Tribonat

Infusionsvätska, lösning 10 x 100 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

2881:-

Köp via recept

EAN: 07046260524965

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tribonat

infusionsvätska, lösning
trometamol
natriumvätekarbonat, dinatriumfosfat (vattenfritt)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tribonat är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tribonat
3. Hur du använder Tribonat
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tribonat ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tribonat är och vad det används för

Tribonat är ett läkemedel som motverkar försurning av blodet (metabolisk/respiratorisk acidos). Tribonat används även i hjärt-lungmaskiner.

De aktiva substanserna som finns i Tribonat kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tribonat

Använd inte Tribonat

  • om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna trometamol, natriumvätekarbonat, eller dinatriumfosfat, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har problem med syresättningen av blodet (arteriellt koldioxidtryck över 6,5-7 kPa).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tribonat:

  • om du har nedsatt njurfunktion

Andra läkemedel och Tribonat

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det finns inga kända interaktioner mellan Tribonat och andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Det finns ingen information om användning av Tribonat till gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Tribonat har inga kända effekter på förmågan att köra och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tribonat innehåller natriumvätekarbonat, dinatriumfosfat (vattenfritt)


3. Hur du använder Tribonat

Detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en ven (intravenöst) via ett dropp.

Läkaren kommer att avgöra hur stor mängd infusionslösning du behöver. Det beror bland annat på ditt individuella behov av vätska och salter, hur gammal du är och hur mycket du väger.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • inflammation i ett ytligt blodkärl (tromboflebit)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tribonat ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är trometamol, natriumvätekarbonat, dinatriumfosfat (vattenfritt)

  • Övriga innehållsämnen är ättiksyra (koncentrerad) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är klar och ofärgad.

Infusionsflaska av glas med en gummipropp av klorobutyl.

100 ml

10 x 100 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare

Apotekets Produktion & Laboratorier AB

Formvägen 5B

906 21 Umeå

eller

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

751 74 Uppsala


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-26