Takrolimus Accord

Salva 0,1% Takrolimus 10 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

148:47

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05055565747711

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Takrolimus Accord

0,1% salva
takrolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Takrolimus Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Takrolimus Accord
Hur du använder Takrolimus Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Takrolimus Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Takrolimus Accord är och vad det används för

Den aktiva substansen i Takrolimus Accord, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel.

Takrolimus Accord 0,1% salva används för att behandla måttlig till svår atopisk dermatit (eksem) hos vuxna som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider.

När måttlig till svår atopisk dermatit är helt eller nästan utläkt, efter upp till 6 veckors behandling av ett eksemutbrott, och om du brukar få eksemutbrott ofta (4 gånger per år eller mer), kan det vara möjligt att förhindra att eksemutbrotten kommer tillbaka eller att förlänga tiden då du inte har något utbrott, genom att använda Takrolimus Accord 0,1% salva två gånger per vecka.

Vid atopisk dermatit orsakar en överreaktion i hudens immunsystem inflammation i huden (klåda, rodnad, torrhet). Takrolimus Accord förändrar den onormala immunreaktionen och lindrar inflammationen och klådan i huden.

Takrolimus som finns i Takrolimus Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Takrolimus Accord

Använd inte Takrolimus Accord

om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i Takrolimus Accord (anges i avsnitt 6) eller mot makrolidantibiotika (t.ex. azitromycin, klaritromycin, erytromycin).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om du:

 • har leversvikt.

 • har någon form av hudcancer (tumörer) eller om du har ett försvagat immunförsvar (immunbrist), oavsett anledning.

 • har en ärftlig hudbarriärsjukdom som Nethertons syndrom, lamellär iktyos (hud som fjällar kraftigt, beroende på att det yttersta hudlagret är förtjockat), eller om du har generell erytrodermi (röd, inflammerad, flagnande hud på hela kroppen).

 • har kutan Graft versus Host-sjukdom (en immunreaktion i huden som är en vanlig komplikation hos patienter som genomgått benmärgstransplantation).

 • har svullna lymfknutor i början av behandlingen. Om dina lymfknutor svullnar under behandlingen med Takrolimus Accord ska du rådgöra med din läkare.

 • har infekterat eksem. Använd inte salvan på infekterat eksem.

 • märker någon förändring i hudens utseende, ska du kontakta din läkare.

 • Säkerheten vid långvarig behandling med takrolimus salva är ännu okänd. Ett ytterst litet antal personer som använt takrolimus salva har utvecklat maligniteter (till exempel hudcancer eller lymfom). Sambandet mellan takrolimus salva och cancer har dock inte kunnat påvisas.

 • Undvik att utsätta huden för solljus under längre perioder och konstgjort solljus som solarier. Om du vistas mycket utomhus efter att du använt Takrolimus Accord, bör du använda solskydd och bära löst sittande kläder som skyddar huden mot solljus. Fråga din läkare om råd angående andra lämpliga sätt att skydda dig mot solen. Om du har förskrivits ljusterapi, ska du meddela din läkare att du använder Takrolimus Accord, eftersom samtidig behandling med Takrolimus Accord och ljusterapi inte rekommenderas.

 • Om din läkare ordinerar behandling med Takrolimus Accord två gånger per vecka, för att hålla eksemet borta, ska ditt tillstånd utvärderas av läkare åtminstone en gång per år, även om sjukdomen är under kontroll. För barn ska ett uppehåll göras i underhållsbehandlingen efter 12 månader, för att kunna bedöma om fortsatt behandling behövs.

 • Du ska inte bada, duscha eller simma omedelbart efter att salvan har använts. Vatten kan tvätta bort läkemedlet.

Barn och ungdomar

 • Takrolimus Accord 0,1% salva är inte godkänd för behandling av barn under 16 år. Salvan ska därför inte användas på denna åldersgrupp. Rådgör med din läkare.

 • Effekten av behandling med Takrolimus Accord på ett immunförsvar under utveckling hos barn, särskilt unga barn, har inte utretts.

Andra läkemedel och Takrolimus Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Du kan använda mjukgörande krämer och hudlotion under behandling med Takrolimus Accord, men dessa produkter ska inte användas inom två timmar före och efter användning av Takrolimus Accord.

Användning av takrolimus samtidigt som andra läkemedel för utvärtes bruk eller vid samtidig behandling med orala kortikosteroider (t.ex. kortison) eller mediciner som påverkar immunsystemet har inte studerats.

Takrolimus Accord med mat, dryck och alkohol

När man använder Takrolimus Accord kan intag av alkohol orsaka blodvallning eller rodnad och värmekänsla i huden eller ansiktet.

Graviditet och amning

Använd inte Takrolimus Accord salva om du är gravid eller om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Hur du använder Takrolimus Accord

Använd alltid Takrolimus Accord enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Applicera ett tunt lager Takrolimus Accord på de drabbade hudområdena.

 • Takrolimus Accord kan användas på de flesta kroppsdelar, även ansikte och hals och i armbågs- och knäveck.

 • Undvik att använda salvan på insidan av näsan eller munnen eller i ögonen. Om salvan kommer i kontakt med något av dessa områden ska den torkas bort noggrant och/eller sköljas bort med vatten.

 • Täck inte över hudområden som behandlas med salvan med bandage eller liknande.

 • Tvätta händerna efter att du använt Takrolimus Accord, såvida inte dina händer också ska behandlas.

 • Innan du använder Takrolimus Accord efter att du duschat eller badat, ska huden vara helt torr.

 • Du ska inte bada, duscha eller simma omedelbart efter att salvan har använts.Vatten kan tvätta bort läkemedlet.

Vuxna (16 år och äldre)

För vuxna patienter (16 år och äldre) finns det två styrkor av takrolimus salva (takrolimus 0,03% salva och takrolimus 0,1% salva). Din läkare avgör vilken styrka som lämpar sig bäst för dig.

Behandlingen påbörjas vanligen med Takrolimus Accord 0,1% salva två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen tills eksemet är läkt. Beroende på effekten på ditt eksem avgör läkaren om du kan använda salvan mindre ofta eller om den lägre styrkan, takrolimus 0,03% salva, kan användas.

Behandla varje påverkat hudområde tills eksemet är borta. Förbättring sker vanligen inom en vecka. Om du inte märker någon förbättring inom två veckor, rådgör med din läkare om andra möjliga behandlingar.

Din läkare kan ordinera dig att använda Takrolimus Accord 0,1% salva två gånger per vecka, när eksemet är helt eller nästan utläkt. Takrolimus Accord 0,1 % salva ska då användas en gång per dag två dagar i veckan (t.ex. måndag och torsdag) på de hudområden där du vanligtvis får eksem. Det ska gå 2 – 3 dagar utan behandling med Takrolimus Accord mellan varje behandlingstillfälle.

Om sjukdomssymtomen återkommer, bör du använda Takrolimus Accord två gånger dagligen, på samma sätt som beskrivs ovan, och kontakta din läkare för att se över behandlingen.

Om du råkar svälja salva

Om du av misstag sväljer salvan, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt. Försök inte att framkalla kräkning.

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Takrolimus Accord

Om du glömmer att stryka på salvan vid den tidpunkt då du ska göra det, gör det genast när du kommer ihåg det och fortsätt sedan som tidigare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Takrolimus Accord orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • brännande känsla och klåda

Dessa symtom är normalt milda till måttliga och försvinner vanligtvis inom en vecka efter påbörjad behandling.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • rodnad

 • värmekänsla

 • smärta

 • ökad känslighet i huden (särskilt för värme och kyla)

 • krypningar i huden och hudirritationer

 • utslag

 • lokala hudreaktioner oavsett orsak; en reaktion kan vara inflammerade eller infekterade hårsäckar, herpesvirusinfektioner (t.ex. munsår, generaliserade herpes simplex-infektioner)

 • rodnad i ansiktet eller hudirritation efter intag av alkohol

 • överkänslighet på behandlingsstället

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • akne

Efter behandling två gånger i veckan har infektioner på behandlingsstället rapporterats hos vuxna.

Rosacea (rodnad i ansiktet), rosacea liknande hudinflammation, lentigo (platta bruna fläckar på huden), ödem (vätskeansamling) på det ställe salvan har använts, samt herpesinfektion i ögat, har rapporterats efter att produkten introducerades på marknaden.

Efter marknadsintroduktion har ett mycket litet antal människor som använt takrolimus salva haft maligniteter (t.ex. lymfom, inkluderat hudlymfom och andra hudtumörer), men samband med behandling med takrolimus salva har varken kunnat påvisas eller motbevisas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Takrolimus Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Kasta öppnade tuber 90 dagar efter öppnandet, även om de inte är tomma. De ska inte sparas för framtida bruk.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är takrolimusmonohydrat.

-1 g Takrolimus Accord 0,1% salva innehåller 1,0 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat).

-Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, flytande paraffin, propylenkarbonat, vitt vax, fast paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Takrolimus Accord är en vit till något gulaktig salva. Den tillhandahålls i tuber som innehåller 10, 30 eller 60 gram salva.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännandet för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

Pol. Ind. Consorci Zona Franca, c/ C, 12-14

Barcelona 08040

Spanien

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-07-14