Tacforius

Depotkapsel, hård 5 mg 50 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

2647:38

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264704868

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tacforius

0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg hårda depotkapslar
takrolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tacforius är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Tacforius
3. Hur du tar Tacforius
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tacforius ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tacforius är och vad det används för

Tacforius innehåller den aktiva substansen takrolimus. Det är ett immunsuppressivt läkemedel. Efter en organtransplantation (lever, njure) försöker kroppens immunförsvar att stöta bort det nya organet. Tacforius används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp, för att den ska acceptera det transplanterade organet.

Du kan också ges Tacforius mot en pågående avstötningsreaktion mot din transplanterade lever, njure, ditt hjärta eller annat organ, när annan behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.

Tacforius används till vuxna.

2. Vad du behöver veta innan du tar Tacforius

Ta inte Tacforius

 • om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot sirolimus eller mot något makrolidantibiotikum (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin).

Varningar och försiktighet

Takrolimus kapslar med omedelbar frisättning (t.ex. Tacni) och Tacforius depotkapslar innehåller båda den aktiva substansen takrolimus. Tacforius depotkapslar tas dock en gång dagligen, medan takrolimus kapslar med omedelbar frisättning tas två gånger dagligen. Detta beror på att Tacforius depotkapslar har fördröjd frisättning (långsammare frisättning under längre tid) av takrolimus. Tacforius depotkapslar och takrolimus kapslar med omedelbar frisättning är inte utbytbara.

Tala om för din läkare om något av följande gäller dig:

 • om du tar några läkemedel som omnämns nedan under rubriken ”Andra läkemedel och Tacforius”.

 • om du har eller har haft leverproblem

 • om du har diarré som varar mer än en dag

 • om du får stark smärta i buken, eventuellt åtföljt av andra symptom, såsom frossa, feber, illamående eller kräkning

 • om du har en förändring av hjärtrytmen, s.k ”QT-förlängning”.

Kontakta omedelbart din läkare om du under behandlingen drabbas av:

 • problem med din syn såsom dimsyn, förändringar i färgseende, svårighet att se detaljer eller om ditt synfält blir begränsat.

Din läkare kan behöva justera dosen av Tacforius.

Du bör ha regelbunden kontakt med din läkare, som emellanåt kan behöva göra tester av blod, urin, hjärtfunktion och ögon, för att bestämma rätt dos av Tacforius.

Du bör begränsa exponeringen för sol- och UV-ljus (ultraviolett ljus) medan du tar Tacforius. Detta beror på att immunsuppressiva läkemedel kan öka risken för att få hudcancer. Använd lämplig skyddande klädsel och solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

Barn och ungdomar

Tacforius rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tacforius

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig behandling med Tacforius och ciklosporin (ett annat läkemedel som används för att motverka avstötning av transplanterade organ) rekommenderas inte.

Blodkoncentrationerna av Tacforius kan påverkas av andra läkemedel som du tar och blodnivåer av andra läkemedel kan påverkas av att du tar Tacforius, vilket gör att doseringen av Tacforius kan behöva avbrytas, ökas eller minskas. Du bör speciellt tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit läkemedel såsom:

 • läkemedel mot svampinfektioner och antibiotika, speciellt så kallade makrolidantibiotika som används för att behandla infektioner, t.ex. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol och isavukonazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin och rifampicin

 • letermovir, som används för att förhindra sjukdomar orsakade av CMV (cytomegalovirus hos människa)

 • hiv-proteashämmare (t.ex. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir), boosterläkemedlet kobicistat och kombinationstabletter, som används för att behandla hiv-infektion

 • HCV-proteashämmare (t.ex. telaprevir, boceprevir och kombinationen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir), som används för att behandla hepatit C-infektion

 • nilotinib och imatinib (som används för att behandla vissa cancerformer)

 • mykofenolsyra, som används för att dämpa immunförsvaret för att förhindra avstötning av det transplanterade organet

 • läkemedel mot magsår och sura uppstötningar (t.ex. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)

 • läkemedel mot illamående och kräkningar (t.ex. metoklopramid)

 • cisaprid eller magnesium-aluminiumhydroxid, som används för att behandla halsbränna

 • p-piller eller andra hormonbehandlingar som innehåller etinylöstradiol, hormonbehandlingar med danazol

 • läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem (t.ex. nifedipin, nikardipin, diltiazem och verapamil)

 • antiarytmika (amiodaron), läkemedel som används för att behandla arytmier (ojämna hjärtslag)

 • läkemedel som kallas ”statiner”, som används för att behandla förhöjt kolesterol och triglycerider (blodfetter)

 • fenytoin och fenobarbital som används för att behandla epilepsi

 • kortikosteroiderna prednisolon och metylprednisolon, som används för att behandla inflammationer och dämpa immunförsvaret (t.ex. vid avstötning av det transplanterade organet)

 • nefazodon som används för att behandla depression

 • (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) eller extrakt av Schisandra sphenanthera.

Tala om för din läkare om du tar eller behöver ta ibuprofen (medel mot feber, inflammation och smärta), amfotericin B (medel mot bakterieinfektioner) eller medel mot virusinfektioner (t.ex. aciklovir). Dessa kan förvärra njurproblem eller problem i nervsystemet när de tas tillsammans med Tacforius.

Din läkare måste också veta om du tar kaliumtillskott eller vissa urindrivande medel, som används vid hjärtsvikt, högt blodtryck och njursjukdomar (t.ex. amilorid, triamteren eller spironolakton), vissa läkemedel som används mot feber, inflammation och smärta (så kallade NSAID-preparat, t.ex. ibuprofen), blodförtunnande medel eller oral medicinering för behandling av diabetes medan du tar Tacforius.

Om du behöver vaccineras så ska du tala om detta för din läkare i förväg.

Tacforius med mat och dryck

Undvik grapefrukt (även som grapefruktjuice) när du behandlas med Tacforius, eftersom det kan påverka läkemedlets blodnivåer.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Tacrolimus utsöndras i bröstmjölk. Därför ska du inte amma medan du tar Tacforius.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller sömnig, eller har problem att se klart efter att du tagit Tacforius. Dessa effekter är vanligare om du även dricker alkohol.

Tacforius innehåller

Tacforius innehåller laktos

Tacforius innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Tacforius 5 mg kapslar innehåller nykockin

Tacforius 5 mg kapslar innehåller nykockin. Detta kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du tar Tacforius

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel ska bara förskrivas till dig av läkare med erfarenhet av behandling av transplanterade patienter.

Försäkra dig om att du får samma takrolimusläkemedel varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte din transplantationsläkare har beslutat att du ska byta till ett annat takrolimusläkemedel. Det här läkemedlet ska tas en gång dagligen. Om utseendet på läkemedlet inte är detsamma som vanligt, eller om doseringsanvisningen har ändrats, tala med läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt för att försäkra dig om att du har fått rätt läkemedel.

Startdosen för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ bestäms av din läkare och beräknas efter din kroppsvikt. Startdoserna direkt efter transplantationen är normalt inom intervallet

0,10-0,30 mg per kg kroppsvikt per dygn

beroende på vilket organ som transplanterats. Vid behandling av avstötning kan samma dosering användas.

Dosen är beroende av ditt allmäntillstånd och på vilket/vilka andra immunsuppressiva läkemedel som du får.

Efter att du har påbörjat behandlingen med Tacforius kommer din läkare att ta blodprover ofta för att komma fram till rätt dos. Sedan krävs det regelbundna blodprover som din läkare tar för att fastställa den rätta dosen och för att från tid till annan justera dosen. Dosen för Tacforius minskas vanligen av läkaren när ditt tillstånd har stabiliserats. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta.

Du kommer att behöva ta Tacforius varje dag så länge som du behöver immunsuppression för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ. Du bör vara i regelbunden kontakt med din läkare.

Tacforius tas via munnen en gång dagligen på morgonen. Ta Tacforius på fastande mage eller 2 till 3 timmar efter en måltid. Vänta minst 1 timme till nästa måltid. Ta kapslarna omedelbart efter att du tagit ut dem ur blistret. Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Svälj inte torkmedlet som ligger i aluminiumpåsen.

Om du har tagit för stor mängd av Tacforius

Om du av misstag har tagit för många kapslar, kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart

Om du har glömt att ta Tacforius

Om du har glömt att ta dina Tacforius-kapslar på morgonen, ta dem så snart som möjligt samma dag. Ta inte dubbel dos nästa morgon.

Om du slutar att ta Tacforius

Att avsluta behandlingen med Tacforius kan öka risken för avstötning av ditt transplanterade organ. Sluta inte med din behandling så länge din läkare inte säger till dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tacforius försvagar kroppens försvarsmekanismer (immunförsvaret), vilket gör att kroppens förmåga att bekämpa infektioner blir sämre. När du tar Tacforius kan du därför få fler infektioner än vanligt.

Allvarliga biverkningar har rapporterats, inklusive allergiska och anafylaktiska reaktioner. Godartade och elakartade tumörer har rapporterats vid behandling med Tacforius.

Fall av ren erytrocytaplasi (mycket allvarlig minskning av antalet röda blodkroppar), agranulocytos (allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar), hemolytisk anemi (minskat antal röda blodkroppar på grund av ökad nedbrytning) och febril neutropeni (en minskning av de vita blodcellerna som bekämpar infektion, tillsammans med feber) har rapporterats. Det är inte exakt känt hur ofta dessa biverkningar uppstår.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Ökat blodsocker, diabetes mellitus, ökat kalium i blodet

 • Sömnsvårigheter

 • Darrningar, huvudvärk

 • Ökat blodtryck

 • Onormala leverfunktionsprover

 • Diarré, illamående

 • Njurproblem


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskat antal blodkroppar (blodplättar, röda eller vita blodkroppar), ökat antal vita blodkroppar, förändrat antal röda blodkroppar (sett i blodprover)

 • Minskat magnesium, fosfat, kalium, kalcium eller natrium i blodet, ökad mängd vätska i kroppen, ökad mängd urinsyra eller fetter i blodet, minskad aptit, ökad syrahalt i blodet, andra förändringar i blodsalter (sett i blodprover)

 • Oro, förvirring och svårigheter att orientera sig, depression, humörändringar, mardrömmar, hallucinationer, mentala sjukdomar

 • Kramper, medvetandestörningar, myrkrypningar eller domningar (ibland smärtsamma) i händer och fötter, yrsel, minskad skrivförmåga, rubbningar i nervsystemet

 • Dimsyn, ökad ljuskänslighet, ögonsjukdomar

 • Öronringningar

 • Minskat blodflöde i hjärtats kärl, snabbare hjärtslag

 • Blödning, delvis eller fullständig blockering av blodkärl, minskat blodtryck

 • Andfåddhet, förändringar i lungorna, vätskeansamling runt lungan, inflammation i svalget, hosta, influensaliknande symtom

 • Magproblem, såsom inflammation eller sår som orsakar buksmärtor eller diarré, blödning i magsäcken eller inflammation eller sår i munnen, vätskeansamling i buken, kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem, förstoppning, väderspänningar, gasbildning, lös avföring

 • Gallgångsbesvär, gulfärgning i huden på grund av leverproblem, skador i levervävnad och leverinflammation

 • Klåda, utslag, håravfall, akne, ökad svettning

 • Smärta i leder, lemmar, rygg och fötter, muskelryckningar

 • Otillräcklig funktion hos njurarna, minskad urinproduktion, försämrad eller smärtsam urinering

 • Allmän svaghet, feber, vätskeansamling i kroppen, smärta och obehag, ökning av alkaliska fosfataser i blodet, viktuppgång, känsla av störd temperaturuppfattning

 • Otillräcklig funktion hos det transplanterade organet


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Förändringar i blodets levringsförmåga, minskat antal av alla sorters blodkroppar (sett i blodprover)

 • Uttorkning, oförmåga att urinera

 • Onormala blodprovsresultat: minskat protein eller socker, ökat fosfat, ökning av enzymet laktatdehydrogenas

 • Koma, hjärnblödning, stroke, förlamning, hjärnsjukdom, tal- och språksvårigheter, minnesproblem

 • Grumling i ögats lins, försämrad hörsel

 • Oregelbundna hjärtslag, hjärtstillestånd, minskad kraft hos hjärtat, sjukdom i hjärtmuskeln, förstoring av hjärtmuskeln, kraftigare hjärtslag, onormalt EKG, onormal hjärtfrekvens och puls

 • Blodpropp i en ven i ben eller arm, chock

 • Andningssvårigheter, luftvägssjukdom, astma

 • Hinder i tarmpassagen, ökad blodnivå av enzymet amylas, uppstötningar av innehåll från magsäcken till halsen, förlångsammad tömning av magsäcken

 • Hudinflammation, brännande känsla i solen

 • Ledsjukdomar

 • Smärtsamma menstruationer och onormala menstruationsblödningar

 • Nedsatt funktion i flera organ, influensaliknande symtom, ökad känslighet för värme och kyla, tryck över bröstet, nervositet eller onormal känsla, viktminskning


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Små hudblödningar på grund av blodproppar

 • Ökad muskelstelhet

 • Blindhet, dövhet

 • Ansamling av vätska runt hjärtat

 • Akuta andningssvårigheter

 • Cystbildning i bukspottkörteln

 • Problem med blodflödet i levern

 • Allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen, ökad behåring

 • Törst, fall, känsla av tryck över bröstet, minskad rörelseförmåga, sår

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Muskelsvaghet

 • Onormalt ekokardiogram (EKG)

 • Leversvikt

 • Smärtsam urinering med blod i urinen

 • Ökad mängd fettvävnad

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Synnervspåverkan (optisk neuropati).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tacforius ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter "EXP".

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Inga särskilda temperaturanvisningar.

Använd alla depotkapslarna inom ett år efter att aluminiumomslaget öppnats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är takrolimus

En kapsel Tacforius 0,5 mg innehåller 0,5 mg takrolimus (som monohydrat).

En kapsel Tacforius 1 mg innehåller 1 mg takrolimus (som monohydrat).

En kapsel Tacforius 3 mg innehåller 3 mg takrolimus (som monohydrat).

En kapsel Tacforius 5 mg innehåller 5 mg takrolimus (som monohydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll

Hypromellos 2910, etylcellulosa, laktos, magnesiumstearat.

Kapselhölje

Tacforius 0,5 mg/1 mg/3 mg hårda depotkapslar:röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), titandioxid (E 171), gelatin

Tacforius 5 mg hårda depotkapslar:röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), titandioxid (E 171), svart järnoxid (E 172), nykockin (E 124), gelatin

Tryckfärg

Schellack, propylenglykol, svart järnoxid (E 172), kaliumhydroxid

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tacforius 0,5 mg hårda depotkapslar

Hårda gelatinkapslar märkta med ”TR” på det ljusgula kapsellocket och ”0,5 mg” på den ljust orangefärgade underdelen av kapseln.

Tacforius 1 mg hårda depotkapslar

Hårda gelatinkapslar märkta med ”TR” på det vita kapsellocket och ”1 mg” på den ljust orangefärgade underdelen av kapseln.

Tacforius 3 mg hårda depotkapslar

Hårda gelatinkapslar märkta med ”TR” på det ljust oreangefärgade kapsellocket och ”3 mg” på den ljust orangefärgade underdelen av kapseln.

Tacforius 5 mg hårda depotkapslar

Hårda gelatinkapslar märkta med ”TR” på det gråaktiga kapsellocket och ”5 mg” på den ljust orangefärgade underdelen av kapseln.

Tacforius 0,5 mg/3 mg/5 mg hårda depotkapslar

Tillhandahålls i blister eller perforerade endosblister med 10 kapslar i en skyddande aluminiumpåse, som innehåller torkmedel. Förpackningar med 30, 50 och 100 depotkapslar finns tillgängliga i blister och förpackningar med 30x1, 50x1 och 100x1 depotkapslar finns tillgängliga i perforerade endosblister.

Tacforius 1 mg hårda depotkapslar

Tillhandahålls i blister eller perforerade endosblister med 10 kapslar i en skyddande aluminiumpåse, som innehåller torkmedel. Förpackningar med 30, 50, 60 och 100 hårda depotkapslar finns tillgängliga i blister och förpackningar med 30x1, 50x1, 60x1 och 100x1 hårda depotkapslar finns tillgängliga i perforerade endosblister.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensveg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb

Kroatien

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, c.p. 305

Opava-Komárov

74770

Tjeckien

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Polen

Teva Pharma S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

ES-50016 Zaragoza

Spanien

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company 

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungern

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Тева Фарма ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Nordic Pharma, S.A.U.

Tel: + 34 916404041

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

(Northern Ireland)

Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-07