Tranexa

Filmdragerad tablett 500 mg Tranexamsyra 60 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

130:80

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265060284

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tranexa

500 mg filmdragerade tabletter
tranexamsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD TRANEXA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER TRANEXA
3. HUR DU ANVÄNDER TRANEXA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR TRANEXA SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD TRANEXA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Den aktiva substansen i Tranexa är tranexamsyra. Tranexamsyra är ett blödningshämmande medel som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

Tranexa används:

 • vid rikliga menstruationer

 • vid blödningar eller ökad blödningsrisk efter operationer särskilt i urinblåsa och lungor

 • vid blödningar från mag-tarmkanalen, blödningar från urinvägarna, svåra näsblödningar

 • efter tandoperationer på personer med ökad blödningsrisk.

Tranexamsyra som finns i Tranexa kan också vara godkänd för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller

annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER TRANEXA

Använd inte Tranexa

 • om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du behandlas för blodpropp t ex i benen, lungorna eller hjärnan

 • om du behandlas för hjärnblödning.

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

 • om du tidigare har haft kramper

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tranexa:

 • om du har oregelbundna menstruationer

 • om du tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

 • om du har blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

 • om du har nedsatt njurfunktion.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig behandling med antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) ska endast utföras av läkare med koagulation som specialkompetens.

Graviditet och amning

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

Tranexamsyra går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som t.ex. yrsel och synstörningar har rapporterats, vilka kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER TRANEXA

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 2-3 tabletter 2 eller 3 gånger dagligen. Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig. Dosen kan variera något beroende på användningsområde.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Symtom på överdosering kan vara följande: Illamående, diarré, yrsel, huvudvärk, yrsel när man reser sig upp, blodtrycksfall, muskelsvaghet (myopati) och kramper.

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Tranexa

Om du har glömt att ta dina tabletter, ta den normala mängden tabletter nästa gång.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller potekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska hudreaktioner (t ex hudutslag, nässelutslag).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Blodpropp och kramper.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR TRANEXA SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalkartongen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tranexamsyra

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:

  Kärna:

  Mikrokristallin cellulosa (E460), hydroxipropylcellulosa, talk (E553b), magnesiumstearat (E470b), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551) och povidon (E1201).

  Dragering:

  Basisk butylerad metakrylatsampolymer, natriumlaurilsulfat, stearinsyra och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tranexa 500 mg är kapselformade, bikonvexa filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan och "500" på den andra sidan.

Tranexa 500 mg filmdragerade tabletter är förpackade i Al/PVC-blisterfolie och HDPE-burk.

Blister:

20, 30, 50, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

HDPE burk:

20, 30, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

Blister/burk är förpackade i kartonger tillsammans med en bipacksedel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

2care4 Generics ApS 

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

 

Tillverkare 

LABIANA PHARMACEUTICALS, SLU

Casanova, 27-31, Corberá de Llobregat,

08757 Barcelona

Spanien

 

S.C. Santa S.A.,

Str. Carpatilor nr. 60, obiectiv nr. 47, 48, 58, 133,

Brasov 500269,

Romania

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Danmark


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-06-01