Terracortril

Salva 30 mg/g+10 mg/g 15 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

92:18

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05415062340172

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Terracortril

30 mg/g+10 mg/g  salva
oxitetracyklin, hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Terracortril är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Terracortril
3. Hur du använder Terracortril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Terracortril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Terracortril är och vad det används för

Terracortril är ett kombinationspreparat som innehåller hydrokortison och oxitetracyklin.

Hydrokortison är ett milt verkande kortison, som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Oxitetracyklin är ett antibiotikum som hämmar bakteriernas förökning.

Terracortril salva används vid:

- Olika former av eksem som blivit infekterade.

- Infekterade eksem i yttre hörselgången.

2. Vad du behöver veta innan du använder Terracortril

Använd inte Terracortril

  • om du är allergisk mot oxitetracyklin, hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Terracortril ska inte användas i hörselgången om man har hål på trumhinnan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar använder Terracortril

  • före behandling av barn under 8 år, eftersom påverkan på växande tänder och skelett inte helt kan uteslutas.

  • före behandling av stora områden, särskilt hos små barn och spädbarn.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Undvik att få salvan i ögonen.

Graviditet och amning

Graviditet

Även om det vid utvärtes bruk av denna typ av läkemedel inte har rapporterats om risker vid graviditet, så har säkerheten vid användandet under graviditet inte helt säkerställts. Rådgör därför med läkare före användning av Terracortril salva under graviditet.

Amning 

Det är inte känt om denna typ av läkemedel passerar över i modersmjölken vid utvärtes bruk. Rådgör därför med läkare före användning av Terracortril salva samtidigt som du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Terracortril salva förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Terracortril

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig ordination: Ett tunt lager av salvan gnids försiktigt in på den angripna huden 2-3 gånger dagligen. Sterila kompresser kan användas om man önskar täcka det angripna hudområdet.

Om du använt för stor mängd av Terracortril

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Klåda, sveda eller hudirritation.

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

Bakterieinfektioner och svampinfektioner.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Dimsyn

Enstaka fall av allergiska reaktioner har rapporterats.

Om ovanliga eller besvärande reaktioner inträffar kontakta läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Terracortril ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är hydrokortison 10 mg och oxitetracyklinhydroklorid motsvarande oxitetracyklin 30 mg.

  • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, lättflytande paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tub 15 g

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Tillverkare

Farmasierra Manufacturing, S.L.

Carretera de Irún, Km. 26, 200

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Spanien

eller

FAMAR S.A.

5 avenue de Concyr

45071 Orléans Cedex 2

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-14