaciclovir Orion för att behandla könsherpes eller om du tidigare har haft könsherpes ska du ha säkert sex, inklusive använda kondom. Detta är viktigt för att förhindra överföring av virus till din partner. Du ska undvika sex om du har sår eller blåsor på könsorganen.

Var särskilt försiktig med valaciklovir

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med användning av valaciklovir. DRESS uppträder till en början med förkylningsliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda utslag och hög feber, ökade leverenzymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.

Om du utvecklar utslag med feber och förstorade lymfknutor, sluta ta valaciklovir och kontakta läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart.

Användning av andra läkemedel tillsammans med Valaciclovir Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något läkemedel som påverkar njurarna. Hit hör t ex aminoglykosid, platinainnehållande läkemedel, jodinnehållande kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.

Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal vilka andra läkemedel du använder när du behandlas med Valaciclovir Orion mot bältros eller efter organtransplantation.

Graviditet och amning

Valaciclovir Orion ska normalt inte användas under graviditet. Om du är gravid eller amnar, tror att du kan vara gravid, eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att väga fördelar med behandlingen mot eventulla risker för fostret om du tar Valaciclovir Orion under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Valaciclovir Orion kan orsaka biverkningar som påverkar förmågan att köra bil. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR VALACICLOVIR ORION

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen du ska ta beror på vad din läkare har förskrivit Valaciclovir Orion för. Läkaren diskuterar det med dig.

Behandling av bältros (herpes zoster):

 • Vanlig dos är 1000 mg (2 tabletter à 500 mg) tre gånger dagligen.

 • Ta Valaciclovir Orion i 7 dagar.

Behandling av munsår:

 • Vanlig dos är 2000 mg (4 tabletter à 500 mg) två gånger dagligen.

 • Andra dosen ska tas 12 timmar (inte tidigare än 6 timmar) efter första dosen.

 • Ta Valaciclovir Orion i endast en dag (två doser).

Behandling av herpes simplex-virus (HSV) infektion av hud och könsherpes:

 • Vanlig dos är 500 mg (1 tablett à 500 mg) två gånger dagligen.

 • Vid första infektionstillfället ska du ta Valaciclovir Orion i 5 dagar eller upp till 10 dagar om din läkare instruerar dig till det. Vid återkommande infektion är behandlingstiden normalt 3–5 dagar.

Förebyggande behandling av återkommande herpes simplex-virus (HSV) infektion:

 • Vanlig dos är en 500 mg tablett en gång dagligen.

 • Vissa personer med ofta återkommande infektion kan få bättre behandlingsresultat av att ta en halv 500 mg tablett (250 mg) två gånger dagligen.

 • Ta Valaciclovir Orion tills din läkare säger att du ska sluta.

Förebyggande behandling av cytomegalovirus (CMV) infektion och sjukdom: 

 • Vanlig dos är 2000 mg (4 tabletter à 500 mg) 4 gånger dagligen.

 • Varje dos bör tas med ca 6 timmars mellanrum.

 • Behandlingen ska påbörjas så tidigt som möjligt efter organtransplantationen.

 • Ta Valaciclovir Orion under ca 90 dagar efter organtransplantationen, eller tills din läkare säger att du kan sluta.

Läkaren kan behöva anpassa dosen av Valaciclovir Orion om du:

 • är äldre än 65 år

 • har nedsatt immunförsvar

 • har nedsatt njurfunktion.

Rådgör med din läkare innan du tar Valaciclovir Orion om något av detta berör dig.

Användning av detta läkemedel

 • Tabletterna ska sväljas hela med riklig mängd vatten.

 • Ta Valaciclovir Orion vid samma tidpunkt varje dag

 • Ta Valaciclovir Orion enligt de instruktioner din läkare eller apotekspersonal har givit dig.

Patienter över 65 år med nedsatt njurfunktion

Det är mycket viktigt att vid behandling med Valaciclovir Orion dricka vatten regelbundet under dagen. Det lindrar biverkningar som kan påverka njurarna och nervsystemet. Din läkare undersöker dig regelbundet för tecken på sådana. Biverkningar från nervsystemet kan innebära förvirring eller upprördhet, eller känsla av ovanlig sömninghet eller dåsighet.

Valaciklovir Orion är normalt inte skadligt om du inte tar för mycket under flera dagar. Tar du för stor mängd kan du uppleva illamående, kräkningar, förvirring, upprördhet eller ovanlig trötthet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Valaciclovir Orion

 • Om du har glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg den. Är det snart dags för nästa dos, hoppa då över den glömda dosen.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tillstånd du bör vara särskilt uppmärksam på

svår allergisk reaktion (anafylaktisk chock) har rapporterats i sällsynta fall hos personer som tar Valaciclovir Orion. Tecken på detta kan vara plötslig uppkomst av följande symtom:

 • rodnad, kliande hudutslag

 • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, svårigheter att andas (angioödem)

 • blodtrycksfall som kan leda till kollaps.

Om du får en allergisk reaktion sluta ta Valaciclovir Orion och kontakta läkare omedelbart.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • illamående

 • yrsel

 • kräkningar

 • diarré

 • hudreaktioner av solljus

 • hudutslag.

 • klåda (pruritus)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • förvirring

 • se och höra overkliga saker (hallucinationer)

 • kraftig dåsighet

 • skakningar

 • upprördhet.

Dessa biverkningar från nervsystemet uppkommer vanligtvis hos personer med nedsatt njurfunktion, hos äldre eller hos organtransplanterade personer som får doser om 8 g eller mer Valaciclovir Orion per dag. Vanligtvis blir det bättre om du slutar ta Valaciclovir Orion eller om dosen sänks.

Övriga mindre vanliga biverkningar

 • andnöd (dyspné)

 • obehagskänsla i buken

 • hudutslag, ibland kliande, utslag som liknar nässelutslag (urtikaria)

 • värk i nedre delen av ryggen (värk från njuren)

 • blod i urinen (ofta i samband med andra biverkningar från njurarna).

Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprover

 • onormalt minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • minskat antal blodplättar som leder till minskad förmåga hos blodet att levra sig (trombocytopeni)

 • ökning av leverfunktionsvärden.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • ostadighet vid gång och koordinationssvårigheter (ataxi)

 • långsamt, sluddrigt tal (dysartri)

 • kramper, krampanfall

 • hjärnpåverkan (encefalopati)

 • medvetslöshet (koma)

 • förvirring eller oroande tankar.

Dessa biverkningar från nervsystemet uppkommer vanligtvis hos personer med nedsatt njurfunktion, hos äldre eller hos organtransplanterade personer som får doser om 8 g eller mer Valaciclovir Orion per dag. Vanligtvis blir det bättre om du slutar ta Valaciclovir Orion eller om dosen sänks.

Övriga sällsynta biverkningar

 • nedsatt njurfunktion där liten mängd eller ingen urin utsöndras.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, även kallat DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom som kännetecknas av utbredda utslag, feber, ökade leverenzymnivåer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade lymfknutor och eventuellt engagemang av andra kroppsorgan. Se även avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR VALACICLOVIR ORION SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel före det utgångsdatum som anges på kartongen och burken eller blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valaciklovir. Varje tablett innehåller 500 mg valaciklovir som

valaciklovirhydrokloridhydrat.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon (typ A), povidon K90, magnesiumstearat, opadry blue 13B50578 (hypromellos, indigokarmin aluminiumlack (E132), titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.

Blå, filmdragerad, kapselformad tablett med en brytskåra på båda sidor, märkta ”F” på ena sidan och ”9” och ”3” på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Valaciclovir Orion filmdragerade tabletter finns tillgängliga i blisterförpackningar av PVC/PVdC aluminiumfolie i eller i HDPE burkar.

Blisterförpackning:

5, 8, 10, 21, 24, 30, 42, 50, 90 och 112 tabletter

Burk:

30 och 500 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-06-11