Torem

Tablett 10 mg Torasemid 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

383:13

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260483309

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Torem

5 mg, 10 mg tabletter
torasemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Torem är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Torem
3. Hur du använder Torem
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Torem ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Torem är och vad det används för

Torem är ett urindrivande medel, ett diuretikum, men har med den dosering som är aktuell för blodtrycksbehandling svag diuretisk effekt. Den diuretiska effekten inträder inom 1 timme med maximal effekt efter 2–3 timmar och kvarstår upp till 12 timmar. Maximal blodtryckssänkande effekt vid upprepad dosering ses efter upp till 10-12 veckor.

Torem används för behandling av högt blodtryck och vid vätskeansamling i kroppsvävnader med svullnad (ödem).

2. Vad du behöver veta innan du använder Torem

Använd inte Torem

 • Om du är allergisk mot torasemid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du är allergisk mot sulfonylurea.

 • Om du har svår leversjukdom.

 • Om du har minskad blodvolym.

 • Om du inte har någon urinproduktion.

 • Om du har lågt blodtryck.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Torem.

 • Om du har låga halter av kalium och natrium i blodet. 

 • Om du har urineringsbesvär.

 • Om du har vätskebrist och är uttorkad.

 • Om du har nedsatt njurfunktion.

 • Om du har oregelbunden hjärtrytm.

 • Om du har diabetes.

 • Om du har skrumplever eller vätska i buken.

Barn och ungdomar

Torem ska inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Torem

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Torem kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

 • probenacid (medel vid gikt)

 • acetylsalicylsyra (smärtstillande)

 • blodförtunnande medel av kumarintyp (t.ex. warfarin)

 • vissa medel vid hjärtsjukdomar som t.ex. digitalisglykosider och ACE-hämmare

 • medel mot diabetes

 • kolestyramin (kolesterol- och triglyceridsänkande medel)

 • vissa medel vid infektioner som t.ex. gentamicin, tobramycin och cefalosporiner

 • vissa icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)

 • cisplatin (cytostatika)

 • litium (antipsykotiskt medel)

 • laxermedel

 • glukokortikoider och mineralkortikoider

 • teofyllin (mot t.ex. astma)

Torem med mat och dryck

Torem kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Torem under graviditet.

Okänt om Torem passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Torem kan försämra reaktionsförmågan. Detta gäller framförallt i början av behandlingen eller när behandlingen ändras.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Torem innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Torem

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid högt blodtryck: 2,5 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till högst 5 mg 1 gång dagligen.

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid ödem: 5-10 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till 20 mg per dag.

Tabletterna ska sväljas med lite vätska och ska inte tuggas. Tabletterna kan med fördel tas på morgonen.

Användning för barn

Torem ska inte ges till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Torem

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Torem

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Torem orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Torem och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

Extremt kraftiga och allvarliga hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) vid användning av Torem. Hudbiverkningarna kan bestå av utslag med eller utan blåsor. Även hudrodnad, sår eller svullnad i mun, hals, ögon, näsa och runt könsorganen samt feber och influensaliknande symtom kan förekomma. Hudutslagen kan utvecklas till allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) med livshotande följder.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, yrsel, trötthet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Minskad kaliumhalt i blodet, leverpåverkan, urinblåsebesvär, förhöjda halter av blodsocker, blodfetter, blod triglycerider och kolesterol, överproduktion urinsyra, aptitförlust, kraftlöshet, mag- eller muskelbesvär, kräkning, diarré, förstoppning, illamående, muskelkramp.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, kärlkramp, ändrade halter av kreatinin, urea och natrium i blodet, blodvärdesförändringar, överkänslighet mot solljus, klåda, nässelutslag, hörselnedsättning, tinnitus, myrkrypningar och stickningar i armar och ben, muntorrhet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare ): Hjärninfarkt (stroke), blodpropp, bukspottkörtelinflammation, synrubbningar, svimning, förvirringstillstånd.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Hjärninfarkt (stroke), blodpropp, allvarliga hudreaktioner (t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys), bukspottkörtelinflammation, synrubbningar, svimning, förvirringstillstånd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Torem ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är torasemid 5 mg respektive 10 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 58 mg respektive 116 mg, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, majsstärkelse

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Torem, 5 mg tabletter är vita, runda, med skåra, märkta T 5.0.

Tryckförpackning: 100 tabletter

Torem, 10 mg tabletter är vita, runda med skåra, märkta T 10.0.

Tryckförpackning: 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

Email: info@medasverige.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-04