Tranexamsyra Orifarm

Filmdragerad tablett 500 mg Tranexamsyra 60 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

177:86

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260300767

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tranexamsyra Orifarm

500 mg filmdragerade tabletter
tranexamsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tranexamsyra Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tranexamsyra Orifarm
3. Hur du använder Tranexamsyra Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tranexamsyra Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tranexamsyra Orifarm är och vad det används för

Tranexamsyra Orifarm är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

Tranexamsyra Orifarm används vid rikliga menstruationsblödningar. Blödningar från mag-tarmkanalen, blödningar från urinvägarna, svåra näsblödningar. Blödningar eller ökad blödningsrisk efter operationer särskilt i urinblåsa och lungor. Efter tandoperationer på personer med ökad blödningsrisk.

Tranexamsyra som finns i Tranexamsyra Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tranexamsyra Orifarm

Använd inte Tranexamsyra Orifarm

om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du behandlas för blodpropp t ex i benen, lungorna eller hjärnan

 • om du behandlas för hjärnblödning

 • om du behandlas för njursjukdom

 • om du tidigare har haft kramper.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Tranexamsyra Orifarm om du:

 • har oregelbundna menstruationer

 • tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

 • har blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

 • nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Tranexamsyra Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig behandling med antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) ska endast utföras av läkare med koagulation som specialkompetens.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tranexamsyra går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådfråga dock läkare vid mer än tillfälligt bruk av Tranexamsyra Orifarm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som t.ex. yrsel och synstörningar har rapporterats, vilka kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Tranexamsyra Orifarm

Använd alltid Tranexamsyra Orifarm enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos för vuxna är 2-3 tabletter 2 eller 3 gånger per dygn. Dosen kan variera något beroende på användningsområde.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du upplever att effekten av Tranexamsyra Orifarm är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Tranexamsyra Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på en överdos kan vara yrsel, huvudvärk, blodtrycksfall och kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har glömt att ta Tranexamsyra Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska hudreaktioner (t ex hudutslag, nässelutslag).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare ): Blodpropp, kramper.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tranexamsyra Orifarm ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel  som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tranexamsyra. En tablett innehåller 500 mg tranexamsyra.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, basisk butylerad metakrylatsampolymer, titandioxid (E 171), makrogol och vanillin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita eller nästan vita, bikonvexa, kapselformade med brytskåra, längd 18 mm, bredd 8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlek: 10, 14, 18, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 35, 49, 50, 56, 60, 63, 98, 100 eller 105 tabletter i blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm GenericsA/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-07-24