TrioBe

Tablett Cyanokobolamin + folsyra + pyridoxin 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

366:45

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05099151917331

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

TrioBe tabletter

cyanokobalamin (vitamin B12), Folsyra, pyrodoxinhydroklorid (vitamin B6)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad TrioBe är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder TrioBe
3. Hur du använder TrioBe
4. Eventuella biverkningar
5. Hur TrioBe ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad TrioBe är och vad det används för

TrioBe innehåller tre B-vitaminer (folsyra, vitamin B12 och vitamin B6 ). B-vitaminer är viktiga för att upprätthålla cellernas naturliga funktioner.

TrioBe ska användas vid förebyggandet av symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller dåligt upptag av näring, framförallt hos äldre.

2. Vad du behöver veta innan du använder TrioBe

Använd inte TrioBe

  • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • i förebyggande syfte om du har fött ett barn med ryggmärgsbråck, eftersom högre doser av folsyra än i TrioBe behövs.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder TrioBe.

TrioBe är inte avsett för behandling av symtomgivande brist på de ingående vitaminerna. Effektiv behandling av olika typer av anemier (blodbrist) kan kräva behandling med injektioner av vitamin B12.

TrioBe skall inte användas av patienter som opererat bort en större del av tunntarmen.

Andra läkemedel och TrioBe

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel t ex vissa läkemedel mot epilepsi som fenobarbital och fenytoin såväl som läkemedel som minskar effekten av folsyra, t ex metotrexat, trimetoprim och pyrimetamin. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Graviditet och amning

TrioBe kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

TrioBe förväntas inte påverka din reaktionsförmåga, till exempel när du kör bil eller använder maskiner.

TrioBe innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder TrioBe

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos är en tablett dagligen. Tabletten kan tuggas eller sväljas hel.

Om du tagit för stor mängd av TrioBe

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta TrioBe

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid rekommenderad dosering är risken för biverkningar låg.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Acneliknande utslag. Allergiska hudreaktioner såsom nässelfeber, klåda, hudrodnad.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur TrioBe ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll barn.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt). Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via förpackningsinsamlingen. Burken och locket sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är vitamin B12 0,5 mg, folsyra 0,8 mg, vitamin B6 3 mg.

- Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat dihydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglukolat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

TrioBe är en rund, svagt gul, prickig tablett med en diameter på 10 mm.

Förpackningsstorlekar: 30, 60, 100 och 250 tabletter i plastburkar med skruvlock.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon 08 – 630 19 00.

E-post: info@meda.se.

Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro, Sverige

Eller

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-16