Tropikamid Bausch & Lomb

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,5 % (5 mg/ml) 20 x 0,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

214:92

Köp via recept

EAN: 07350073150809

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tropikamid Bausch and Lomb

0,5 % (5 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
tropikamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tropikamid Bausch and Lomb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tropikamid Bausch and Lomb
3. Hur du använder Tropikamid Bausch and Lomb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tropikamid Bausch and Lomb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tropikamid Bausch and Lomb är och vad det används för

Tropikamid Bausch & Lomb används för att vidga pupillen vid undersökning av ögonbotten.

Tropikamid är kortverkande och maximal effekt fås inom 20–25 minuter och kvarstår i 15–20 minuter, den maximala effekten avklingar snabbt. Pupillens återgång till normal storlek sker under 3–4 timmar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tropikamid Bausch and Lomb

Använd inte Tropikamid Bausch and Lomb

  • om du är allergisk mot tropikamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du har ökad risk för högt tryck i ögat på grund av att ögats främre kammare är för grund eller att kammarvinkeln där ögats vätska rinner ut från ögat är för trång

Andra läkemedel och Tropikamid Bausch and Lomb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Säkerheten vid användning under graviditet och amning är inte klarlagd, då modern dokumentation saknas. Tropikamid Bausch & Lomb bör därför endast användas under graviditet om behandlingen är absolut nödvändig och då bör lägsta möjliga dos användas.

Det är okänt hur mycket tropikamid som går över i bröstmjölk. Spädbarn kan vara mycket känsliga för tropikamid som finns i Tropikamid Bausch & Lomb. Produkten skall därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Tropikamid kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Tropikamid kan påverka synskärpan och ge övergående dimsyn. Du bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Tropikamid Bausch and Lomb

Tropikamid Bausch & Lomb ges av sjukvårdspersonal.

Rekommenderad dos är 2 droppar med 5 minuters mellanrum. Vid behov ges ytterligare 1 eller 2 droppar efter 30 minuter.

Om du använt för stor mängd av Tropikamid Bausch and Lomb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ansiktsrodnad, feber, hög hjärtfrekvens, förvirring, hallucinationer, upphetsning, förstoppning, sveda efter indroppningen, dimsyn, försämrat närseende, ljuskänslighet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

Allergi vid längre tids användning, svårigheter att kissa

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Akut förhöjt tryck i ögat

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tropikamid Bausch and Lomb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tropikamid 5 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid/förtunnad saltsyra och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Endosbehållare av mjukplast, 20 x 0,5 ml, separat förpackade i ytterhölje.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24 - D24PPT3 – Irland

Tillverkare

Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas – Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-03.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.