Tetrakain Bausch & Lomb

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) 20 x 0,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

190:31

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350073150731

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tetrakain Bausch and Lomb

1 % (10 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
tetrakainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tetrakain Bausch and Lomb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tetrakain Bausch and Lomb
3. Hur du använder Tetrakain Bausch and Lomb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tetrakain Bausch and Lomb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tetrakain Bausch and Lomb är och vad det används för

Tetrakain Bausch & Lomb är en lokalbedövande ögondroppe som används vid undersökningar i ögat.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tetrakain Bausch and Lomb

Använd inte Tetrakain Bausch and Lomb

  • om du är allergisk mot tetrakainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Skador kan uppstå på hornhinan om det lokalbedövande medlet ges under en lång tid.

Skydda ögat när det är bedövat mot främmande partiklar på grund av nedsatt känsel.

Andra läkemedel och Tetrakain Bausch and Lomb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Tetrakain minskar effekten av vissa antibiotika (sulfonamider).

Graviditet, amning och fertilitet

Tetrakain Bausch & Lomb kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Tetrakain Bausch & Lomb kan förorsaka övergående dimsyn. Du bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Tetrakain Bausch and Lomb

Tetrakain Bausch & Lomb ges av sjukvårdspersonal.

Rekommenderad dos är 1-2 droppar i vardera ögat.

Om du använt för stor mängd av Tetrakain Bausch and Lomb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Den vanligaste biverkningen är lokal irritation. Övriga vanliga biverkningar är tillfällig sveda efter indroppningen, dimsyn, hornhinneskada vid upprepad användning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Allergiska reaktioner, ytliga sår på hornhinnan

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tetrakain Bausch and Lomb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tetrakainhydroklorid 10 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Endosbehållare av mjukplast, 20 x 0,5 ml, separat förpackade i ytterhölje.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24 - D24PPT3 – Irland

Tillverkare

Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas – Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-03


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.