Trimetoprim Meda

Oral suspension 10 mg/ml 100 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

189:51

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260585034

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Trimetoprim Meda

10 mg/ml oralsuspension
trimetoprim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Trimetoprim Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Trimetoprim Meda
3. Hur du använder Trimetoprim Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Trimetoprim Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Trimetoprim Meda är och vad det används för

Trimetoprim Meda minskar bakteriernas förmåga att bilda ett enzym som är nödvändigt för deras produktion av folsyra. Bakterierna kan då inte föröka sig och kvarvarande bakterier dör.

Trimetroprim Meda används mot mindre allvarliga urinvägsinfektioner. Trimetoprim Meda används även i förebyggande syfte vid återkommande urinvägsinfektioner.

Oral suspension är i första hand avsedd för behandling av barn.

2. Vad du behöver veta innan du använder Trimetoprim Meda

Använd inte Trimetoprim Meda

- om du eller ditt barn är allergiskt mot trimetoprim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du/ditt barn har svåra leverskador eller blodsjukdom med störd cellfunktion i blodet (bloddyskrasi).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du/ditt barn tar Trimetoprim Meda:

 • Om du/ditt barn har allvarlig njurskada.


Samtidigt intag av Trimetoprim Meda med vissa andra läkemedel, kaliumtillskott och kaliumrik mat kan leda till allvarlig hyperkalemi (förhöjda kaliumvärden i blodet). Symtomen på allvarlig hyperkalemi kan innefatta muskelkramper, oregelbunden hjärtrytm, diarré, illamående, yrsel och huvudvärk.

Andra läkemedel och Trimetoprim Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Trimetoprim Meda till exempel läkemedel mot

 • blodpropp (warfarin)

 • diabetes (glibenklamid)

 • epilepsi (fenytoin)

 • avstötning av transplanterat organ (ciklosporin)

 • tuberkulos (rifampicin)

 • HIV-infektion (zidovudin)

 • högt blodtryck och hjärtsvikt (spironolakton)

Graviditet och amning

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Trimetoprim passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Trimetoprim Meda under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Trimetoprim Meda har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter/och eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Trimetoprim Meda innehåller sorbitol.

Detta läkemedel innehåller 200 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

Trimetoprim Meda innehåller också konserveringsmedlen propylparaben E 216 och metylparaben E 218, vilka kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Trimetoprim Meda

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren bestämmer dosen så att den passar för dig/ditt barn anpassat efter kroppsvikt och ålder.

Skaka flaskan väl före användning.

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Trimetoprim Meda-kuren fullföljs enligt ordinationen. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

Om du har tagit för stor mängd av Trimetoprim Meda

Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Trimetoprim Meda och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande reaktioner:

 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter, blodtrycksfall (angioödem och anafylaktiska reaktioner, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

 • En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Trimetoprim Meda kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektions­försvaret försämras. Om du/ditt barn får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska läkare snarast uppsökas så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare). Det är viktigt att man då informerar om denna medicinering.

Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, hudutslag, klåda, inflammation i tungan.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Nässelutslag, blodpåverkan (ökat eller minskat antal vita blodkroppar).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Feber, hjärnhinneinflammation, diarré, inflammation i tjocktarmen, känslighet för solljus, bindhinneinflammation i ögat, blodbildsförändringar (minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar), hudförändringar (ibland allvarliga).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Förhöjda nivåer av kalium i blodet. Det kan ge symtom såsom hjärtrytmrubbningar, illamående, oro, förvirring och muskelsvaghet.

Utan känd frekvens (kan förekomma hos ett okänt antal användare): Låga halter av natrium i blodet. Det kan ge symtom såsom förvirring, illamående, kräkningar och muskelkramper.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Trimetoprim Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Ska användas inom 6 veckor efter första öppnandet av flaskan.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är trimetoprim. 1 ml oral suspension innehåller 10 mg trimetoprim.

 • Övriga innehållsämnen är: sorbitol, xylitol, polysorbat 80, xantangummi, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat E 218, propylparahydroxibensoat E 216), vatten, smakämne (aprikosarom).

Förpackningsstorlekar

10 mg/ml oral suspension: Glasflaska med 100 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Tel 08-630 19 00.


Denna bipacksedel ändrades senast

den 2020-09-02